1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
01/01/2023 500,000.00 045160.010123.215710.Ung ho MS 2022 340 e Tran Van Cuong
01/01/2023 500,000.00 142478.010123.145132.PHUNG VAN SON chuyen tien chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly
01/01/2023 500,000.00 MBVCB.2913867446.Ung ho MS 2023.001 (ba Nguyen Thi Nga).CT tu 0721005098836 TRAN DANG THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2023 500,000.00 422811.010123.122944.Ung ho MS 2023 001 ba Nguyen Thi Nga
01/01/2023 500,000.00 432485.010123.083913.VCB;0011002643148;PHAN VAN THANH chuyen khoan ung ho MS 2023001 Nguyen Thi Nga
01/01/2023 500,000.00 MBVCB.2912746379.ms 2023 001 uh ba Nguyen Thi Nga.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/01/2023 50,000.00 MBVCB.2914631042.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.001.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2023 50,000.00 188409.010123.140122.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 001
01/01/2023 50,000.00 871296.010123.134502.Ung ho NCHCCCL dau nam + Ha Huyen Trang + 0989994694
01/01/2023 50,000.00 798029.010123.053421.Ung ho MS 2022344 anh Nguyen Van Tinh
01/01/2023 5,000.00 MBVCB.2915308083.HUYNH THI NGA ung ho MS 2023.001(Ba Nguyen Thi Nga ).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2023 300,000.00 118642.010123.220057.UNG HO MS 2022.341 (CHI CAO THI MO)-010123-22:00:58 118642
01/01/2023 300,000.00 117111.010123.215544.UNG HO MS 2022.343 (ANH NGUYEN TAN XUYEN)-010123-21:55:44 117111
01/01/2023 300,000.00 114527.010123.214655.UNG HO MS 2022.345 (NAM BENH NHAN VO DANH)-010123-21:47:02 114527
01/01/2023 300,000.00 112776.010123.214126.UNG HO MS 2023.001 (BA NGUYEN THI NGA)-010123-21:41:27 112776
01/01/2023 300,000.00 693917.010123.203136.Ung ho NCHCCCL HaGiang 0379644390 FT23003800902353
01/01/2023 300,000.00 MBVCB.2914889055.nhu nhu ung ho Ms 2022.346 ( Ba Mai Thi Lan ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2023 300,000.00 891337.010123.123327.UNG HO MS 2023.001(BA NGUYEN THI NGA)-010123-12:33:28 891337
01/01/2023 300,000.00 280087.010123.072041.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 001 ba nguyen thi nga
01/01/2023 300,000.00 MBVCB.2912482251.ms 2022 346 uh ba Mai Thi Lan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/01/2023 25,000.00 326127.010123.073650.MS 2023.001. hungvancanh
01/01/2023 200,000.00 MBVCB.2915668073.Ung ho MS2023.001 (Ba Nguyen Thi Nga).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2023 200,000.00 MBVCB.2915365842.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 001 ba Nguyen Thi Nga.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2023 200,000.00 526978.010123.193742.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL Thu 0914870563
01/01/2023 200,000.00 088677.010123.193612.IBFT 2022.345. nam benh nhan vo danh
01/01/2023 200,000.00 MBVCB.2914909820.nhu nhu ung ho Ms 2022.344 ( anh Nguyen Van Tinh ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2023 200,000.00 127506.010123.143946.DO TRUNG KIEN UNG HO BA NGUYEN THI NGA MS2023.001 FT23003000307072
01/01/2023 200,000.00 MBVCB.2913665618.Ung ho MS 2023.001 (Ba Nguyen Thi Nga).CT tu 0481000714152 VU VAN NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2023 200,000.00 627384.010123.092956.ung ho MS 2023001 Ba Nguyen Thi Nga
01/01/2023 20,000.00 126181.010123.222715.UNG HO MS 2022.342 (CHI HUYNH THI NHUONG).-010123-22:27:17 126181
01/01/2023 20,000.00 125576.010123.222521.UNG HO MS 2022.341 (CHI CAO THI MO).-010123-22:25:11 125576
01/01/2023 20,000.00 124991.010123.222256.UNG HO MS 2022.344 (ANH NGUYEN VAN TINH).-010123-22:22:57 124991
01/01/2023 20,000.00 123890.010123.221849.UNG HO MS 2023.001 (BA NGUYEN THI NGA).-010123-22:18:52 123890
01/01/2023 20,000.00 720077.010123.205354.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Hue 0382783573
01/01/2023 20,000.00 140841.010123.144924.Ung ho NCHCCCL FT23003019512532
01/01/2023 20,000.00 MBVCB.2913901081.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ha Thu 0357761789.CT tu 0301000354906 NGUYEN HA THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2023 20,000.00 581631.010123.093323.Ung ho NCHCCCL chau Toan ung ho chuong trinh a
01/01/2023 20,000.00 577280.010123.093152.Ung ho NCHCCCL Tan 0336641673
01/01/2023 20,000.00 MBVCB.2912497220.Ung ho MS 2022.340 (Em Tran Van Cuong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2023 20,000.00 MBVCB.2912496850.Ung ho MS 2022.339 (Anh Nguyen Minh Nhut).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2023 150,000.00 649645.010123.075033.ung ho MS 2022.343 Anh Nguyen Tan Xuyen
01/01/2023 130,000.00 212956.010123.092701.ung ho MS 2023.001(Ba Nguyen Thi Nga)
01/01/2023 100,000.00 771689.010123.223317.Ms 2023 001 ba Nguyen Thi Nga
01/01/2023 100,000.00 935549.010123.203501.MS 2023001
01/01/2023 100,000.00 958842.010123.202633.ung ho MS 2023.001 Ba Nguyen Thi Nga. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
01/01/2023 100,000.00 469518.010123.195501.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 001 ba Nguyen Thi Nga NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
01/01/2023 100,000.00 MBVCB.2915032324.nhu nhu ung ho Ms 2022.345 ( Nam benh nhan vo danh ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2023 100,000.00 MBVCB.2914721411.ung ho MS 2022.345 ( nam benh nhan vo danh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1021140052 DOAN QUYNH ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2023 100,000.00 MBVCB.2914560558.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.345 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2023 100,000.00 IBVCB.2914421883.Giup ma so 2023.001 ba Nguyen Thi Nga .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/01/2023 100,000.00 MBVCB.2914107621.MS 2023.001 ( ba Nguyen Thi Nga).CT tu 0021000305420 CHU BA VIET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2023 100,000.00 574163.010123.150235.MS 2022 344 anh Nguyen Van Tinh
01/01/2023 100,000.00 192223.010123.145528.TRAN NGOC HOA ung ho ma so 2023.001 (Nguyen Thi Nga)
01/01/2023 100,000.00 491487.010123.144356.Ung ho MS 2023 001 ba NGUYEN THI NGA
01/01/2023 100,000.00 MBVCB.2913821170.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.001 (Ba Nguyen Thi Nga).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2023 100,000.00 195684.010123.125207.MS 2023 001 Ba Nguyen Thi Nga
01/01/2023 100,000.00 696256.010123.123639.VCB;0011002643148;NGUYEN THI AN chuyen khoan ung ho MS 2023 001
01/01/2023 100,000.00 MBVCB.2913395037.Ung ho MS 2023.001 ( ba Nguyen Thi Nga).CT tu 0331003720959 PHI THI TUYET LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2023 100,000.00 MBVCB.2913386243.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.001 Nguyen Thi Nga.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2023 100,000.00 259172.010123.113601.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL NGUYEN BICH TUYEN 0779629110
01/01/2023 100,000.00 782519.010123.103047.ung ho NCHCCCL
01/01/2023 100,000.00 460336.010123.092956.Ung ho Ba Nguyen Thi Nga MS 2023. 001
01/01/2023 100,000.00 144179.010123.085616.ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut)
01/01/2023 100,000.00 101508.010123.001644.Ung ho NCHCCCL
01/01/2023 10,000.00 MBVCB.2915305404.NGUYEN HONG THAO va THSI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.001(ba NGUYEN THI NGA).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2023 10,000.00 MBVCB.2913895900.bt.CT tu 0061001010535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/01/2023 10,000.00 MBVCB.2912912251.MS 2023.001.CT tu 0961000002744 PHAM HAI LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2023 10,000.00 383936.010123.082002.Vinh Nam ung ho ms 2023 001 ba Nguyen Thi Nga
01/01/2023 1,000,000.00 666568.010123.193904.Ung ho MS 2023.001 ba Nguyen Thi Nga
01/01/2023 1,000,000.00 093173.010123.141407.Ngoc chuyen ung ho MS 2023001 nguyen thi nga FT23003355481346
01/01/2023 1,000,000.00 474891.010123.120551.Ung ho MS 2023 001 ba Nguyen Thi Nga Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
01/01/2023 1,000,000.00 868630.010123.073823.LE MANH HUNG Chuyen tienung ho MS 2023001 Ba Nguyen Thi Nga
02/01/2023 700,000.00 558110.020123.131715.Ung ho MS 2022.342 (chi huynh thi nhuong)
02/01/2023 500,000.00 MBVCB.2919435221.ung ho MS 2023.002 be Tran Hoang Le Vy.CT tu 0071005825907 TRINH NU HOANG OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 500,000.00 121903.020123.222945.MS2023.002 UH be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 500,000.00 MBVCB.2919188955.Ung ho NCHCCCL Dau Anh 0912182860.CT tu 0021000711366 DAU THI TUYET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 500,000.00 IBVCB.2919084684.Ung ho MS 2022345 Nam benh nhan vo danh.CT tu 0071001951647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/01/2023 500,000.00 IBVCB.2919079081.Ung ho MS 2023002 be Tran Hoang Le Vy.CT tu 0071001951647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/01/2023 500,000.00 194776.020123.201549.ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy)
02/01/2023 500,000.00 144221.020123.201150.ung ho MS2022.325 (ba Nguyen Thi Thong)
02/01/2023 500,000.00 790342.020123.200746.MS 2023.002 FT23003589005522
02/01/2023 500,000.00 823946.020123.200203.ung ho be Tran Hoang Le Vy 2023002
02/01/2023 500,000.00 781818.020123.195536.ung ho MS 2023.002
02/01/2023 500,000.00 MBVCB.2918823962.MS 2023.002.CT tu 0261000279399 TRAN TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 500,000.00 153239.020123.194017.Ung ho MS 2023002 Be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 500,000.00 613514.020123.183234.Nguyen Duc Thang chuyen ung ho MS 2023.02 be Tran Hoang Le Vy FT23003010012675
02/01/2023 500,000.00 MBVCB.2918481592.MS 2023.002(Be Tran Hoang Le Vy)..CT tu 0141000426370 VIEN DINH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 500,000.00 344576.020123.132311.ung ho MS 2023 002 Be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 500,000.00 334306.020123.130921.UNG HO MS 2022.343 (ANH NGUYEN TAN XUYEN)-020123-13:09:20 334306
02/01/2023 500,000.00 460998.020123.124033.Ung ho ma so 2023.002 be tran hoang le vy FT23003441556456
02/01/2023 500,000.00 MBVCB.2916881361.UNG HO MS 2023.002(BE TRAN HOANG LE VY).CT tu 0071000074713 HO THI TRUC HAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 500,000.00 MBVCB.2916813371.NGUYEN VAN BAC chuyen tien ung ho ms 2023.001.CT tu 0081000266051 NGUYEN VAN BAC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 500,000.00 752404.020123.103724.em Tu Da Nang ung ho MS 2023 002 be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 500,000.00 664962.020123.095655.UNG HO MS 2023.002 Be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 500,000.00 MBVCB.2916371521.Ung ho MS2023.002 ( be Tran Hoang Le Vy).CT tu 0411001027721 NGUYEN THI NGOC THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 500,000.00 754065.020123.093200.ung ho MS2022327 me con chi Bich
