Ngày 30/3, Bộ TT&TT đã ra Quyết định 490 ban hành Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 – 2025.

Việc ban hành kế hoạch hành động trong từng năm thể hiện rõ quan điểm của Bộ TT&TT là quản lý, thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực bằng những chiến lược, đảm bảo không có tình trạng chiến lược “ngăn kéo”.

Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 – 2025 nhằm xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm nay; đồng thời triển khai các nhiệm vụ để thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ, xây dựng mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại. Qua đó, đáp ứng yêu cầu cung cấp, phổ biến kịp thời thông tin thiết yếu đến người dân; phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở.

Một giải pháp đột phá nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở đến năm 2025 là chuyển đổi số hoạt động thông tin cơ sở. (Ảnh: Trọng Đạt)

Cũng trong bản kế hoạch mới ban hành, Bộ TT&TT phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị khi triển khai 11 nhiệm vụ trọng tâm, với chi tiết thời hạn cần hoàn thành và kết quả sản phẩm, chỉ tiêu đánh giá.

Sở TT&TT các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chủ trì triển khai 6 nhiệm vụ gồm:  Tổ chức thiết lập hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; Tổ chức thiết lập trang thông tin điện tử của UBND xã, phường, thị trấn; Tổ chức thiết lập bảng tin điện tử công cộng của UBND xã, phường, thị trấn; Bố trí, sắp xếp nhân lực làm công tác truyền thông thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao/Trung tâm Truyền thông và Văn hóa ở những quận, thành phố thuộc tỉnh không có đài truyền thanh cấp huyện; Tổ chức thiết lập bảng tin điện tử công cộng của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Tổ chức thiết lập Hệ thống thông tin nguồn tỉnh, thành phố để cung cấp thông tin thiết yếu và quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn.

Năm nhiệm vụ còn lại do Cục Thông tin cơ sở thuộc Bộ TT&TT chủ trì, đó là: Tổ chức thiết lập Hệ thống thông tin nguồn Trung ương để cung cấp thông tin thiết yếu và giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trong toàn quốc; Xây dựng Nghị định quy định về hoạt động thông tin cơ sở và truyền thông cấp huyện; Xây dựng Thông tư quy định về liên hoan truyền thanh cơ sở; Sửa đổi văn bản hướng dẫn về yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (phiên bản 1.0); và xây dựng hướng dẫn về yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 được Bộ TT&TT ban hành hồi tháng 9/2021 xác định tầm nhìn đưa thông tin cơ sở trở thành kênh thông tin hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của người dân, tương tác thông tin 2 chiều giữa chính quyền với người dân trên môi trường số. Đồng thời, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền, cơ quan quản lý các cấp. Người dân tham gia nhiều hơn vào hoạt động của chính quyền, cùng tạo ra giá trị, lợi ích, sự hài lòng và tạo niềm tin, sự đồng thuận xã hội ngay từ cơ sở.