Hoàng  Hiệp

Thái Bình tạo đà phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thái Bình đang đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ là tỉnh có ngành công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại. Công nghiệp hỗ trợ của tỉnh sẽ tham gia quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia lớn trên thế giới.