02/01/2023 500,000.00 660413.020123.092910.TRAN MINH SANG Chuyen tienMS2023002(beTran hoang le vy)
02/01/2023 500,000.00 393121.020123.085205.Gui giup c Tran Hoang Le Vy Ma so 2023 002
02/01/2023 500,000.00 066263.020123.084322.Ung ho MS 2033.002 Be Tran Hoang Le Vy FT23003808470671
02/01/2023 500,000.00 055948.020123.083419.Phu chuyen ung ho MS 2023.002 be Tran Hoang Le Vy FT23003935180758
02/01/2023 500,000.00 MBVCB.2916099771.TRAN THI TUYET LOAN chuyen tien ung ho MS 2023002 ( be Tran Hoang Le Vy ).CT tu 0061000133669 TRAN THI TUYET LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 500,000.00 MBVCB.2916084561.MS 2023.002(Be tran hoang le vy).CT tu 0121001337994 BUI QUANG TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 500,000.00 012904.020123.074417.Thao ung ho MS 2023.002 FT23003389840107
02/01/2023 500,000.00 979069.020123.060904.Ung ho MS 2022.345 Nam benh nhan vo danh FT23003515756836
02/01/2023 50,000.00 738757.020123.224331.MS2023002 be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 50,000.00 977107.020123.220536.Minh chuyen MS 2023.002 Tran Hoang Le Vy FT23003889037378
02/01/2023 50,000.00 821004.020123.202458.MS 2023.002 tran hoang le vy FT23003804747703
02/01/2023 50,000.00 806209.020123.195539.ung ho MS 2023002 Be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 50,000.00 830269.020123.193309.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 002
02/01/2023 50,000.00 MBVCB.2917656803.MA SO MS 2022 345 NAM BENH NHAN VO DANH.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/01/2023 50,000.00 MBVCB.2917643486.MA SO MS 2022 346 BA MAI THI LAN.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/01/2023 50,000.00 MBVCB.2917634858.MA SO MS 2023 001 BA NGUYEN THI NGA.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/01/2023 50,000.00 MBVCB.2917629016.MA SO MS 2023 002 BE TRAN HOANG LE VY.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/01/2023 50,000.00 726771.020123.145103.Ung ho Be Tran Hoang Le Vy MS 2023.002
02/01/2023 50,000.00 366560.020123.133011.Ung ho NCHCCCL LE THANH HA 0345950610
02/01/2023 50,000.00 MBVCB.2916727977.Truc ung ho MS 2023.002( Be Tran Hoang Le Vy).CT tu 0461000410023 MANG THI THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 50,000.00 MBVCB.2916094603.Ung ho MS 2023.002.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 5,000,000.00 273765.020123.110119.UNG HO MS 2023.002 (BE TRAN HOANG LE VY)-020123-11:01:19 273765
02/01/2023 300,000.00 053854.020123.232949.Ung ho MS 2023.002 Be Tran Hoang Le Vy FT23003040869065
02/01/2023 300,000.00 MBVCB.2919350539.ung ho MS 2023.002( be tran Hoang Le Vy).CT tu 0281000242001 BUI THI ANH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 300,000.00 MBVCB.2919300521.NGUYEN TUAN TU chuyen tien ms 2023 002 be tran hoang le vy.CT tu 0011004357979 NGUYEN TUAN TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 300,000.00 394061.020123.213305.be Dang Bao Hoang (Binh Duong) ung ho MS 2023.002 (be Tran Hoang Le Vy)
02/01/2023 300,000.00 605412.020123.205706.Ung ho MS 2023.002 be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 300,000.00 793131.020123.200913.MS 2022.346 FT23003011069527
02/01/2023 300,000.00 791139.020123.192347.ung ho MS 2023 002 Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 300,000.00 766918.020123.170911.Ung ho MS 2023.002 - Be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 300,000.00 887172.020123.160930.Ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy)
02/01/2023 300,000.00 973199.020123.160848.ung ho be Tran Hoang Le Vy MS 2023002
02/01/2023 300,000.00 MBVCB.2917262430.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 002 be Tran Hoang Le Vy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 300,000.00 159863.020123.122908.Ghi ro ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy)
02/01/2023 300,000.00 MBVCB.2916856371.Ung ho MS 2023.002 ( Tran Hoang Le Vy) .CT tu 0031000302583 NGUYEN THI SEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 300,000.00 959692.020123.111819.Ung ho ms 2023 002 be tran hoang le vy chuc con an tet vui ve nhanh khoi benh
02/01/2023 300,000.00 MBVCB.2916493190.NGO DINH VIET ung ho ms 2023.002( be tran hoang le vy) .CT tu 0421000461995 NGO DINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 300,000.00 252171.020123.102038.UNG HO MS 2022.002(BE TRAN HOANG LE VY)-020123-10:20:38 252171
02/01/2023 300,000.00 876842.020123.101450.ung ho MS 2023002 be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 300,000.00 597724.020123.095910.ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy)
02/01/2023 300,000.00 MBVCB.2916259641.Ung ho MS 2023.002 be Tran Hoang Le Vy.CT tu 0981000399376 TRAN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 300,000.00 720874.020123.091946.ung ho MS 2023002 Be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 300,000.00 210910.020123.085527.UNG HO MS 2023.002 (BE TRAN HOANG LE VY)-020123-08:54:35 210910
02/01/2023 300,000.00 389558.020123.085054.Ung ho MS 2023 002
02/01/2023 300,000.00 MBVCB.2916155164.LE ANH NGOC ung ho be tran hoang Le vy chay than ms 2023.002.CT tu 0991000023859 LE ANH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 300,000.00 661569.020123.082134.MS 2023.001 ba Nguyen Thi Nga
02/01/2023 300,000.00 026687.020123.080335.Ung ho MS 2023.002 be Tran Hoang Le Vy FT23003218114658
02/01/2023 300,000.00 148360.020123.074731.VCB;0011002643148;MS 2023 002 be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 300,000.00 MBVCB.2915958808.benh hiem ngheo.CT tu 0071001738867 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/01/2023 300,000.00 602872.020123.073127.NGO THUY DAN PHUONG ck ung ho ms 2023.002
02/01/2023 300,000.00 213484.020123.072523.Ung ho MS 2023 002 be tran hoang le vy
02/01/2023 300,000.00 MBVCB.2915935543.Ms 2023.002 (Tran Hoang Le Vy).CT tu 0101000703056 TRAN DUY RO NIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 30,000.00 008857.020123.153819.Ung ho MS 2022.338
02/01/2023 3,000,000.00 MBVCB.2916470360.ung ho MS 2023 002 be Tran Hoang Le Vy.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/01/2023 3,000,000.00 199693.020123.101026.Ong Tu Van tro giup be Tran Hoang Le Vy FT23003680929376
02/01/2023 22,222.00 363445.020123.141219.NCHCCCL 0942142142 COSY36-020123-14:11:51 363445
02/01/2023 200,000.00 778837.020123.231843.MS 2023002
02/01/2023 200,000.00 319399.020123.214552.MS 2023 002 tran hoang le vy
02/01/2023 200,000.00 MBVCB.2919162827.UNG HO MS 2023.002 (be Tran Hoang Le Vy.CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 200,000.00 837625.020123.203429.Ung ho MS 2023.002 Be Tran Hoang Le Vy FT23003841908333
02/01/2023 200,000.00 MBVCB.2918962119.MS 2023.002 TRAN HOANG LE VY.CT tu 0261002309999 DINH THI THIEN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 200,000.00 279405.020123.201815.VCB;0011002643148;Ung ho be Tran Hoang Le Vy Ms 2023002
02/01/2023 200,000.00 MBVCB.2918930130.Ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy)..CT tu 0081000130087 NGUYEN MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 200,000.00 MBVCB.2918911054.ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy).CT tu 1024092507 QUACH TRAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 200,000.00 MBVCB.2918873900.MS 2023.002 ( Be Tran Hoang Le Vy ).CT tu 0871004250747 NGUYEN HUU SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 200,000.00 777112.020123.200004.Ung ho MS 2023.002 FT23003093983557
02/01/2023 200,000.00 763443.020123.195216.Ma 2023.002 tran hoang le vy FT23003622063381
02/01/2023 200,000.00 412814.020123.195153.VCB;0011002643148;MS2023 002
02/01/2023 200,000.00 MBVCB.2918828953.MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy).CT tu 1021761930 NGUYEN QUANG HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 200,000.00 604347.020123.163227.ung ho MS 2023002 Be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 200,000.00 918444.020123.160410.Ung ho Nchcccl Hoa 0908042111
02/01/2023 200,000.00 MBVCB.2917242086.ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy).CT tu 0331000430162 LE HOANG THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 200,000.00 048447.020123.131410.ZP6H8R5VRFS9 MS 2023002 Be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 200,000.00 906613.020123.115902.Ung ho MS 2023 002 be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 200,000.00 MBVCB.2916769041.HOANG CONG TAN ung ho MS 2023.002 be Tran Hoang Le Vy.CT tu 0011001179452 HOANG CONG TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 200,000.00 MBVCB.2916716941.Ung ho MS 2023.002 (Tran Hoang Le Vy).CT tu 0071003643998 DUONG DAT TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 200,000.00 817598.020123.105448.Ung ho MS 2023 002
02/01/2023 200,000.00 278638.020123.105328.Ung ho ma so 2023.002 Be Tran Hoang Le Vy FT23003622053080
02/01/2023 200,000.00 MBVCB.2916566571.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2023.002.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 200,000.00 632657.020123.103358.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 002 be tran hoang le vy
02/01/2023 200,000.00 MBVCB.2916548574.VUONG THUY NHUNG MS 2023.002 be TRAN HOANG LE VY.CT tu 0861000020810 VUONG THUY NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 200,000.00 206474.020123.101411.Ung ho MS 2023.002 Be Tran Hoang Le Vy FT23003946070709
02/01/2023 200,000.00 936200.020123.101021.VCB;0011002643148;Ung ho MS2023 002 Be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 200,000.00 665444.020123.094758.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2023001 ba Nguyen thi Nga
02/01/2023 200,000.00 223295.020123.092338.UNG HO MS 2023.002 BE TRAN HOANG LE VY-020123-09:23:38 223295
02/01/2023 200,000.00 108904.020123.091515.ung ho ms 2023.002 Tran Hoang Le Vy FT23003603077941
02/01/2023 200,000.00 878082.020123.091352.ung ho MS 2023002 be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 200,000.00 700961.020123.091152.ung ho MS 2023002 be TRAN HOANG LE VY
02/01/2023 200,000.00 682186.020123.090411.PHAM THI VIET ANH ung ho MS 2023 002 Be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 200,000.00 075295.020123.090053.DUONG THI THUY MAI ung ho MS 2023.002. Mong be Ly mau khoi benh. (by TPBank ChatPay)
02/01/2023 200,000.00 989204.020123.085129.MS 2023.002 tran hoang le vy
02/01/2023 200,000.00 673435.020123.084446.Ung ho MS 2023.002( be Tran Hoang Le Vy )
02/01/2023 200,000.00 168079.020123.083809.Ms 2023.002 ( be Tran hoang Le Vy).
