Chủ tịch Ủy ban vốn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nguồn điện