Sáng 27/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, năm 2023, cấp ủy các cấp đã kiểm tra hơn 57.400 tổ chức đảng và hơn 323.000 đảng viên.

Về công tác kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.537 tổ chức đảng và 9.246 đảng viên. Trong đó, có 5.187 cấp ủy viên các cấp (chiếm 56,1%). Qua kiểm tra, kết luận có 2.315 tổ chức đảng và 7.395 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 284 tổ chức đảng và 3.052 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 216 tổ chức đảng, 2.645 đảng viên. 

uy ban kiem tra.jpg
 Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: TTXVN

Qua giám sát, cấp ủy các cấp đã kết luận 1.104 tổ chức đảng và 1.777 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 10 tổ chức và 32 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát 31.119 tổ chức đảng và 41.737 đảng viên, trong đó có 29.223 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (chiếm 70,02%). 

Về giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy các cấp đã giải quyết tố cáo với 8 tổ chức đảng 225 đảng viên, qua giải quyết đã xác định 4 tổ chức đảng và 46 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 37 đảng viên. 

Ủy ban Kiểm tra các cấp nhận được 25.401 đơn thư tố cáo, phản ánh tổ chức đảng, đảng viên; đã giải quyết 46 đơn tố cáo tổ chức đảng, 1.297 đơn tố cáo đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã giải quyết tố cáo 36 tổ chức đảng, 1.034 đảng viên. Qua giải quyết, kết luận có 2 tổ chức đảng và 170 đảng viên phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật 143 đảng viên. 

Cấp ủy các cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 91 đảng viên, cho rút đơn không xem xét giải quyết 6 trường hợp, giải quyết xong 85 trường hợp (nhiều hơn so với năm 2022 là 41 trường hợp, tương ứng là 93,18%). Ủy ban Kiểm tra các cấp giải quyết khiếu nại của 84 đảng viên, cho rút đơn, không xem xét giải quyết 12 trường hợp, đã giải quyết xong khiếu nại của 72 đảng viên (tăng 7,46% so với năm 2022).

Về kiểm soát tài sản, thu nhập, Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 7.393 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát kết luận 239 đảng viên (chiếm 3,23% số đảng viên được kiểm tra) có vi phạm, khuyết điểm. Một số vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra như giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ ràng, kê khai tài sản không đầy đủ thông tin, không thống nhất, không đúng theo mẫu, không đúng hình thức quy định,... để các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục, rút kinh nghiệm.

Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 423 tổ chức đảng (tăng 2,92% so với năm 2022); thi hành kỷ luật 18.130 đảng viên (tăng 10,64% so với năm 2022), có 3.073 cấp uỷ viên (chiếm 16,94%).

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 183 tổ chức đảng và 6.302 đảng viên, có 1.975 cấp ủy viên (chiếm 31,34%). Trong đó, Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị thi hành kỷ luật 154 tổ chức đảng và 6.237 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 65 đảng viên.

Trong năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu, cần nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.