02/01/2023 200,000.00 136708.020123.083317.ung ho MS 2023002 be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 200,000.00 042940.020123.082134.UH MS 2023.002 FT23003340176965
02/01/2023 200,000.00 MBVCB.2916060329.MS 2023.002.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 200,000.00 MBVCB.2916022025.ung ho MS 2023.002.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 200,000.00 124286.020123.075632.ung ho ms 2023002
02/01/2023 200,000.00 155781.020123.074453.ung ho MS2003.002 be tran hoang le vy
02/01/2023 200,000.00 914110.020123.072140.ung ho MS 2023 002 be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 200,000.00 940128.020123.005843.MS 2023.001 ung ho ba Nguyen Thi Nga FT23003369128843
02/01/2023 20,000.00 420944.020123.223656.MS 2023002
02/01/2023 20,000.00 881344.020123.211757.Ung ho NCHCCCL Ha Hung Thien 0935644633
02/01/2023 20,000.00 MBVCB.2917521219.PHAN THANH SANG chuyen tien.CT tu 1015783630 PHAN THANH SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 20,000.00 MBVCB.2916128202.Ung ho NCHCCCL Phan Ngoc Phi 0989352675.CT tu 0251001108030 PHAN NGOC PHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 20,000.00 MBVCB.2915855840.Ung ho MS 2022.341 (Chi Cao Thi Mo).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 20,000.00 MBVCB.2915846340.Ung ho MS 2022.342 (Chi Huynh Thi Nhuong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 2,000,000.00 MBVCB.2918113582.GD PT UNG HO MS 2023.002 BE TRAN HOANG LE VY.CT tu 0071003872271 VU NGUYEN NGOC TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 2,000,000.00 661853.020123.094250.ung ho MS 2023.002
02/01/2023 2,000,000.00 505564.020123.093841.VCB;0011002643148;MS 2023 002 be tran hoang le vy
02/01/2023 2,000,000.00 202103.020123.083210.UNG HO MS 2023.002 (BE TRAN HOANG LE VY)-020123-08:32:10 202103
02/01/2023 2,000,000.00 050959.020123.082936.Ung ho MS 2023.002-Be Tran Hoang Le Vy FT23003763158675
02/01/2023 2,000,000.00 268008.020123.082843.IBFT Ung hoMS2023.002be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 16,000.00 MBVCB.2918886832.benh hiem ngheo.CT tu 9935820449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/01/2023 150,000.00 057974.020123.225407.Ung ho MS 2023 002 Be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 150,000.00 MBVCB.2916840940.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.002 (be Tran Hoang Le Vy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 15,000.00 142165.020123.220356.Ung ho MS 2023.002
02/01/2023 100,000.00 602852.020123.232932.ung bo MS 2023.002 be tran hoang le vy
02/01/2023 100,000.00 528331.020123.232057.Ung ho MS 2023 002 be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 100,000.00 033546.020123.230104.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Hoang Trang 0765132477 FT23003117046654
02/01/2023 100,000.00 033336.020123.230047.ms2003.002 FT23003113061117
02/01/2023 100,000.00 428644.020123.225738.Ms 2023 002 be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 100,000.00 748905.020123.225149.Ung ho NCHCCCL
02/01/2023 100,000.00 016963.020123.224205.UH MS 2023.002 be tran hoang le vy FT23003252385424
02/01/2023 100,000.00 MBVCB.2919377597.ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy).CT tu 0381000440151 NGUYEN THI THANH HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 100,000.00 001662.020123.222648.Ung ho ms 2003.002 be tran hoang le vy FT23003872279835
02/01/2023 100,000.00 996163.020123.222142.Ung ho MS 2023.002 FT23003837470024
02/01/2023 100,000.00 992276.020123.221815.Ung ho MS 2023.002 be tran hoang le Vy FT23003405399896
02/01/2023 100,000.00 983904.020123.221523.Ungho ms2023002 be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 100,000.00 MBVCB.2919330588.Ung ho MS 2023.002 ( be tran hoang le vy).CT tu 0731000732231 TRINH THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 100,000.00 MBVCB.2919142653.ung ho MS 2023.002 be Tran Hoang Le Vy.CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 100,000.00 MBVCB.2919055096.Ung ho ms 2023.002 (be tran hoang le vy).CT tu 0011003695017 LE MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 100,000.00 559592.020123.201926.UNG HO MS 2023.002 (BE TRAN HOANG LE VY)-020123-20:19:27 559592
02/01/2023 100,000.00 424232.020123.201203.chuyen tien cho ba Mai Thi Lan
02/01/2023 100,000.00 555028.020123.200930.MS 2022.344 (ANH NGUYEN VAN TINH)-020123-20:09:35 555028
02/01/2023 100,000.00 553613.020123.200628.UNG HOMS 2022.322 (VU THI MO)-020123-20:06:30 553613
02/01/2023 100,000.00 552130.020123.200318.MS 2023.002 BE TRAN HOANG LE VY MONG CON MAU KHOE-020123-20:03:18 552130
02/01/2023 100,000.00 549951.020123.195846.UNG HO MS 2023.002 (BE TRAN HOANG LE VY)-020123-19:58:47 549951
02/01/2023 100,000.00 379304.020123.195056.ung ho MS.2023.002
02/01/2023 100,000.00 MBVCB.2918818024.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.02 Tran Hoang Le Vy.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 100,000.00 629431.020123.184607.MS 2023 002 Be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 100,000.00 559037.020123.133900.ung ho MS 2023002 be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 100,000.00 110129.020123.130540.Ung ho MS2023 002 be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 100,000.00 IBVCB.2917034012.Giup ma so 2023.002 be Tran Hoang Le Vy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/01/2023 100,000.00 806697.020123.121746.VU VAN CONG Chuyen tien 2023002 tran hoang le vi
02/01/2023 100,000.00 MBVCB.2916700712.ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy)- LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 100,000.00 MBVCB.2916708172. ung ho MS ung ho 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy).CT tu 0231000661743 H WINA EBAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 100,000.00 560384.020123.104623.VCB;0011002643148;CAO THI MINH THUY ung ho MS 2023 002
02/01/2023 100,000.00 252607.020123.102126.UNG HO MS 2023.002 (BE TRAN HOANG LE VY)-020123-10:21:25 252607
02/01/2023 100,000.00 MBVCB.2916347229.Ung ho MS 2023.002 tran hoang le vy.CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 100,000.00 149601.020123.094113.ung ho MS 2023.002 - Be Tran Hoang Le Vy FT23003960689980
02/01/2023 100,000.00 061432.020123.083915.Ms 2023.002 FT23003719420549
02/01/2023 100,000.00 329676.020123.082803.Uyen ung ho MS2023 002 be tran hoang le vy mau khoi benh
02/01/2023 100,000.00 603283.020123.082648.ung ho MS 2023002
02/01/2023 100,000.00 125733.020123.082555.DU THI THU chuyen tien chau Tran Hoang le Vy
02/01/2023 100,000.00 MBVCB.2916064953.ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy).CT tu 0291000321073 NGUYEN THI MAI THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 100,000.00 160395.020123.080944.ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy)
02/01/2023 100,000.00 629675.020123.073351.ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy)
02/01/2023 100,000.00 542823.020123.073037.VCB;0011002643148;HA THI HIEN chuyen khoan ung ho MS 2023 002 be TRAN HOANG LE VY
02/01/2023 100,000.00 836639.020123.072950.Ung ho ms 2023002 be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 100,000.00 957126.020123.072122.NGO ANH CUONG Chuyen tien MS 2022345 Nam benh nhan vo danh
02/01/2023 100,000.00 MBVCB.2915926169.ung ho MS 2023.002.CT tu 1022651700 PHAM HOANG PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 100,000.00 631562.020123.004639.UH MS 2022336 Be MAI TAN DAT
02/01/2023 100,000.00 MBVCB.2915695306.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Diem Huyen 0914486633.CT tu 9914486633 NGUYEN NGOC DIEM HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 10,000.00 MBVCB.2919041921.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.002(be Tran Hoang Le Vy).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 10,000.00 MBVCB.2916098749.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.001 (Ba Nguyen Thi Nga).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 10,000.00 MBVCB.2916084398.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 10,000.00 256382.020123.081058.Vinh Nam ung ho ms 2023 002 be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 1,000.00 IBVCB.2917104323.w.CT tu 1022346021 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/01/2023 1,000.00 IBVCB.2917081767.we.CT tu 9569423719 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/01/2023 1,000,000.00 347895.020123.133916.UNG HO MS 2023.002-020123-13:39:15 347895
02/01/2023 1,000,000.00 713548.020123.132101.Ung ho MS 2023 002 be Tran Hoang Le Vy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
02/01/2023 1,000,000.00 007469.020123.130801.ms 2023 002 ung ho beTran hoang le Vy FT23003472207080
02/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2916955230.Ung ho MS 2023.002 be Tran Hoang Le Vy.CT tu 0011000719303 NGUYEN THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2023 1,000,000.00 862743.020123.093755.VCB;0011002643148;MS 2023 002 Be Tran Hoang Le Vy
02/01/2023 1,000,000.00 308107.020123.093344.IBFT 2023.002 be tran hoang le vy
02/01/2023 1,000,000.00 099030.020123.090830.UNG HO MS 2023.002 FT23003571010403
02/01/2023 1,000,000.00 177218.020123.090634.Ung ho be tran hoang le vy, ms 2023.002
02/01/2023 1,000,000.00 093049.020123.090413.Ung ho MS 2023.002 be Tran Hoang Le Vy FT23003945803272
02/01/2023 1,000,000.00 545218.020123.084101.VCB;0011002643148;NGUYEN THI HONG ANH ung ho be TRAN HOANG LE VY
02/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2915727382.ung ho MS 2023.001 ba Nguyen Thi Nga, tinh Lao Cai.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 80,000,000.00 CTY PHUONG TRANG UNG HO MS 2022.234 (NAM BENH NHAN VO DANH); BAO VIETNAMNET
03/01/2023 600,000.00 891231.030123.062006.IBFT Ung ho NCHCCCL Binh 0939946342
03/01/2023 60,000.00 0200970415010315475920230Zoo211942.28164.154759.UHNCHCCCL
03/01/2023 500,000.00 651363.030123.225542.NGUYEN THI VUI XUAN ung ho MS 2023 002 be Tran Hoang Le Vy
03/01/2023 500,000.00 020097041501031933552023VpyC391183.40758.193355.Chuyen tien ung ho MS 2022.314 (chi Bui Thi Hoa)
03/01/2023 500,000.00 MBVCB.2923004352.Doan quang minh ung ho ms 2023.002 tran hoang le vy .CT tu 0071004215553 TRAN MY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 500,000.00 IBVCB.2922492418.Ung ho NCHCCCL Le Minh Tam 10A Hoan Kiem Ha Noi.CT tu 0721000538294 LE MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 500,000.00 868990.030123.155540.Chuyen tien ung ho Nguyen Dinh Tu MS 2023003
03/01/2023 500,000.00 020097041501031357232023Y6QD133225.75479.135723.Ung ho MS 2023.002 be Tran Hoang Le Vy
03/01/2023 500,000.00 MBVCB.2920561288.Ung ho MS 2023.003 (ong Nguyen Dinh Tu).CT tu 0451001585559 LE THIET TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 500,000.00 0200452999010309403620232376913543.7347.094146.ung ho MS 2023.002 (be Tran Hoang Le Vy)
03/01/2023 500,000.00 MBVCB.2919645505.ms 2023 002 uh be Tran Hoang Le Vy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/01/2023 500,000.00 MBVCB.2919634510. HUNG Da Nang ung ho ms 2023.002 be tran hoang le vy .CT tu 0041000325888 NGUYEN QUANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 500,000.00 MBVCB.2919623482.Ung ho be MS 2023.002 (Tran Hoang Le Vy).CT tu 0111000216137 TRAN HAI QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 50,000.00 845905.030123.215449.ung ho NCHCCCL
