Chiều 20/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành.

Giải quyết nhiều vấn đề mới, vấn đề khó 

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, năm 2023 toàn ngành đã nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt; thực hiện tốt “3 đột phá, 4 trọng tâm”, tạo được sự chuyển biến toàn diện, rõ nét với những kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước và từng địa phương.

Trong đó, nổi bật là tập trung cao cho xây dựng và hoàn thiện thể chế thuộc lĩnh vực nội vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm sự liên thông, thống nhất, đồng bộ giữa các quy định của Đảng với pháp luật của Nhà nước. 

phamthithanhtra 1.jpg
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Đồng thời đã chủ động, tích cực giải quyết nhiều vấn đề mới, vấn đề khó, những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn đặt ra và yêu cầu, nhiệm vụ của xu thế đổi mới và phát triển, góp phần xây dựng nền hành chính Nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

Trong năm, Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu Chính phủ đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, nhất là đơn vị sự nghiệp công lập. 

Đến nay, cơ bản hoàn thành sắp xếp tổ chức hành chính bên trong cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiếp tục đổi mới sắp xếp tinh gọn đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, thúc đẩy tự chủ, xã hội hóa đối với các dịch vụ công. 

Tập trung hướng dẫn, hoàn thiện việc xây dựng vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Một kết quả nổi bật, theo Bộ trưởng Nội vụ là cải cách mạnh mẽ về công vụ, công chức. Trong đó có việc đổi mới công tác nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức; xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và tập trung giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm thực thi công vụ.

Đồng thời tăng cường thanh tra công vụ, công chức và xử lý nghiêm việc sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; điều chỉnh mức lương cơ sở lên 20,8% từ 1/7/2023; tích cực tham mưu thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương bảo đảm đồng bộ, thống nhất để thực hiện từ 1/7/2024.

Cùng với đó là hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về công chức, viên chức và kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thẩm định, tham mưu chặt chẽ, đúng quy định công tác cán bộ thuộc thẩm quyền Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng.

Ngoài ra, ngành tập trung tham mưu triển khai quyết liệt thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Bộ Nội vụ tích cực tham mưu Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập 60 đơn vị hành chính đô thị của 12 tỉnh và sắp xếp, mở rộng không gian đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của nhiều địa phương...

Tinh giản biên chế hơn 7.000 người 

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng thẳng thắn nhận thấy còn nhiều tồn tại, khó khăn vướng mắc từ thực tiễn cần được khắc phục nghiêm túc, khẩn trương, nhất là việc xây dựng, hoàn thiện thể chế các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành nội vụ. 

Trong đó có nhiều vấn đề phát sinh mới đòi hỏi nghiên cứu sâu và có giải pháp chiến lược, khoa học, căn cơ như: Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc; tình trạng cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, sợ sai, không dám làm; kỷ luật, kỷ cương và hoạt động công vụ, đạo đức và văn hóa công vụ nhiều nơi chưa nghiêm. 

noivu.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Bộ Nội vụ

Việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ gắn vị trí việc làm và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức còn  hạn chế... Trong khi đó yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho năm 2024 cũng như những năm tới của ngành Nội vụ là rất nặng nề. 

Vì vậy, Bộ trưởng Nội vụ đề nghị phân tích, đánh giá làm sâu sắc hơn, toàn diện hơn về những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học và nguyên nhân để có giải pháp thiết thực, hiệu quả. 

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong năm 2023, tổng số biên chế tinh giản là 7.151 người (trong đó: Trung ương 146 người; địa phương 7.005 người); tổng số cán bộ đảng viên, công chức, viên chức bị kỷ luật là 17.808 người.

Ngoài ra, số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc là 10.880 người; trong đó, Trung ương 983 người (110 công chức, 873 viên chức), địa phương 9.897 người (866 công chức, 9.031 viên chức).

Bù lại, trong năm 2023, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tuyển dụng 42.115  công chức, viên chức; trong đó, Trung ương 1.293 người (488 công chức, 805 viên chức), địa phương 40.822 người (3.176 công chức, 37.646 viên chức). Các địa phương đã quan tâm, chú trọng thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; kịp thời bổ sung số công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc. 

Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, năm 2023 đã cử 562.452 lượt công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh và vị trí việc làm.

Một số địa phương tiếp tục thí điểm tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng, như: Hà Nội, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng...