Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 01 quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực TT&TT tại chính quyền địa phương.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 17/3/2023, Thông tư 01 áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực TT&TT tại chính quyền địa phương.

Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực TT&TT tại chính quyền địa phương từ 3 - 5 năm. (Ảnh minh họa)

Khi Thông tư 01 có hiệu lực, Quyết định 54/2008/QĐ-BTTTT ngày 12/12/2008 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành TT&TT phải thực hiện định kỳ chuyển đổi sẽ bị bãi bỏ.

Tại Thông tư mới, Bộ TT&TT quy định cụ thể danh mục các vị trí công tác ở chính quyền địa phương phải định kỳ chuyển đổi như: Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, thành phố (lĩnh vực Báo chí); Công tác cấp mới: cấp sửa đổi, bổ sung; cấp lại khi hết hạn; cấp lại khi bị mất, hư hỏng không sử dụng được; thu hồi giấy phép bưu chính (lĩnh vực Bưu chính); Thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước do Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh, thành phố (lĩnh vực CNTT)…

Danh mục các vị trí công tác trong lĩnh vực TT&TT phải định kỳ chuyển đổi.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cũng hướng dẫn rõ, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định tại Thông tư này là từ đủ 3 năm (36 tháng) đến 5 năm (đủ 60 tháng) không bao gồm thời gian tập sự, thử việc. Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định.