Hiện toàn tỉnh Yên Bái có 872 người uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhiều năm qua, những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đã cùng Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tích cực tuyên truyền, giáo dục, động viên người dân sinh sống trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước,  tham gia đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh - quốc phòng. 

Ông Giàng Chứ Ly - Người có uy tín bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái luôn đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đặc biệt, có nhiều người tuy tuổi cao nhưng vẫn tham gia công tác ở cơ sở, là hội viên mẫu mực của các tổ chức xã hội. Với tinh thần cần cù, sáng tạo cùng bề dày kinh nghiệm trong cuộc sống, những người có uy tín đã phấn đấu trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế; thúc đẩy phong trào xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Hưởng ứng thực hiện chương trình “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, người có uy tín đã tăng cường vận động người thân, cộng đồng tham gia; hiến hàng ngàn m2 đất, giải phóng mặt bằng để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi. 

Đến nay, Yên Bái đã có 14/23 phường được công nhận là “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; 76/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thời gian tới, nhằm phát huy tốt vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong công tác thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực tuyên truyền, vận động người uy tín trong đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt liên quan đến dân tộc, tôn giáo, đời sống, kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách xây dựng, toàn tỉnh sẽ tăng cường đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc để nâng cao năng lực, trình độ, các kỹ năng vận động quần chúng cho người uy tín.

Diệu Bình, Bạt Tuấn, Hà Sơn, Thanh Hùng, Mai Hương