03/01/2023 50,000.00 980157.030123.175414.ung ho NCHCCCL thang 012023 Trang 0965835355
03/01/2023 50,000.00 243327.030123.154004.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2022 003
03/01/2023 50,000.00 193049.030123.143506.Ung ho NCHCCCL 0386232505 Tran Thi Ngan FT23003805607894
03/01/2023 50,000.00 MBVCB.2920918690.Ung ho MS 2022.345 (Nam benh nhan vo danh).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 50,000.00 MBVCB.2920915479.Ung ho MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 50,000.00 MBVCB.2920891281.Ung ho MS 2023.003.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 50,000.00 MBVCB.2920057674.ung ho MS 2022.345 (Nam benh nhan vo danh).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 5,000.00 MBVCB.2921440171.Tra Xuan Binh giup ms 2022346.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/01/2023 300,000.00 761936.030123.181727.Tu chuyen ms 2023 003 nguyen dinh tu FT23003388879913
03/01/2023 300,000.00 593836.030123.181114.ung ho ms 2023002 be Tran Hoang Le Vy
03/01/2023 300,000.00 061522.030123.165633.EM HOANG CUONG UNG HO MS 2023.002 (BE TRAN HOANG LE VY)-030123-16:56:35 061522
03/01/2023 300,000.00 IBVCB.2922324524.Ban doc giau ten chuyen khoan MS 2022. 345 Nam benh nhan vo danh.CT tu 0071002263724 NGUYEN NGUYET OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 300,000.00 374852.030123.154743.MS 2022.345 nam benh nhan vo danh FT23003820534336
03/01/2023 300,000.00 MBVCB.2921983297.MS 2022 337 EM NGUYEN THU HUYEN.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/01/2023 300,000.00 MBVCB.2921943293.MS 2022 344 ANH NGUYEN VAN TINH.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/01/2023 300,000.00 MBVCB.2921316163.UHNCHCCCL THUY 0988797799.CT tu 0291002238634 DANG THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 300,000.00 661078.030123.123400.VCB;0011002643148;ung ho MS 2003 003 Nguyen Dinh Tu
03/01/2023 300,000.00 043324.030123.113816.TRINH VAN XUE chuyen khoan ung ho MS 2023 002 Be Tran Hoang Le Vy
03/01/2023 300,000.00 803062.030123.110452.UNG HO MS 2022.003(ONG NGUYEN DINH TU)-030123-11:04:53 803062
03/01/2023 300,000.00 534002.030123.104948.Ung ho Ms 2023.002 be Tran Hoang Le Vy FT23003863420241
03/01/2023 300,000.00 607715.030123.094955.ung ho ms 2023.002
03/01/2023 300,000.00 211432.030123.081609.Ung ho 2023.003- ong Nguyen Dinh Tu FT23003286200790
03/01/2023 300,000.00 266611.030123.080356.Ung ho MS 2023 002 be Tran Hoang Le Vy
03/01/2023 300,000.00 563170.030123.075653.ung ho MS 2023003 ong Nguyen Dinh Tu
03/01/2023 30,000.00 136724.030123.184331.LX UNG HO MS 2023.003(O.NGUYEN DINH TU)-030123-18:43:32 136724
03/01/2023 30,000.00 MBVCB.2921895324.ms 2023 002.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/01/2023 30,000.00 626990.030123.112616.Ung ho NCHCCCL 0989557253 haianh FT23003941710159
03/01/2023 30,000.00 517823.030123.090620.Ung ho NCHCCCL Tan 0336641673
03/01/2023 200,000.00 900657.030123.191928.Thanh chuyen ung ho 2023.002 be tran hoang le vi FT23003534793140
03/01/2023 200,000.00 204235.030123.153211.Ung ho NCHCCCL Nguyen Van Mong 0333977115
03/01/2023 200,000.00 MBVCB.2921559840.Ung ho MS 2023.03 Nguyen Dunh Tu.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 200,000.00 MBVCB.2921464210.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 003 Ong Nguyen Dinh Tu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 200,000.00 133436.030123.115900.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 Ong nguyen dinh tu
03/01/2023 200,000.00 946783.030123.114909.Ung ho hoan canh MS 2023003
03/01/2023 200,000.00 MBVCB.2920840635.Ung ho MS 2023.002( be Tran Hoang Le Vy).CT tu 0751000006406 LE THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 200,000.00 330531.030123.110117.ung ho MS 2023.003 (Ong Nguyen Dinh Tu)
03/01/2023 200,000.00 621601.030123.102354.ung ho MS 2023002
03/01/2023 200,000.00 991331.030123.100353.ung ho MS 2023003 ong Nguyen Dinh T
03/01/2023 200,000.00 817408.030123.095133.ung ho ms 2023.001
03/01/2023 200,000.00 815999.030123.091537.ung ho MS 2023002 Be Tran Hoang Le Vy
03/01/2023 200,000.00 712568.030123.072937.VCB;0011002643148;LE THI HAN NI chuyen khoan ung ho MS 2023 022 be tran hoang le vy
03/01/2023 20,000.00 214407.030123.215449.Ung ho NCHCCCL FT23004000830323
03/01/2023 20,000.00 020097041501032103092023IQMG449402.74754.210309.Ung ho NCHCCCL_Nguyen Thuy Trang_0369200862
03/01/2023 20,000.00 VCB.CTDK.02/01/2023.BUI THI HUONG chuyen tien. CT tu 0731000615673 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 20,000.00 MBVCB.2919918164.MS2023.02( Be Tran Hoang Le Vy).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 20,000.00 468165.030123.050543.Ung ho NCHCCCL nqa 0977003633
03/01/2023 2,500,000.00 948109.030123.071722.KOLMAKOVA EKATERINA ung ho MS 2023002 Be Tran Hoang Le Vy
03/01/2023 2,350,000.00 MBVCB.2922818793.Ung ho NCHCCCL + Nghi + 0917810506.CT tu 0071002373873 DUONG HOANG BAO NGHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 150,000.00 568034.030123.093435.2023 003 nguyen dimh tu
03/01/2023 15,000.00 MBVCB.2921442946.Tra Xuan Binh giup 3ms 2023001 2023002 va 2023003.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/01/2023 130,000.00 098400.030123.111620.Ung ho NCHCCCL
03/01/2023 100,000.00 457975.030123.161851.ung ho MS 2022343 Anh Nguyen Tan Xuyen FT23003680513245
03/01/2023 100,000.00 154796.030123.160756.VCB;0011002643148;Trinh Thi Huong Giang 0906546115 ung ho NCHCCCL
03/01/2023 100,000.00 320018.030123.152644.Ung ho NCHCCCL nguyen thi yen 0936773839 FT23003243740001
03/01/2023 100,000.00 595598.030123.144309.ung ho nchcccl le trung hoang 0349824789
03/01/2023 100,000.00 MBVCB.2921560810.Ung ho NCHCCCL Nguyen Phuong Ha 0989984776.CT tu 0301000429348 NGUYEN PHUONG HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 100,000.00 728488.030123.133529.Ung ho NCHCCCL + Hung + 0888060381
03/01/2023 100,000.00 408785.030123.131508.MS 2023 003 Ong Nguyen Dinh Tu
03/01/2023 100,000.00 771282.030123.131454.MS 2023003
03/01/2023 100,000.00 884187.030123.130348.MS 2023.0002 BE TRAN HOANG LE VY-030123-13:03:48 884187
03/01/2023 100,000.00 729968.030123.121834.giup do ong Nguyen Dinh Tu
03/01/2023 100,000.00 334708.030123.120524.DANG MINH SANG chuyen khoan nhu chua he co cuoc chia ly
03/01/2023 100,000.00 MBVCB.2920353521.Ung ho ms 2023.002.CT tu 0301000296582 PHAM VU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 100,000.00 817372.030123.095029.ung ho ms 2023.003
03/01/2023 100,000.00 771445.030123.090207.ms2023003 nguyen dinh tu
03/01/2023 100,000.00 SHGD:10000115.DD:230103.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:Ung ho ong nguyen Dinh Tu 2023 003
03/01/2023 100,000.00 MBVCB.2919964035.Ung ho MS.2022.312.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 100,000.00 VCB.CTDK.28/12/2022.ung ho NCHCCCL+lethitham+0344464433. CT tu 0111000192254 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 100,000.00 MBVCB.2919817266.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.003 (ong Nguyen Dinh Tu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 100,000.00 MBVCB.2919808171.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.003 Nguyen Dinh Tu.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 100,000.00 MBVCB.2919801452.ung ho MS 2022.346 (Ba Mai Thi Lan).CT tu 0251002461380 VU TUYET NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 100,000.00 146861.030123.063713.ung ho MS 2023 002 Be Tran Hoang Le Vy
03/01/2023 100,000.00 136886.030123.062043.DO TAT NHIEN chuyen khoan Ung ho truong chinh NCHCCCL
03/01/2023 100,000.00 784458.020123.234326.VU HONG PHU 0388690901 ung ho NHLCHCCCL
03/01/2023 10,000.00 MBVCB.2923659201.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.003(ong Nguyen Dinh Tu).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 10,000.00 MBVCB.2920450065.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.003 (Ong Nguyen Dinh Tu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2023 10,000.00 271793.030123.080621.Vinh Nam ung ho ms 2023 003 ong Nguyen Dinh Tu
03/01/2023 1,000,000.00 996318.030123.153722.Ung ho MS 2023 003 ong Nguyen Dinh Tu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
03/01/2023 1,000,000.00 240992.030123.075141.MA CONG TOAI chuyen khoan Ung Ho MS 2023 003 ong Nguyen Dinh Tu
03/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2919704720.ung ho MS 2023.002 Be Tran Hoang Le Vy.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 600,000.00 IBVCB.2926555300.ung ho MS 2023.004 (be Huynh Phuoc Thinh).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 500,000.00 820899.040123.213247.ms 2023004 be huynh phuoc thinh
04/01/2023 500,000.00 193543.040123.161928.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung hobe huynh phuoc thinh ms 2023 004
04/01/2023 500,000.00 518148.040123.125504.UNG HO NCHCCCL . NGUYEN THI DUOC.0357400933-040123-12:55:04 518148
04/01/2023 500,000.00 445419.040123.110506.UNG HO MS 2023.004 (BE HUYNH PHUOC THINH)-040123-11:05:10 445419
04/01/2023 500,000.00 377403.040123.093408.UNG HO MS2023.004 ( BE HUYNH PHUOC THINH)-040123-09:34:08 377403
04/01/2023 500,000.00 MBVCB.2924788491.Ung ho MS 2023 002.CT tu 0021000012176 NGUYEN THI HUONG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 500,000.00 396263.040123.083205.Ung ho MS 2023 003 ong Nguyen Dinh Tu
04/01/2023 500,000.00 395089.040123.083025.Ung ho MS 2023 002 be Tran Hoang Le Vy
04/01/2023 500,000.00 948626.040123.080809.VCB;0011002643148;LE QUANG LIEM chuyen khoan ba Huynh thi ngoc Anh goi chau Phuoc Thinh MS 2023 004
04/01/2023 500,000.00 366564.040123.073608.Ung ho MS 2023 004 chi Nguyen Thanh Hong va con
04/01/2023 500,000.00 403571.040123.053321.Ung ho MS 2023.003 ong Nguyen Dinh Tu FT23004251403418
04/01/2023 50,000.00 MBVCB.2928542815.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.002 be tran hoang le vy.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 50,000.00 MBVCB.2928539247.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.003 chu nguyen dinh tu.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 50,000.00 701551.040123.213751.ung ho MS 2023.002 be Tran Hoang Le Vy
04/01/2023 50,000.00 MBVCB.2928532492.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.004 chi nguyen thanh hong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 50,000.00 098328.040123.210531.Ung ho MS 2023.004 be Huynh Phuoc Thinh FT23004184047466
04/01/2023 50,000.00 790948.040123.185611.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 004
04/01/2023 50,000.00 MBVCB.2926995100.Uh ms 2023.002 (be tran hoang le vy).CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 50,000.00 245018.040123.145647.UNG HO NCHCCCL FT23004502057688
04/01/2023 50,000.00 574405.040123.094743.Ung ho Be Huynh Phuoc Thinhj MS 2023.004
04/01/2023 50,000.00 MBVCB.2924506512.Ung ho MS 2023.004.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 300,000.00 841019.040123.213808.NGUYEN DINH CHINH Chuyen tien ung ho MS 2023003 ong Nguyen Dinh Tu
