trợ giúp pháp lý

Cập nhập tin tức trợ giúp pháp lý

Phổ biến pháp luật cho người khuyết tật và chuyện không để ai bị bỏ lại phía sau

Cùng với việc phổ biến pháp luật thông qua tập huấn, hội nghị, câu lạc bộ…, sự phát triển của công nghệ thông tin cũng giúp nhiều người khuyết tật có thể chủ động tìm hiểu chính sách, pháp luật thông qua internet.