Giúp con né lệnh phong tỏa chống Covid-19, "quan" TQ bị đình chỉ chức vụ