Ngày 3/2/1930 với sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến trình chính trị nước ta kể từ đó đến nay có rất nhiều bước ngoặt to lớn, vĩ đại. Trải qua những thăng trầm, biến động, “đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế như ngày hôm nay”. 

Có thể thấy gần một thế kỷ đã trôi qua tính từ thời điểm thành lập, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ngày càng được khẳng định trong lòng dân tộc, tô đẹp thêm những trang sử vẻ vang trên dòng chảy cách mạng đương đại.

Bước vào những thập niên đầu thế kỷ XXI, trước nhiều thời cơ, vận hội cùng những khó khăn, thách thức mới, hơn lúc nào hết, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ bản lĩnh, sức mạnh và trí tuệ trước các vấn đề lớn, phức tạp. Mọi quan điểm, đường lối, chủ trương về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến giữa thế kỷ này được cụ thể hóa trong các văn kiện Đại hội Đảng gần đây. 

Những nội dung có tầm nhìn chiến lược gắn với các mốc kỷ niệm thành lập Đảng vào năm 2030, thành lập Nước vào năm 2045 thể hiện quyết tâm, ý chí và khát vọng mạnh mẽ đưa nước ta ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc. 

Thực tiễn đang chứng minh tính đúng đắn về con đường đi lên XHCN mà Đảng ta đã lựa chọn. Đảng tiếp tục song hành với thời đại và dân tộc, và chỉ có Đảng Cộng sản do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 3/2/1930 mới xứng đáng nhận lãnh nhiều trọng trách to lớn để dẫn dắt đất nước phát triển trong tương lai. Đảng đã không ngừng thiết lập nên các chế định nhằm tăng cường, chỉnh đốn, xây dựng sức mạnh từ bên trong trên rất nhiều phương diện (tư tưởng, chính trị, tổ chức, nhân sự và bộ máy...). 

Các đại biểu dự Đại hội XIII. Ảnh: XĐ

Tuy sự vận hành của hệ thống chính trị do Đảng cầm quyền có lúc nảy sinh một số vấn đề có tính chất “tình thế” (bất thường) nhưng bằng sự khéo léo và tháo vát chính trị của đội ngũ lãnh đạo tinh hoa và người đứng đầu Đảng hiện nay, quyền lực ở thượng tầng kiến trúc được chuyển tiếp một cách khoa học, nhịp nhàng, bài bản và nhân văn. 

Trong năm 2022, Đảng kịp thời thay thế không ít các vị trí lãnh đạo cấp cao do một số cán bộ sai phạm, từ chức, xin thôi các nhiệm vụ theo nguyện vọng. Công tác nhân sự đó đảm bảo tính kế thừa, tuần tự, không gây xáo trộn hay khủng hoảng mà còn tạo điều kiện “con chị nó đi cho con dì nó lớn” như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu, lứa cán bộ mới được “trám vào” hứa hẹn nhiều triển vọng đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực và trình độ trong tình hình mới.

Nhân dân ta với phẩm chất cao quý là sẵn sàng hi sinh và hiến dâng tất cả cho Tổ quốc khi cần để cùng Đảng thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị của đất nước như trong các thời kỳ lịch sử trước đây. 

Chính vì lẽ đó, lợi ích của quốc gia, dân tộc chứa đựng nhiều giá trị thiêng liêng của biết bao thế hệ. Đại diện cho lợi ích tối thượng ấy phải là các nhà chính trị tinh hoa mà Đảng chọn lựa, được người dân tín nhiệm, bầu cử nhằm thực hiện các nhiệm vụ đối nội và đối ngoại của đất nước. 

Nghĩ mình phương diện quốc gia” là thông điệp mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nêu hàm chứa nhiều nội dung, trong đó tác động trực tiếp tới nhận thức, suy nghĩ và hành động của đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Đảng. Thời gian qua không ít cán bộ hàng chiến lược, cấp Trung ương, Bộ Chính trị, kết thúc sự nghiệp chính trị khi chưa hết nhiệm kỳ, một phần cũng vì chưa coi trọng vấn đề này.

Những giá trị điển hình, đúng đắn và có tính mẫu mực ở trường hợp “đặc biệt” là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được nhân dân ta kỳ vọng về tầm ảnh hưởng, sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng.

Hành trình phía trước hứa hẹn nhiều thành tựu vẻ vang nhưng cũng không ít trắc trở, gian nan, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, không có lực lượng nào khác đủ uy tín, sức mạnh để lãnh đạo đất nước và dân tộc. Nhiệm vụ đó đặt lên vai những người cộng sản nước nhà rất nhiều trọng trách. 

Mỗi đảng viên cần nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và nghĩa vụ của mình trước nhân dân. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cấp cao phải luôn tâm niệm “nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên trông xuống, người ta trông vào” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhắc nhở để không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.

Khi đất trời chuyển mình vào xuân cũng là lúc dân tộc và Đảng ta với tâm thế tràn đầy niềm tin và hứng khởi cho hành trình mới. Chúng ta hoàn toàn có quyền hãnh diện, vững tâm vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với năng lực đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn; năng lực lãnh đạo Nhà nước thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; năng lực kiểm tra, giám sát thường xuyên, nghiêm minh; năng lực xử lý các tình huống bất ngờ nảy sinh trong thực tiễn (thiên tai, bệnh dịch,…).

Năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta ngày càng được khẳng định và vai trò của cá nhân kiệt xuất, của người đứng đầu Đảng hiện nay hội tụ được tinh hoa và sức mạnh thời đại, hứa hẹn một tương lai rực rỡ cho đất nước trong thế kỷ này.