04/01/2023 300,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..34215342303.34215342303-0901349541-Ung ho NCHCCCL Mai 0797431901
04/01/2023 300,000.00 675262.040123.203802.ung ho MS 2023 004 be Huynh Phuoc Thinh
04/01/2023 300,000.00 315439.040123.165201.UNG HO MS 2023.002 BE TRAN HOANG LE VY
04/01/2023 300,000.00 686445.040123.164311.MS 2022.345 (NAM BENH NHAN VO DANH)-040123-16:42:55 686445
04/01/2023 300,000.00 685741.040123.164213.MS 2023.003 (ONG NGUYEN DINH TU)-040123-16:41:59 685741
04/01/2023 300,000.00 685014.040123.164119.MS 2023.004 (BE HUYNH PHUOC THINH)-040123-16:41:03 685014
04/01/2023 300,000.00 684183.040123.164018.MS 2022.333 ( BA PHUNG THI KIM SANG)-040123-16:40:02 684183
04/01/2023 300,000.00 683072.040123.163857.MS 2022.339 ( ANH NGUYEN MINH NHUT)-040123-16:38:44 683072
04/01/2023 300,000.00 MBVCB.2925623418.Ms 2023 004 huynh phuoc thinh.CT tu 0011004357979 NGUYEN TUAN TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 300,000.00 699598.040123.112042.LUYEN THI MINH HUE Chuyen tien ung ho Ms 2023004 be Huynh Phuoc Thinh
04/01/2023 300,000.00 818293.040123.104455.Ung ho MS 2023.004 be Huynh Phuoc Thinh FT23004801643274
04/01/2023 300,000.00 MBVCB.2924951978.Ung ho MS2023.002-(Be Tran Hoang Le Vy).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 300,000.00 349798.040123.085221.UNG HO MS 2022.004(BE HUYNH PHUOC THINH)-040123-08:52:21 349798
04/01/2023 300,000.00 647764.040123.072634.VCB;0011002643148;N T A TUYET ck ung ho MS 2023 004 be Huynh Phuoc Thinh
04/01/2023 300,000.00 MBVCB.2924462188.UNG HO MS 2023.004 be HUYNH PHUOC THINH.CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 300,000.00 149766.040123.055448.ung ho MS 2023 002
04/01/2023 30,000.00 MBVCB.2928527381.ms 2023 004.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/01/2023 3,000,000.00 976640.040123.090808.Ong Tu Van dong vien MS 2023004 be Huynh Phuoc Thinh
04/01/2023 250,000.00 MBVCB.2924847671.con chi Nguyen Thanh Hong tinh DakLak.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/01/2023 250,000.00 621982.040123.073806.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 001 ba Nguyen Thi Nga
04/01/2023 250,000.00 519813.040123.073510.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 345 Nam benh nhan vo danh
04/01/2023 250,000.00 978676.040123.073338.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 343 anh Nguyen Tan Xuyen
04/01/2023 250,000.00 440752.040123.073214.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 002 be Tran Hoang Le Vy
04/01/2023 250,000.00 185899.040123.073018.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 003 ong Nguyen Dinh Tu
04/01/2023 250,000.00 353572.040123.072834.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 004 be Huynh Phuoc Thinh
04/01/2023 250,000.00 445195.040123.072533.Ung ho MS 2023.003 FT23004340067480
04/01/2023 250,000.00 444344.040123.072426.Ung ho MS 2023.004 FT23004449834075
04/01/2023 200,000.00 MBVCB.2928834822.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0691000327356 VU MANH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 200,000.00 231938.040123.223130.TT ung ho MS 2022.345 FT23005382695086
04/01/2023 200,000.00 228986.040123.222905.TT ung ho MS 2022.346 FT23005003130044
04/01/2023 200,000.00 226116.040123.222648.TT ung ho MS 2023.004 FT23005563458037
04/01/2023 200,000.00 MBVCB.2928476980.nhu nhu ung ho MS 2023.002 ( Be Tran Hoang Le Vy ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 200,000.00 MBVCB.2928380374.MS 2023.004.CT tu 0101000286972 NGO TIEN SI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 200,000.00 790816.040123.201023.ung ho MS2023 002 be Tran Hoang Le Vy
04/01/2023 200,000.00 194881.040123.192433.Ung ho NCHCCCL+Xin giau ten a
04/01/2023 200,000.00 MBVCB.2927238044.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 004 chau Huynh Phuoc Thinh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 200,000.00 MBVCB.2926304136.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2023.004( be Huynh Phuoc Thinh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 200,000.00 473404.040123.114315.MS 2023.002 (BE TRAN HOANG LE VY-040123-11:43:14 473404
04/01/2023 200,000.00 468559.040123.113622.MS 2023.004(BE HUYNH PHUOC THINH)-040123-11:36:22 468559
04/01/2023 200,000.00 815294.040123.104342.Ung ho MS 2023.003 O Nguyen Dinh Tu FT23004513256390
04/01/2023 200,000.00 812766.040123.104241.Ung ho MS 2023.002 FT23004157755437
04/01/2023 200,000.00 024269.040123.100329.ZP6H8T1J2LAM Ung ho MS 2023002
04/01/2023 200,000.00 MBVCB.2925048939.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.004 be Huynh Phuoc Thinh.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 200,000.00 MBVCB.2924789573.MS 2023.004.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 200,000.00 450776.040123.084156.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 004 be huynh phuoc thinh
04/01/2023 200,000.00 509540.040123.082318.ung ho MS 2023 004 be Huynh Phuoc Thinh FT23004896301220
04/01/2023 200,000.00 MBVCB.2924635860.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2023.003.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 200,000.00 MBVCB.2924556945.ung ho MS 2023.004 (be Huynh Phuoc Thinh).CT tu 0421000502754 LE THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 200,000.00 371052.040123.074728.Ung ho MS 2023 004 be Huynh Phuoc Thinh
04/01/2023 200,000.00 MBVCB.2924504585.2023.004.CT tu 0481000846587 CAO THI HAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 200,000.00 MBVCB.2924481540.Ung ho MS 2023.004 (be Huynh Phuoc Thinh).CT tu 0461000621243 NGUYEN TUAN KIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 20,000.00 MBVCB.2928531983.ms 2023 003.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/01/2023 20,000.00 020097041501041920232023NPbd122855.34531.192023.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Phuong 0327388245
04/01/2023 20,000.00 695848.040123.165600.UNG HO MS 2023.004(HUYNH PHUOC THINH)-040123-16:55:59 695848
04/01/2023 20,000.00 004065.040123.155838.MS 2023 004
04/01/2023 20,000.00 020097041501041046412023C5Nw661291.2244.104642.donate. thank you.
04/01/2023 20,000.00 MBVCB.2925078886.LE THI DIEM cK NCHCCCL+Diem+ 0937241151.CT tu 0581000764879 LE THI DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 20,000.00 MBVCB.2924320053.Ung ho MS 2022.344 (Anh Nguyen Van Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 20,000.00 MBVCB.2924319862.Ung ho MS 2022.343 (Anh Nguyen Tan Xuyen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 150,000.00 MBVCB.2924550843.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.004 (be Huynh Phuoc Thinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 121,212.00 618117.040123.171937.Ung ho NCHCCCL Tram 0921902921 FT23004254609084
04/01/2023 100,000.00 506996.040123.223853.Ung ho MS 2023.004 (be Huynh Phuoc Thinh)
04/01/2023 100,000.00 MBVCB.2928706119.NGUYEN CHINH THI chuyen tien.CT tu 1016949666 NGUYEN CHINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 100,000.00 271975.040123.210134.ONG VAN PHONG Ung ho chuong trinh NCHCCCL
04/01/2023 100,000.00 562556.040123.172049.ung ho MS 2023004 be Huynh Phuoc Thinh
04/01/2023 100,000.00 MBVCB.2927270481.ung ho MS 2023.002 Tran Hoang Le Vy.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 100,000.00 MBVCB.2927115358.ung ho MS 2023.004.CT tu 0731000669946 NGUYEN THI QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 100,000.00 MBVCB.2926965137. MS 2023.004 (be Huynh Phuoc Thinh).CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 100,000.00 068034.040123.154002.ZP6H8T1JB4ER MS2023004
04/01/2023 100,000.00 777625.040123.151539.2023 002 Tran hoang le vi
04/01/2023 100,000.00 MBVCB.2925253874.Ung ho MS 2023.004.CT tu 0301000296582 PHAM VU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 100,000.00 IBVCB.2925035733.Giup ma so 2023.004 be Huynh Phuoc Thinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/01/2023 100,000.00 IBVCB.2925027444.Giup ma so 2023.003 ong Nguyen Dinh Tu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/01/2023 100,000.00 751638.040123.093510.Ung ho MS 2023.004 (be Huynh Phuoc Thinh)
04/01/2023 100,000.00 368276.040123.092113.UNG HO MA SO 2023.004 (BE HUYNH PHUOC THINH)-040123-09:21:01 368276
04/01/2023 100,000.00 487782.040123.091232.ung ho MS 2023 004 be Huynh Phuoc Thinh
04/01/2023 100,000.00 474476.040123.090835.NGUYEN THANH LONG chuyen khoan
04/01/2023 100,000.00 422519.040123.090342.ung ho ms2023004
04/01/2023 100,000.00 MBVCB.2924700053.ung ho MS 2023.004 (be Huynh Phuoc Thinh).CT tu 0111000114965 LE TRUONG TRI TIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 100,000.00 776742.040123.075122.ung ho ms 2023004 be huynh phuoc thinh
04/01/2023 10,000.00 MBVCB.2928221269.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.004(be Huynh Phuoc Thinh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 10,000.00 374836.040123.081810.Vinh Nam ung ho ms 2023 004 be Huynh Phuoc Thinh
04/01/2023 10,000.00 MBVCB.2924615757.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.004 (be Huynh Phuoc Thinh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 1,650,000.00 438869.040123.071647.Huyen De Kieu Oanh chuc chuong trinh ngay mot phat trien FT23004001307348
04/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2928412163.Ung ho ms 2023.002 (be than hoang le vy).CT tu 0711000797979 NGUYEN XUAN HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2023 1,000,000.00 314245.040123.164853.Ung ho MS 2023 004 be Huynh Phuoc Thinh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
04/01/2023 1,000,000.00 305082.040123.140647.ung ho ms 2023.004 be huynh phuoc thinh
05/01/2023 99,000.00 140966.050123.093536.Do Duy Khanh chuyen tien
05/01/2023 600,000.00 IBVCB.2931116468.ung ho MS 2022.342 (Chi Huynh Thi Nhuong).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 500,000.00 MBVCB.2933608941.DAO THI THANH TU ung ho MS 2023.005 Anh Lam Ngoc Diep.CT tu 0011000615245 DAO THI THANH TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 500,000.00 285961.050123.214130.Ung ho MS 2023.005 anh lam ngoc diep FT23006165043074
05/01/2023 500,000.00 241409.050123.200017.Ung ho MS 2023 005 A Lam Ngoc Diep
05/01/2023 500,000.00 MBVCB.2932184023.THAN THI SINH ung ho MS 2023.005(anh LAM NGOC DIEP).CT tu 0541000327893 THAN THI SINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 500,000.00 749553.050123.162053.ung ho MS 2023005 Anh Lam Ngoc Diep
05/01/2023 500,000.00 MBVCB.2931550745.Ung ho MS 2023.005 ( anh Lam Ngoc Diep).CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 500,000.00 618948.050123.151420.ung ho MS 2023005 Anh Lam Ngoc Diep
05/01/2023 500,000.00 906648.050123.113009.MS 2023.004 - Huynh Phuoc Thinh FT23005009541368
05/01/2023 500,000.00 413838.050123.110821.Ung ho MS 2023 005 anh Lam Ngoc Diep
05/01/2023 500,000.00 693809.050123.085948.ung ho MS 2023 005 anh LAM NGOC DIEP
05/01/2023 500,000.00 595142.050123.084006.Uh ms 2023005 Lam Ngoc Diep
