Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3 - năm 2023.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh vai trò quan trọng của cuộc thi với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cuộc thi cũng nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII trong bối cảnh mới.

Từ 2 lần tổ chức trước, cuộc thi về viết chính luận lần này không chỉ là các bài viết lý luận đăng trên các tạp chí nghiên cứu chính trị mà còn mở rộng sang báo chí, được mở rộng rãi đến mọi đối tượng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, chưa có cuộc thi nào mà nhận được đến 100.000 bài dự thi như cuộc thi viết chính luận. 

Nói đến ý nghĩa cuộc thi khi được tổ chức vào năm bản lề trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Trung ương, Bộ Chính trị thời gian qua đã ban hành nhiều quy định mới khi triển khai đưa vào thực tiễn ở các cấp thì có nhiều kết quả mới.

"Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng có hai vấn đề 'xây' và 'chống'. Xây nghĩa là chúng ta khẳng định những thành quả đó là kết quả của lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của cả nhân dân. Vì vậy, những bài viết cần phải được phản ảnh, phân tích, tổng kết, chắt lọc bằng những luận cứ có sức thuyết phục", ông Thắng phân tích và cho rằng, việc đưa nghị quyết vào cuộc sống được thể hiện trong các bài viết tham dự cuộc thi.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, mục đích của cuộc thi là tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cuộc thi cũng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Ngoài ra, các bài dự thi còn cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại họp báo.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, nhiều địa phương đã tổ chức Ban chỉ đạo cuộc thi, tiến hành tổng kết, đánh giá và lựa chọn những bài chất lượng gửi dự thi, "cách làm như vậy rất tốt, cũng là bước để rà soát".

Theo Ban tổ chức, đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được đăng tải, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định (không trùng lặp quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại Báo so với các công trình đã đăng tải/công bố của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác).

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ khi phát động (ngày 1/2/2023) cho đến hết ngày 31/7/2023 (tính theo dấu bưu điện).

Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng 10/2023, nhân dịp sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.