Nợ công 3,2 triệu tỷ, tính nguồn trả nợ - VietNamNet