Số liệu giám sát hoạt động của các dịch vụ hành chính công của UBND tỉnh Tây Ninh

Ngày 9/5, UBND tỉnh Tây Ninh công bố kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong tháng 4/2022. Theo số liệu được trích xuất từ Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, bộ phận Một cửa của các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND cấp huyện đã tiếp nhận tổng cộng 44.307 hồ sơ, trong đó có 36.174 hồ sơ (đạt tỷ lệ 81,65%) đã giải quyết đúng hạn.

Có 622 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 1,40%) đã giải quyết quá hạn; 7070 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 15,96%) chưa giải quyết nhưng còn trong hạn; 441 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,99%) chưa giải quyết quá hạn. Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn của toàn tỉnh là 1,40%, trong đó, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn của các sở, ban, ngành tỉnh là 1,52%; tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn của UBND cấp huyện là 0,1%. Riêng đối với UBND cấp xã, qua thống kê cho thấy tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn không đáng kể. 

Thống kê cho thấy, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn của toàn tỉnh trong tháng 4/2022 đã giảm đáng kể so với tháng 3/2022 (tỷ lệ trễ hẹn hồ sơ của tháng 3/2022 là 2,31%). 

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Cổng TTĐT Tây Ninh)

Thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Trong tiến trình cải cách hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông là giải pháp hữu hiệu thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, tổ chức theo hướng nền hành chính phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan Nhà nước, làm giảm tình trạng các cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, gặp nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính để giải quyết công việc.

Sự nỗ lực của các cấp các ngành trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã góp phần nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Mặc dù tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hẹn đã đạt tỷ lệ thấp, nhưng vẫn còn tồn tại và ảnh hưởng đến quyền lợi và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xác định rõ nguyên nhân trễ của từng loại thủ tục hành chính để có hướng đẩy nhanh tiến độ giải quyết, tiếp tục kéo giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn xuống thấp hơn trong những tháng tới; đồng thời biểu dương các sở, ban, ngành trong tỉnh và UBND cấp huyện trong tháng qua đã không có hồ sơ trễ hẹn hoặc có tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn rất thấp. 

Linh Chi