Hải Nguyên - Đinh Tuấn

Trí tuệ nhân tạo có thể giúp gì trong ứng phó đại dịch Covid-19?

Trí tuệ nhân tạo có thể giúp gì trong ứng phó đại dịch Covid-19?

Đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn cuộc sống của tất cả chúng ta và chắc chắn còn tiếp tục lan rộng hơn nữa. Một câu hỏi được đặt ra là: Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp được gì trong bối cảnh đại dịch toàn cầu?