- Theo Tổng bí thư, bất cứ công việc gì, muốn thành công, nhất thiết phải có sự đoàn kết, nội bộ nhất trí, xã hội đồng thuận.

Phát biểu tại hội nghị lần thứ 6 UB TƯ MTTQ Việt Nam sáng nay tại Cần Thơ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, chúng ta vừa đi qua năm 2016 với rất nhiều sự kiện sôi động của đất nước.

Đó là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Bên cạnh những thuận lợi, cũng có không ít khó khăn, thách thức gay gắt.

Mái nhà chung của nhân dân

Tổng bí thư cho hay, trong những thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp to lớn của MTTQ Việt Nam. 

MTTQ Việt Nam đã tiếp tục thực hiện có kết quả nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 8 của MTTQ, góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển của đất nước.

{keywords}
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

"MTTQ Việt Nam đã trở thành mái nhà chung để mọi tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, lứa tuổi và kiều bào ta ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, ý chí, trí tuệ và khả năng của mình để xây dựng, bảo vệ đất nước...", Tổng bí thư nói.

Tuy nhiên, công tác mặt trận còn những hạn chế, bất cập. Phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân vẫn chưa theo kịp yêu cầu mới. Các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, chưa hiệu quả; vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận còn hạn chế.

Năng lực cán bộ và điều kiện hoạt động của Mặt trận các cấp còn bất cập; đổi mới cơ chế hoạt động còn gặp nhiều khó khăn; chưa khắc phục được tình trạng hành chính hoá.

Tăng cường đoàn kết

Tổng bí thư cho hay,  2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng 12, năm thứ ba triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 8 của MTTQ VN.

Tổng bí thư bày tỏ cơ bản tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo. Ông cũng gợi ý thêm một số vấn đề khác để hội nghị xem xét, thảo luận.

Một trong những nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu của MTTQ trong năm 2017 và những năm tới là tiếp tục xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động.

"Chúng ta tiến hành đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn, thách thức, lại có sự chống phá quyết liệt dưới nhiều hình thức của các thế lực thù địch.

Vì vậy, hơn bao giờ hết, chúng ta càng phải tăng cường sự đồng tâm, đoàn kết, nhất trí, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc hướng vào mục tiêu chung theo tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Mặt trận các cấp phải thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đấu tranh với hành vi phản văn hóa

Tiếp đó, MTTQ cần tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động, tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục làm tốt các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua yêu nước...

"Tôi đề nghị MTTQ phối hợp chặt chẽ với các ngành và các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện thật tốt chủ trương của Đảng ta về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam. Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống, xoá bỏ những thói quen, hủ tục lạc hậu...

Kiên quyết phê phán, lên án những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội, lối sống lai căng, bắt chước nước ngoài không chọn lọc; đấu tranh với những hành vi phi văn hoá, phản văn hoá", Tổng bí thư nói.

Ngoài ra, Tổng bí thư yêu cầu MTTQ thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức đảng và cơ quan chính quyền. Tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân và vì dân.

Đặc biệt, Tổng bí thư nhấn mạnh trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện nghị quyết TƯ 4 khoá 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo ông, nghị quyết TƯ có ý nghĩa rất quan trọng và đang nhận được sự ủng hộ, thống nhất rất cao, sự quan tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn dân.

"Vấn đề quan trọng bây giờ là phải thực hiện, phải biến quyết tâm thành hành động, nói phải đi đôi với làm", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Ông đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các đơn vị thuộc cơ quan UB MTTQ VN các cấp và cơ quan các tổ chức thành viên phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết đối với sự tồn vong của Đảng, của dân tộc.

"Không chỉ cam kết mà phải có hành động cụ thể, thực tế trong việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, chống suy thoái, chống tự diễn biến, tự chuyển hoá".

Đồng thời, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phải phát huy vai trò giám sát của mình, của nhân dân, báo chí và công luận; xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ảnh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá.

"Tôi ví dụ như vụ Trịnh Xuân Thanh vừa rồi, ban đầu chỉ là xe biển xanh, biển trắng nhưng tại sao lại giao cho 9 cơ quan vào cuộc. Cả Đảng, Nhà nước, Chính phủ, UB Kiểm tra TƯ, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Công an… đang triển khai, đang làm hết sức quyết liệt. Đây là một ví dụ điển hình.  

Mặt trận cần phát huy vai trò tích cực trong tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để quản lý xã hội công khai, minh bạch. Mặt trận phải là nơi để người dân có thể phản ảnh, tố giác tội phạm, tham nhũng, tố giác cán bộ có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân", Tổng bí thư yêu cầu.

Hoài Thanh - Hồng Nhì