Bài toán như sau: Ba người bạn đến nhà hàng dùng bữa. Hóa đơn cho bữa ăn này là 75 USD, mỗi người góp 25 USD.

Người phục vụ mang hóa đơn và tiền đến quầy thu ngân. Nhân dịp nhà hàng có khuyến mại đột xuất, nhân viên thu ngân giảm 5 USD cho hóa đơn này và yêu cầu người phục vụ trả lại cho khách 5 USD.

Bây giờ tới người phục vụ bối rối: Làm thế nào để chia 5 USD cho 3 người? Anh ta quyết định giữ lại 2 USD và đưa lại cho nhóm khách nói trên mỗi người 1 USD.

Câu hỏi là: Ban đầu mỗi người góp 25 USD, bây giờ được trả lại 1 USD, tức là mỗi người góp 24 USD. Cả 3 người đều góp 24 USD, như vậy: 24 x 3 = 72 USD. Ngoài ra có 2 USD nằm trong túi của người phục vụ. Tổng cộng: 72 + 2 = 74 USD

Nhưng ban đầu nhóm khách đã trả 75 USD. Vậy còn 1 USD nữa ở đâu?

Lời giải:

Câu hỏi được đưa ra ở bài toán này nhằm mục đích khiến bạn bối rối.

Trên thực tế, tổng số tiền do khách hàng đưa ra là: 3 (người) x 24 USD = 72 USD. Trong đó, người thu ngân đã nhận 70 USD và người phục vụ cầm 2 USD.

Nói cách khác, 75 USD trước đó do khách hàng đưa ra được phân chia như sau: 70 USD (với nhân viên thu ngân) + 2 USD (với người phục vụ) + 3 (mỗi khách hàng 1 USD).

(Sưu tầm)