Thông tin nêu trên vừa được Văn phòng Chính phủ cho biết trong thông tin về tình hình thực hiện Nghị quyết 17 của Chính phủ về “Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025” trong quý III năm nay.

Trục liên thông văn bản quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ bấm nút khai trương ngày 12/3/2019 phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (Nguồn ảnh: khoahocphattrien.vn)

Cũng theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, từ ngày 12/3/2019 đến ngày 24/9/2019, đã có 107.787 văn bản điện tử gửi và 263.362 văn bản điện tử nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Đến nay, đã có 84/95 cơ quan tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; 68/95 bộ, ngành, địa phương đã sử dụng máy chủ bảo mật riêng; 27/95 đơn vị đang sử dụng máy chủ dùng chung do Văn phòng Chính phủ cung cấp.

Văn phòng Chính phủ cũng đang phối hợp với Văn phòng Quốc hội để kết nối hệ thống quản lý văn bản điều hành của 2 cơ quan phụ vụ gửi, nhận văn bản điện tử, tài liệu phục vụ các kỳ họp Quốc hội.

Bên cạnh đó, theo Văn phòng Chính phủ, trong thời gian qua, để triển khai nhiệm vụ “phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến thế giới làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu... và là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia”, cơ quan này đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, chuyên gia trong nước, quốc tế xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án về giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng CNTT tại các bộ, ngành, địa phương.

Tiếp đó, vào ngày 8/9/2019, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương việc kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia. Đến nay, nhiệm vụ này đã được chuyển sang Bộ TT&TT thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo 320 ngày 9/9/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Trước đó, tại thông báo 320 ngày 9/9/2019 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT, Văn phòng Chính phủ đã cho biết, tại kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu chuyển các nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ TT&TT, trong đó có nhiệm vụ “phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến trên thế giới làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu... và là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia”.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo rõ, Bộ TT&TT có trách nhiệm bảo đảm nền tảng kết nối an toàn tuyệt đối cho các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Trục liên thông văn bản quốc gia được Thủ tướng Chính phủ bấm nút khai trương ngày 12/3/2019 phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Trong báo cáo tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử được tổ chức ngày 23/7/2019, Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban cho biết, Văn phòng Chính phủ đang phối hợp với Tập đoàn VNPT phát triển Hệ thống này thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Thông tin tại thời điểm đó, Tổ công tác cũng cho biết hệ thống đã sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, trước hết là phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, dịch vụ công, hệ thống thông tin báo cáo.