05/01/2023 500,000.00 MBVCB.2928966674.ms 2023 004 uh be Huynh Phuoc Thinh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/01/2023 500,000.00 MBVCB.2928959574.ms 2023 003 uh ong Nguyen Dinh Tu.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/01/2023 50,000.00 398057.050123.225545.Ung ho MS 2023.005 anh Lam Ngoc Diep FT23006365528200
05/01/2023 50,000.00 934354.050123.185143.ms 2023 005 ung ho anh Lam Ngoc Diep
05/01/2023 50,000.00 MBVCB.2932294866.Ung ho NCHCCCL + Hue Nhi + 0962198471.CT tu 1030231526 LY HUE NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 50,000.00 MBVCB.2930281872.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.005 anh lam ngoc diep.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 50,000.00 803561.050123.111235.ung ho MS 2023.004 (be Huynh Phuoc Thinh)
05/01/2023 50,000.00 365818.050123.105550.Ung ho Anh Lam Ngoc Diep MS 2023.005
05/01/2023 50,000.00 MBVCB.2929166099.Ung ho MS 2023.005.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 50,000.00 238478.050123.071834.unghoMS2023 005
05/01/2023 50,000.00 236036.050123.052437.Ung ho MS 2023004 be Huynh Phuoc Thinh
05/01/2023 400,000.00 020045299901051328022023eef0114062.74893.132816.UNG HO MS 2023.004 (BE HUYNH PHUOC THINH)
05/01/2023 400,000.00 MBVCB.2930625424.ung ho ms 2023.003(NDT).CT tu 0331000409159 HOANG THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 400,000.00 MBVCB.2930612801.ung ho ms 2023.002( THLV).CT tu 0331000409159 HOANG THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 300,000.00 205419.050123.210040.Ung ho MS 2023.005- Lam Ngoc Diep - quan 8 FT23006404884078
05/01/2023 300,000.00 MBVCB.2933148610.Ung ho MS 2023.005? (Anh Lam Ngoc Diep).CT tu 0071001232041 PHAN QUYNH NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 300,000.00 971589.050123.183924.ung ho ms 2023005 anh Lam Ngoc Diep
05/01/2023 300,000.00 0200970415010517001420234C2J673654.85888.170014.lam yen ung ho ms2022.003.ng dinh tu
05/01/2023 300,000.00 020097041501051659012023h0iQ672920.85178.165901.lam yen ung ho ms2022.343.ng tan xuyen
05/01/2023 300,000.00 020097041501051657202023i23s672013.84272.165720.lam yen ung ho ms 2022.344.ng van tinh
05/01/2023 300,000.00 MBVCB.2931917311.MS 2023005.CT tu 0021000562612 TRAN BA THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 300,000.00 702025.050123.154445.Ung ho MS 2023005 anh Lam Ngoc Diep
05/01/2023 300,000.00 MBVCB.2931211143.Ung ho MS 2023.004 (be Huynh Phuoc Thinh).CT tu 0071001125375 LUONG HUYNH TRUC PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 300,000.00 920851.050123.113541.MS 2023.002 - tran hoang le vy FT23005798240580
05/01/2023 300,000.00 895233.050123.112542.MS 2023.005 - Lam Ngoc Diep FT23005608272347
05/01/2023 300,000.00 MBVCB.2929851881.Ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy).CT tu 0491000014594 NGUYEN THI LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 300,000.00 MBVCB.2929845444.Ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep) .CT tu 0491000014594 NGUYEN THI LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 300,000.00 738534.050123.092058.VCB;0011002643148;Ma so 2023 005 giup anh LAM NGOC DIEP
05/01/2023 300,000.00 975952.050123.085254.UNG HO MS 2022.005(ANH LAM NGOC DIEP)-050123-08:52:54 975952
05/01/2023 300,000.00 920946.050123.074329.Ung ho MS 2023.004 (be Huynh Phuoc Thinh)
05/01/2023 30,000.00 MBVCB.2932953928.MS 2023.005 ung ho LAM NGOC DIEP.CT tu 0541000247930 KIEU PHUONG NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 3,000,000.00 922004.050123.082047.Pham Tung ung ho MS 2023005 anh Lam ngoc Diep
05/01/2023 240,000.00 MBVCB.2933658946.chuyen tien: Ung ho NCHCCCL+ Diemmynguyen+0916482934.CT tu 0161001630554 TRAN THI BE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 200,000.00 037932.050123.222000.YEUTHUONG
05/01/2023 200,000.00 985135.050123.175440.Ung ho ms 2023 005 Anh Lam Ngoc Diep
05/01/2023 200,000.00 430385.050123.173128.ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep)
05/01/2023 200,000.00 MBVCB.2931889881.Ung ho MS 2023.004 (be Huynh Phuoc Thinh).CT tu 0071001125375 LUONG HUYNH TRUC PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 200,000.00 496300.050123.162323.Ung ho ms 2023.005
05/01/2023 200,000.00 839930.050123.154400.TRAN VAN TY chuyen MS2023004 ung ho be Huynh Phuoc Thinh
05/01/2023 200,000.00 MBVCB.2930915288.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 005 Anh Lam Ngoc Diep.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 200,000.00 MBVCB.2930645838.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2023.005(anh Lam Ngoc Diep).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 200,000.00 871099.050123.111617.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THUY THUY LINH 0703732126 FT23005003450061
05/01/2023 200,000.00 IBVCB.2929886041.ms 2023005 anh Diep.CT tu 0071004720789 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/01/2023 200,000.00 647093.050123.085158.VU VAN CONG Chuyen tien ms 2023005 lam ngoc diep
05/01/2023 200,000.00 SHGD:10000705.DD:230105.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2023. 005 LAM NGOC DIEP
05/01/2023 200,000.00 453310.050123.074443.ung ho be Huynh Phuoc Thinh
05/01/2023 200,000.00 211473.050123.071832.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 005 anh lam ngoc diep
05/01/2023 200,000.00 MBVCB.2929043888.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2023.004( BeNguyenPhuocThinh).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 200,000.00 MBVCB.2929043394.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2023.003( OngNguyenDinhTu).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 200,000.00 MBVCB.2929047845.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! uhms2023.002( TranLeHoangVy).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 200,000.00 MBVCB.2929047131.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2023.001(NguyenThINga).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 200,000.00 MBVCB.2929041127.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.346(MaiThiLan).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 200,000.00 735320.050123.062751.Ung ho MS 2023004 be Huynh Phuoc Thinh
05/01/2023 20,000.00 718032.050123.203511.VCB;0011002643148;PHAM DANG TUNG chuyen khoan
05/01/2023 20,000.00 MBVCB.2931200734.NGUYEN THANH THAO cung chong va hai con ung ho Ms 2023.001..CT tu 0241004076839 NGUYEN THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 20,000.00 MBVCB.2931188704.NGUYEN THANH THAO cung chong va hai con ung ho Ms2022.340.CT tu 0241004076839 NGUYEN THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 20,000.00 MBVCB.2931175539.NGUYEN THANH THAO cung chong va hai con ung ho Ms2022.338.CT tu 0241004076839 NGUYEN THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 20,000.00 849374.050123.110749.Ung ho nchcccl FT23005577082771
05/01/2023 20,000.00 400408.050123.070501.VU HOAI - uh NCHCCCL T1.2023. Xin tri an FT23005404268808
05/01/2023 2,000,000.00 MBVCB.2932271185.Ung ho MS 2023.002 (be Tran Hoang Le Vy).CT tu 0531002485661 PHAM THI NGOC NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 2,000,000.00 MBVCB.2929461339.Ung ho MS 2023 ( be Huynh Phuoc Thinh).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 2,000,000.00 MBVCB.2929441723.Ung ho MS 2023.002 (be Tran Hoang Le Vy).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 2,000,000.00 MBVCB.2929432090.Ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 2,000,000.00 MBVCB.2929223299.ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep).CT tu 0441003658791 TRAN THI BICH HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 160,000.00 319922.050123.151752.Ung ho MS2023.002 - be Tran Hoang Le Vy FT23005875379590
05/01/2023 150,000.00 246978.050123.072333.Nhom vien gach nho ung ho 3 ma so 001 002 va 003
05/01/2023 150,000.00 245511.050123.072244.Nhom vien gach nho ung ho 3 ma so 343 344 va 345
05/01/2023 100,000.00 732833.050123.210317.UNG HO MS 2023005 anh Lam Ngoc Diep
05/01/2023 100,000.00 508310.050123.201841.Ung ho MS 2023004 Be Huynh Phuoc Thinh
05/01/2023 100,000.00 494840.050123.201608.Ung ho MS 2023005 A Lam Ngoc Diep
05/01/2023 100,000.00 MBVCB.2932289568.ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep).CT tu 0081000364517 PHAM THI XUAN LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 100,000.00 MBVCB.2931528454.Ung ho MS 2023.005 (anh Lam Ngoc Diep).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 100,000.00 MBVCB.2931321738.kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/01/2023 100,000.00 744891.050123.144201.MS 2023 004 be Huynh Phuoc Thinh
05/01/2023 100,000.00 MBVCB.2931136939.MINHhdSSHPC UNG HO MS 2023.005 Lam Ngoc Diep.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 100,000.00 MBVCB.2930864484.NCHCCCL MAI 0936690075.CT tu 0031000332178 NGUYEN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 100,000.00 679819.050123.132313.ung ho MS 2023 002 be Tran Hoang Le Vy
05/01/2023 100,000.00 067842.050123.110558.MS 2023 005 Anh Lam Ngoc Diep
05/01/2023 100,000.00 262932.050123.102058.Ms 2023.005. Lam Ngoc Diep
05/01/2023 100,000.00 445090.050123.101219.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 004 be Huynh Phuoc Thinh
05/01/2023 100,000.00 020097041501050938212023XB3e351267.69582.093821.Le Duc Nghia ung ho MS 2023.004 (be Huynh Phuoc Thinh)
05/01/2023 100,000.00 MBVCB.2929548349.Ung ho MS2023.004 (be Huynh Phuoc Tinh).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 100,000.00 IBVCB.2929546381.Giup ma so 2022.005 anh Lam Ngoc Diep .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/01/2023 100,000.00 698164.050123.090319.NGUYEN LIEN SON Chuyen tien ung ho MS 2023005 Anh lam Ngoc Diep
05/01/2023 100,000.00 MBVCB.2929153532.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung honMS 2023.005 (anh Lam Ngoc Diep).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 100,000.00 235218.050123.052216.MS2023004
05/01/2023 100,000.00 MBVCB.2928954720.Ung ho NCHCCCL + Thanh Van + 0909902104.CT tu 9909902104 NGUYEN HOANG THANH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 10,000.00 MBVCB.2933236299.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.005(anh Lam Ngoc Diep).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 10,000.00 MBVCB.2931792143.Tra Xuan Binh giup 2ms 2023004 va 2023005.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/01/2023 10,000.00 MBVCB.2930403761.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 10,000.00 272437.050123.075244.Vinh Nam ung ho ms 2023 005 anh Lam Ngoc Diep
05/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2932079351.Ung ho MS 2023.005( a Lam Ngoc Diep).CT tu 0121000899945 DUONG QUOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 1,000,000.00 639891.050123.170253.Ung ho MS 2023 005 anh Lam Ngoc Diep Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
05/01/2023 1,000,000.00 IBVCB.2929275934.NGUYEN HUU HONG SON chuyen khoan ung ho MS 2023.005 (Lam Ngoc Diep).CT tu 0251001039428 NGUYEN HUU HONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2929010216.ung ho MS 2023.004 be Huynh Phuoc Thinh, tinh Dak Lak.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 800,000.00 055294.060123.143309.ung ho MS 2023 006 em Bui Thi Ngan
06/01/2023 500,000.00 212191.060123.214251.Ung ho NCHCCCL Nu FT23007557188809
