Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã vừa được ban hành ngày 3/6.

Tại chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh rằng, khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã phải chủ động thực hiện chuyển đổi số, để đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, thích nghi với tình hình phát triển mới.

Các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã cần chuyển đổi số mạnh mẽ để tồn tại và phát triển. (Ảnh minh họa: H.Quân)

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cùng thủ trưởng các cơ quan có liên quan quán triệt quan điểm chỉ đạo và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Một trong 6 quan điểm được nhấn mạnh là chuyển đổi số phải bám sát thực tiễn; xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Với những vấn đề được thực tiễn chứng minh là hợp lý, hiệu quả thì tiếp tục thực hiện, nhân rộng; những vấn đề mới, chưa rõ, còn ý kiến khác nhau thì mạnh dạn đổi mới, làm thí điểm.

Cùng với đó, cần xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số phục vụ cho chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu thiết thực, hiệu quả, có tính kết nối, liên thông cao.

Trong chỉ thị mới ban hành, Thủ tướng Chính phủ còn xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương; thành viên Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, tỉnh cùng một số bộ, UBND các tỉnh, thành phố; hệ thống liên minh hợp tác xã và các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Theo đó, Bộ KH&ĐT được yêu cầu khẩn trương xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế tập thể, liên thông với hệ thống đăng ký kinh doanh, thuế và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành khác; xây dựng một số nền tảng số phục vụ, hỗ trợ cho hợp tác xã về thông tin thị trường, khoa học công nghệ, trao đổi tư vấn pháp luật và chính sách…

Bộ KH&CN hướng dẫn các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã có dự án ứng dụng, nâng cao trình độ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được vay vốn trung và dài hạn từ Quỹ Đổi mới khoa học công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ TT&TT được giao hướng dẫn, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án quốc gia về kinh tế số; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, giải pháp, công nghệ chuyển đổi số đối với các hợp tác xã theo quy định. Hỗ trợ Liên minh hợp tác xã Việt Nam để phát triển nền tảng quản trị số; hệ sinh thái số; phát triển sàn thương mại điện tử thúc đẩy phát triển kinh tế số khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Đồng thời, phối hợp xây dựng và triển khai chương trình hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chuyển đổi số, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.

Với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển tại địa phương. Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, mô hình hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số thành công, tiết giảm chi phí, tối ưu hóa nguồn lực; liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; ứng dụng công nghệ cao và thúc đẩy chuyển đổi số…

Hệ thống liên minh hợp tác xã được đề nghị phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng các mô hình chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị hàng hóa, dịch vụ trong các ngành, dịch vụ.

Tại Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh kinh tế hợp tác, hợp tác xã cần có cách làm mới, mà ở đây là chuyển đổi số, với trọng tâm là chuyển đổi, thay đổi mô hình kinh doanh, mô hình vận hành. Theo Bộ trưởng, khó khăn hiện nay là các hợp tác xã thiếu một hệ thống quản trị hiện đại. Vì vậy, cần xây dựng một nền tảng số dùng chung cho tất cả các hợp tác xã. Những tri thức quản trị hiện đại sẽ được lập trình vào nền tảng này. Các hợp tác xã chỉ cần đăng ký tài khoản là có thể sử dụng, mà không phải đầu tư, không phải vận hành hệ thống.