Ths Vũ Thị Kim Yến

Ths Vũ Thị Kim Yến

Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu - Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác

Khẳng định “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ và đảng viên”, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh tính nghiêm minh trong kỷ luật đảng.

Chuyện Bác Hồ chọn bộ trưởng cho Chính phủ lâm thời

Bằng tấm lòng chân thành, tất cả vì đất nước và dân tộc, với tầm nhìn xa trông rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quy tụ quanh mình một đội ngũ lãnh đạo thật sự được xem là “thế hệ vàng” của cách mạng Việt Nam.

Nghệ thuật 'chiêu hiền đãi sĩ' của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trên cơ sở kế thừa và phát triển truyền thống tốt đẹp của dân tộc "Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cao vai trò của nhân tài, tích cực tìm kiếm và trọng dụng nhân tài, trí thức.

Từ chức, thôi chức và những lần sửa sai thời Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong lịch sử xây dựng Đảng đã có thời điểm Tổng Bí thư Trường Chinh xin từ chức; ông Hoàng Quốc Việt thôi Ủy viên Bộ Chính trị, ông Hồ Viết Thắng ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng…

'Ta lắng nghe tiếng gọi của ông cha trong tiếng gọi của Hồ Chủ tịch'

Từng câu chữ trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đanh thép, chắc nịch chính là âm thanh của cả một dân tộc đang vùng dậy, là khí thế của cả một pho sử oanh liệt đang ghi thêm những trang mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ngày đầu lập nước

Một trong những cơ sở cần có đầu tiên của một Nhà nước là Hiến pháp, mà muốn có Hiến pháp thì phải có Quốc hội. Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử càng sớm càng tốt.