Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Chính phủ cho biết, thanh tra toàn ngành đã phát hiện vi phạm về kinh tế 179.006 tỷ đồng (tăng 615% cùng kỳ năm 2022) và 404 ha đất (giảm 95,8%).

Trong đó, ngành thanh tra đã kiến nghị thu hồi 148.206 tỷ đồng và 9 ha đất. Cơ quan thanh tra đã chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 208 vụ (tăng 27,6%), 316 đối tượng (tăng 255%).

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ngành đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 26.026 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ cho biết, từ đầu năm đến nay, có 272.309 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ; có 4.427 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập. Đặc biệt có 2 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Trong kỳ báo cáo có 27 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 18 người.

Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã phát hiện 49 vụ việc tham nhũng (tăng 63,3%), 72 người (tăng 80%). Trong đó, qua hoạt động kiểm tra nội bộ phát hiện 7 vụ, 14 người; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 26 vụ, 45 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 13 vụ, 13 người liên quan đến tham nhũng.

Đánh giá chung về vấn đề trên, Thanh tra Chính phủ cho rằng, một số nội dung theo kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng triển khai còn chậm.

Đặc biệt, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả. Ngoài ra, công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế.

Thời gian tới, ngành thanh tra sẽ nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có nhiều dư luận về tham nhũng.

Ngành thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, ngành thanh tra sẽ xây dựng bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng đối với các bộ, ngành, địa phương.