06/01/2023 500,000.00 206770.060123.213351.MS 2023.006(EM BUI THI NGAN)-060123-21:33:37 206770
06/01/2023 500,000.00 020097041501062040212023Medu515742.6515.204022.MS 2022.340 ung ho em Tran Van Cuong
06/01/2023 500,000.00 MBVCB.2937457004.Ung ho NCHCCCL + Trinh Hoang Anh + 0904321963.CT tu 0011002595086 TRINH HOANG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 500,000.00 757399.060123.163158.Ung ho MS 2023 004 be Huynh Phuoc Thinh
06/01/2023 500,000.00 MBVCB.2936580040.ung ho MS 2023.006 (em BUI THI NGAN).CT tu 0441000652710 VU HONG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 500,000.00 863716.060123.152253.NGUYEN DANG KHUE Chuyen tien ung ho MS 2023006
06/01/2023 500,000.00 NGUYEN THI BAC HA : UNG HO MS 2023.004 ( BE HUYNH PHUOC THINH )
06/01/2023 500,000.00 062452.060123.143439.ung ho MS 2023 004 be Huynh Phuoc Thinh
06/01/2023 500,000.00 739965.060123.143034.ung ho MS 2023 005 Anh Lam Ngoc Diep
06/01/2023 500,000.00 MBVCB.2936128440.Ung ho MS 2023.006 (em Bui Thi Ngan).CT tu 0071002180321 TRINH HONG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 500,000.00 MBVCB.2936061058.Cao Thi Huong ung ho?MS 2023.006?(em Bui Thi Ngan).CT tu 0101001062406 CAO THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 500,000.00 738802.060123.131545.MS 2022.346 BlueNa giup Ba Mai Thi Lan
06/01/2023 500,000.00 MBVCB.2935696506.Ung ho MA 2023.006.CT tu 0281000206657 TRAN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 500,000.00 067642.060123.124328.ung ho MS 2023006 Bui Thi Ngan
06/01/2023 500,000.00 995908.060123.110317.Ung ho MS 2023.004 be Huynh Phuoc Thinh FT23006160200957
06/01/2023 500,000.00 MBVCB.2935091260.Ung ho MS 2023.006.Em Bui Thi Ngan.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 500,000.00 311056.060123.093713.Ung ho MS 2023 006 em Bui Thi Ngan
06/01/2023 500,000.00 608046.060123.090950.ung ho ms2023006
06/01/2023 500,000.00 020097041501060816312023J5D1948737.71455.081631.Ung ho MS.2023.006 ( em Bui Thi Ngan)
06/01/2023 500,000.00 686620.060123.074928.ung ho MS 2023.003 (ong Nguyen Dinh Tu)
06/01/2023 500,000.00 683672.060123.074746.MS 2023.006 (em Bui Thi Ngan)
06/01/2023 50,000.00 541320.060123.191613.Ung ho Em Bui Thi Ngan MS 2023.006
06/01/2023 50,000.00 MBVCB.2937386093.Ung ho MS 2023.006.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 50,000.00 026809.060123.153017.Ung ho NCHCCCL Dao Quang Tung 0983040128
06/01/2023 50,000.00 MBVCB.2936276113.LE THI XUAN HA ung ho NCHCCCL , dt 0914240564.CT tu 0051000486443 LE THI XUAN HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 50,000.00 175160.060123.142433.Ung ho MS 2023.006 em Bui Thi Ngan FT23006348302517
06/01/2023 50,000.00 936078.060123.121706.HOANG KIM TRUNG Chuyen tien ung ho nchcccl
06/01/2023 50,000.00 400564.060123.120024.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 006
06/01/2023 50,000.00 181506.060123.115825.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 005
06/01/2023 50,000.00 MBVCB.2935218344.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.006 em bui thi ngan.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 50,000.00 332535.060123.095816.ms 2023 006 ung ho em Bui Thi Ngan tinh Nghe An
06/01/2023 50,000.00 059905.060123.084252.UH MS 2023.006 em Bui Thi Ngan
06/01/2023 50,000.00 396592.060123.055835.ung ho MS 2022345 Nam benh nhan vo danh
06/01/2023 50,000.00 394862.060123.055515.ung ho MS 2023005 Anh Lam Ngoc Diep
06/01/2023 50,000.00 390396.060123.054536.ung ho tu thien MS 2023004 be Huynh Phuoc Thinh
06/01/2023 50,000.00 020097041501060326002023Y9Zo906479.46933.032600.ung ho NCHCCCL
06/01/2023 5,500.00 730349.060123.164322.Ung ho MS 2023 005 NAM MO A DI DA PHAT
06/01/2023 5,500.00 724050.060123.164214.Ung ho MS 2023 004 NAM MO A DI DA PHAT
06/01/2023 5,500.00 721860.060123.164149.Ung ho MS 2023 004 NAM MO A DI DA PHAT
06/01/2023 5,500.00 717302.060123.164059.Ung ho MS 2023 003 NAM MO A DI DA PHAT
06/01/2023 5,500.00 704905.060123.163850.Ung ho MS 2023 002 NAM MO A DI DA PHAT
06/01/2023 5,500.00 699985.060123.163756.Ung ho MS 2023 001 NAM MO A DI DA PHAT
06/01/2023 5,500.00 681166.060123.163436.Ung ho MS 2023 006 NAM MO A DI DA PHAT
06/01/2023 5,000.00 MBVCB.2938315494.HUYNH THI NGA ung ho MS 2023.006(em Bui Thi Ngan).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 400,000.00 996069.060123.205948.IBFT 2023 006 Bui Thi Ngan
06/01/2023 400,000.00 631674.060123.171533.Ung ho Ms 2023.006 FT23006034015232
06/01/2023 400,000.00 MBVCB.2934155343.ung ho MS 2023.006 (em Bui Thi Ngan).CT tu 0381000388784 NGUYEN TRUNG TINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 40,000.00 MBVCB.2933973111.Ung ho MS 2022.345 (Nam benh nhan vo danh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 300,000.00 815687.060123.215718.UNG HO MS 2023.006 EM BUI THI NGAN
06/01/2023 300,000.00 941528.060123.192608.MS2023006 FT23006850956647
06/01/2023 300,000.00 405314.060123.163257.VCB;0011002643148;MS 2023006 em Bui Thi Ngan
06/01/2023 300,000.00 230919.060123.131057.VCB;0011002643148;MS 2023006em Bui Thi Ngan
06/01/2023 300,000.00 MBVCB.2935538580.MS 2023.004(be Huynh Phuoc Thinh).CT tu 0281000242001 BUI THI ANH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 300,000.00 324532.060123.114652.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2023 006 em BUI THI NGAN
06/01/2023 300,000.00 321489.060123.112427.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 003
06/01/2023 300,000.00 113318.060123.101820.Ung ho MS 2023.006 em Bui Thi Ngan
06/01/2023 300,000.00 783447.060123.093825.GD Ms Hoa 0913312268 ung ho MS2023.006 em Bui Thi Ngan FT23006800426560
06/01/2023 300,000.00 478942.060123.093537.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2023 004 be HUYNH PHUOC THINH
06/01/2023 300,000.00 696248.060123.093240.UNG HO MS 2022.006(EM BUI THI NGAN)-060123-09:32:40 696248
06/01/2023 300,000.00 MBVCB.2934509105.chuyen tien ung ho MS 2023.006 ( EM BUI THI NGAN ).CT tu 1018043139 VU HONG CHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 300,000.00 388464.060123.081330.ung ho MS 2023 006 em Bui Thi Ngan
06/01/2023 300,000.00 608626.050123.233213.VCB;0011002643148;gui CT NCHCCCl tuan 0978411036
06/01/2023 30,000.00 MBVCB.2938531048.Ung ho MS 2023.003 (ong Nguyen Dinh Tu).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 30,000.00 MBVCB.2938526176.Ung ho MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh).CT tu 0071001292210 HUYNH THI TUYET HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 3,000,000.00 686789.060123.153733.ung ho cac ma so tu 2022 338 den 2022 346 va tu 2023 001 den 2023 006 moi ma so 200 ngan dong
06/01/2023 250,000.00 167796.060123.121154.MS 2023-006 Bui Thi Ngan FT23006858816282
06/01/2023 25,000.00 MBVCB.2934017275.2023.004( Be Huynh Phuoc Thinh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 25,000.00 MBVCB.2933782554.ung ho nchcccl Nguyen van di 0395111454.CT tu 0111000367541 NGUYEN VAN DI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 754359.060123.224311.ung ho MS 2023 006 em Bui Thi Ngan
06/01/2023 200,000.00 MBVCB.2938614321.MS 2023.006.CT tu 0011004000698 PHAM QUOC TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 MBVCB.2938538006.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.344(a Nguyen Van Tinh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 191165.060123.213047.Ung ho MS 2023.002 Be Tran Hoang Le Vy FT23007644508421
06/01/2023 200,000.00 MBVCB.2938375595.Ung ho MS 2023.006 (em Bui Thi Ngan) .CT tu 0451000351511 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 MBVCB.2938344547.NGO MINH THANH chuyen tien ung ho ms 2023.002 be tran hoang le vy.CT tu 0331000414228 NGO MINH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 020097041501062056222023Kceb521918.12452.205622.ms 2023.006 Bui Thi Ngan
06/01/2023 200,000.00 697816.060123.204105.VO MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 2023006 em Bui Thi Ngan
06/01/2023 200,000.00 129522.060123.194013.MS 2023 006 em Bui Thi Ngan
06/01/2023 200,000.00 946067.060123.192818.Ms 2023 006 bui thi ngan FT23006895260977
06/01/2023 200,000.00 MBVCB.2936691619.nhu nhu ung ho MS 2023.005 ( anh Lam Ngoc Diep ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 079489.060123.153507.ZP6H8UT6O5H4 MS 2022342 Huynh Thi Nhuong
06/01/2023 200,000.00 MBVCB.2936477605.Ong Le Ky Phung ung ho Ms 2023.005.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 MBVCB.2936464896.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2023.004.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 MBVCB.2936365555.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 006 em Bui Thi Ngan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 MBVCB.2936214648.ung ho MS 2023.006 (em Bui Thi Ngan).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 MBVCB.2936093619.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2023.005( LamNgocDiep).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 MBVCB.2936090181.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2023.006 BuiThiNgan.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 871086.060123.135117.Ung ho ms 2023 006 Em Bui Thu Ngan
06/01/2023 200,000.00 410855.060123.110922.unghomaso2023306embuithingan
06/01/2023 200,000.00 MBVCB.2935114312.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2023.006(em Bui Thi Ngan-Thanh Chuong-Nghe An).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 MBVCB.2934992180.NGUYEN THI HUONG ung ho em MS 2023.006?(em Bui Thi Ngan).CT tu 0451000429713 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 MBVCB.2934898446.ung ho MS 2023.004 (be huynh phuoc thinh).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 402593.060123.094247.IBFT 2023.006 Bui thi kim ngan
06/01/2023 200,000.00 781389.060123.093732.Ung ho MS 2023.006-em Bui Thi Ngan FT23006561752258
06/01/2023 200,000.00 934255.060123.093502.NGUYEN QUOC HUY ung ho MS 2023006
06/01/2023 200,000.00 0200970415010609322520234rWD995607.99933.093225.Ung ho MS 2023.006 Vui Thi Ngan
06/01/2023 200,000.00 MBVCB.2934587258.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2023.006 em Bui Thi Ngan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 SHGD:10001330.DD:230106.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2023. 006 BUI THI NGAN
06/01/2023 200,000.00 MBVCB.2934357405. ung ho ms 2023.006 (em bui thi ngan).CT tu 0451000362339 DO NGOC TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 MBVCB.2934275153.MS 2023.006.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 610598.060123.080238.ung ho MS 2023004 be Huynh Phuoc Thinh
06/01/2023 200,000.00 VCB.CTDK.05/06/2022.Ung ho NCHCCCL + Hoang Phong + 0869883775. CT tu 0251002746490 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 953767.060123.074909.Ung ho MS 2023 006 chau Bui Thi Ngan
06/01/2023 200,000.00 MBVCB.2934193496.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.006 (em Bui Thi Ngan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 261135.060123.072332.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 006 em bui thi ngan
