Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu việc tiếp nhận tài trợ các trường phải thực hiện theo đúng Thông tư 16 của Bộ GD-ĐT, là đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, mức tài trợ tối thiểu. Không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không xem huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục - đào tạo.

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường không vận động tài trợ để chi trả thù lao giảng dạy, các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, các hoạt động an ninh bảo vệ, thù lao trông coi phương tiện giao thông của học sinh, thù lao vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường, thù lao để khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên.

Lãnh đạo các trường cần mở rộng các đối tượng vận động tài trợ, không chỉ tập trung vào phụ huynh học sinh.

Về kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh phải thực hiện đúng Điều 10, Thông tư 55.

Các khoản kinh phí ủng hộ của người học hoặc gia đình người học cho Ban Đại diện cha mẹ học sinh theo nguyên tắc tự nguyện.

Không sử dụng các khoản kinh phí của Ban Đại diện cha mẹ học sinh cho các mục đích như mua sắm máy móc trang thiết bị, bảo vệ cơ sở vật chất, khen thưởng giáo viên, hỗ trợ công tác quản lý…

Cũng trong hướng dẫn thực hiện về hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh, Sở GD-ĐT yêu cầu lãnh đạo các trường học không nhận ủy quyền hoặc thay mặt sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Đại diện.