06/01/2023 200,000.00 MBVCB.2934128939.MINHhdSSHPC Ung ho MS 2023.006 Bui Thi Ngan.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 200,000.00 594802.060123.052714.ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep)
06/01/2023 20,000.00 MBVCB.2933975982.Ung ho MS 2022.346 (Ba Mai Thi Lan).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 150,000.00 MBVCB.2934182606.MS 2023.005.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 130,000.00 125557.060123.115413.Ung ho NCHCCCL Truong Van Hieu 0353614343 FT23006453037300
06/01/2023 100,000.00 673252.060123.203612.VO MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 2023004 be Hiynh Phuoc Thinh
06/01/2023 100,000.00 951796.060123.200516.VCB;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan Ung ho MS 2023006 em Bui Thi Ngan
06/01/2023 100,000.00 MBVCB.2937378290.ung ho MS 2023.006 (em Bui Thi Ngan)-LH9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 100,000.00 635025.060123.171649.Hanh chuyen ung ho nchcccl FT23006452081971
06/01/2023 100,000.00 MBVCB.2936875990.Ung ho MS 2023.002 (be Tran Hoang Le Vy). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 100,000.00 MBVCB.2936834623.Ung ho MS 2023.004 (be Huynh Phuoc Thinh). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 100,000.00 685501.060123.153633.Ung ho MS 2023 006 BUI THI NGAN
06/01/2023 100,000.00 MBVCB.2936513447.Ung ho MS 2023.006 (em Bui Thi Ngan) .CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 100,000.00 923508.060123.144603.UNG HO QUY NCHCCCL+ TOAN+0902701009-060123-14:46:02 923508
06/01/2023 100,000.00 MBVCB.2935731363.MS 2023.006 (Bui Thi Ngan).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 100,000.00 MBVCB.2935729452.MS 2023.005 (Lam Ngoc Diep).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 100,000.00 MBVCB.2935727110.MS 2023.004 (Huynh Phuoc Thinh).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 100,000.00 114809.060123.114951.ung ho truong trinh NCHCCCL FT23006164624052
06/01/2023 100,000.00 136205.060123.110711.ung ho MS 2023 006 em Bui Thi Ngan
06/01/2023 100,000.00 920785.060123.103405.Cua hang Phuoc Xuong ung ho MS 2023.003 - ong Nguyen Dinh Tu FT23006179102011
06/01/2023 100,000.00 MBVCB.2934912761.ung ho MS 2023.006 ( em Bui Thi Ngan).CT tu 1022049403 TRUONG THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 100,000.00 021505.060123.101929.Le Sang ung ho MS 2023.006 - Bui Thi Ngan
06/01/2023 100,000.00 020097041501061015262023VaoT128007.20164.101527.Ung ho NCHCCCL Vu Thi Thuy 0396529691
06/01/2023 100,000.00 866182.060123.101230.Tran Trung Tri ung ho MS 2023.004 - be Huynh Phuoc Thinh FT23006030350148
06/01/2023 100,000.00 713275.060123.100819.ung ho MS 2023 006 em Bui Thi Ngan
06/01/2023 100,000.00 032663.060123.100850.ZP6H8UT6FGIL Ung ho NCHCCCL Nguyen Pham Kim Ngan 0903979044
06/01/2023 100,000.00 856030.060123.100829.Vo Thi Ut ung ho MS 2023.005 - anh Lam Anh Ngoc Diep FT23006113498943
06/01/2023 100,000.00 701531.060123.100535.MS 2023 006 em Bui Thi Ngan
06/01/2023 100,000.00 780604.060123.093712.Le Huu Tin ung ho ms 2023.006 - em Bui Thi Ngan FT23006500082070
06/01/2023 100,000.00 IBVCB.2934535059.HO ANH TUAN ung ho MS 2023.006 (em Bui Thi Ngan).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 100,000.00 MBVCB.2934527699.MS 2023.006.CT tu 0301000320290 VU VAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 100,000.00 MBVCB.2934429723.Ung ho MS 2023.006?Em Bui Thi Ngan.CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 100,000.00 MBVCB.2934414188.ung ho MS 2023.005? Anh Lam Ngoc Diep.CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 100,000.00 SHGD:10000072.DD:230106.BO:LE THI NGOC NGUYEN.Remark:LE THI NGOC NGUYEN chuyen tien ungho MS 2023 005 anh Lam Ngoc Diep
06/01/2023 100,000.00 128614.060123.082653.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2023 006
06/01/2023 100,000.00 227173.060123.075425.LE THI NGOC NGUYEN ung ho MS 2023 006 chau Bui thi Ngan
06/01/2023 100,000.00 IBVCB.2934181933.Giup ma so 2023.006 em Bui Thi Ngan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/01/2023 100,000.00 392224.060123.054947.ung ho MS 2023002 Be Tran Hoang Le Vy
06/01/2023 100,000.00 087260.060123.020830.ung ho MS 2023 005 Anh Lam Ngoc Diep
06/01/2023 100,000.00 466742.060123.002833.MS 2023.004 FT23006030668845
06/01/2023 100,000.00 150523.050123.231727.Ms 2023 004 be Huynh Phuoc Thinh
06/01/2023 100,000.00 149256.050123.231414.Ms 2023 005 anh Lam Ngoc Diep
06/01/2023 10,000.00 MBVCB.2935341335.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.006 (em Bui Thi Ngan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 10,000.00 309469.060123.080611.Vinh Nam ung ho ms 2023 006 em Bui Thi Ngan
06/01/2023 1,300,000.00 MBVCB.2937819597. ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy) KNguyen:500k, T.Nguyen 500k, HPhuong300k.CT tu 0071000879147 NGUYEN THI HOANG PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 1,000,000.00 065551.060123.224912.Ung ho MS 2023 006 em Bui Thi Ngan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
06/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2936278701.NGUYEN SE HA ung ho moi ms 200k/ ms 2022.345/ ms 2022.344/ ms 2022.343/ ms 2022.342/ ms 2022.341.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2936257414.NGUYEN SE HA ung ho moi MS 200k/ MS 2023.006/ MS 2023.005/ MS 2023.004/ MS 2023.003/ MS 2023.002.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 1,000,000.00 081454.060123.134312.MS 2023.004 Gia dinh Trang - Thang mong con chong khoi benh FT23006859060902
06/01/2023 1,000,000.00 067062.060123.133624.Ung ho ms 2023.002 tran hoang le vy FT23006909972021
06/01/2023 1,000,000.00 725834.060123.131100.MS 2023.002 BlueNa gui be Tran Hoang Le Vy
06/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2935710903.Ung ho NCHCCCL Huevo 0984027737.CT tu 9984027737 VO THI HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2023 1,000,000.00 806738.060123.115606.UNG HO MS. HUYNH THI NHUONG ( 2022342(-060123-11:56:05 806738
06/01/2023 1,000,000.00 020097041501060804242023EaSD942869.68003.080424.MS 2023.006 em Bui Thi Ngan
06/01/2023 1,000,000.00 142924.060123.073334.Ung ho MS 2023.002 (be Tran Hoang Le Vy)
06/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2933980995.ung ho MS 2023.005 Anh Lam Ngoc Diep.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2023 600,000.00 336249.070123.215634.UNG HO MS 2023.004 CHUC HUYNH PHUOC THINH MAU KHOE
07/01/2023 500,000.00 315917.070123.154254.ung ho ma so 2023.005 anh Lam Ngoc Diep FT23007840296056
07/01/2023 500,000.00 MBVCB.2940909504.ms 2023 005 uh anh Lam Ngoc Diep.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/01/2023 500,000.00 020097041501071307532023MazW715474.98449.130754.ung ho anh lam ngoc diep Ms 2023005
07/01/2023 500,000.00 098256.070123.130127.Ung ho MS2023-005 Anh Lam Ngoc Diep FT23007337072415
07/01/2023 500,000.00 442159.070123.115148.UNG HO MS 2023.006 BUI THI NGAN-070123-11:51:45 442159
07/01/2023 500,000.00 020097041501070914552023jKpj616162.1601.091455.ung ho ms 2023 002 be tran hoang le vy
07/01/2023 500,000.00 162882.070123.084342.IBFT ba Phuong giup Ms 2023-005 a Diep
07/01/2023 500,000.00 301772.070123.075437.MS 2023 005 Lam Ngoc Diep
07/01/2023 500,000.00 MBVCB.2939150814.ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep).CT tu 0121001127554 VO THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2023 500,000.00 020097041501070714562023SNJM584904.71069.071456.VU VAN TOAN chuyen tien ung ho MS 2023005 anh Lam Ngoc Diep
07/01/2023 500,000.00 MBVCB.2939052956.Ung Ho MS 2023.006 (em Bui Thi Ngan) .CT tu 0421003816126 NGUYEN NGOC PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2023 500,000.00 MBVCB.2938912518.MS 2023.004 be HUYNH PHUOC THINH, tinh Dak Lak..CT tu 0071004340576 NGUYEN DUC CHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2023 50,000.00 100785.070123.163135.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023005 anh Lam Ngoc Diep
07/01/2023 50,000.00 MBVCB.2939560997.Ung ho MS 2022.345.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2023 50,000.00 334726.060123.232057.MS 2023.006 FT23007785568110
07/01/2023 50,000.00 020097041501062310292023zucQ558737.47171.231029.MS 2023.006
07/01/2023 5,000,000.00 716842.070123.191403.GHI RO UNG HO MS 2023.006 (EM BUI THI NGAN)-070123-19:14:03 716842
07/01/2023 360,000.00 825073.070123.121332.ung ho ms 2022005 anh Lam Ngoc Diep
07/01/2023 350,000.00 340113.070123.092415.UNG HO MS 2023.006 (EM BUI THI NGAN)-070123-09:24:21 340113
07/01/2023 350,000.00 339246.070123.092256.UNG HO MS 2022.344 (ANH NGUYEN VAN TINH)-070123-09:22:55 339246
07/01/2023 350,000.00 337966.070123.092102.UNG HO MS 2023.004 (BE HUYNH PHUOC THINH)-070123-09:21:02 337966
07/01/2023 300,000.00 MBVCB.2942247958.nhu nhu ung ho MS 2023.006 ( em Bui Thi Ngan ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2023 300,000.00 626002.070123.160855.VCB;0011002643148;MS 2023004 ung ho be Phuoc Thinh
07/01/2023 300,000.00 MBVCB.2940637668.2023.005 Lam Ngoc Diep.CT tu 0011001617004 NGUYEN HUYEN QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2023 300,000.00 841743.070123.110143.unghoMS2023005 FT23007428331522
07/01/2023 300,000.00 417022.060123.234910.VCB;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2023 006 em Bui Thi Ngan Nam Mo Duoc Su LuuLy Quang Vuong Phat
07/01/2023 3,000,000.00 136658.070123.095823.Ong Tu Van dong vien MS 2023006 em Bui Thi Ngan
07/01/2023 240,000.00 MBVCB.2941943757.Ung ho NCHCCCL DAO NGUYEN MAI HUNG 0945779153.CT tu 1025563564 DAO NGUYEN MAI HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2023 200,000.00 866174.070123.222715.Ung ho MS 2023 006 em bui thi ngan
07/01/2023 200,000.00 MBVCB.2942664983.NGUYEN QUOC TOAN uhms 2023.006 em Bui Thi Ngan.CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2023 200,000.00 859975.070123.192714.Ung ho cho MS 2022.340 (Tran van Cuong)
07/01/2023 200,000.00 MBVCB.2942124449.Ung ho NCHCCCL NGO NGUYEN TRI SIEU 0913464119.CT tu 0061000365418 NGO NGUYEN TRI SIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2023 200,000.00 339639.070123.155332.Ung ho MS 2023.005 A Lam Ngoc Diep FT23007949583690
07/01/2023 200,000.00 MBVCB.2940882400.Uhg ho MS 2023.006 ( em Bui Thi Ngan ).CT tu 1031000002586 PHAM NGOC HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2023 200,000.00 MBVCB.2940834281.ung ho Nhu chua he co cuoc chi ly NCHCCCL.CT tu 1026599513 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/01/2023 200,000.00 525077.070123.141413.UNG HO MS 2022.005(ANH LAM NGOC DIEP)-070123-14:14:20 525077
07/01/2023 200,000.00 286624.070123.120135.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023005 anh Lam Ngoc Diep
07/01/2023 200,000.00 895366.070123.085223.VCB;0011002643148;Ms 2023 005
07/01/2023 200,000.00 470830.070123.073049.ung ho MS 2022.005 anh Lam Ngoc Diep FT23007485175460
07/01/2023 20,000.00 MBVCB.2941037863.PHAM THU THAO chuyen tien.CT tu 1018289770 PHAM THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2023 2,000,000.00 MBVCB.2941427600.Ung ho MS 2023.005 (anh Lam Ngoc Diep).CT tu 0511003902320 HO VAN THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2023 2,000,000.00 622022.070123.100056.Ung ho MS 2023 005 Anh Lam Ngoc Diep
07/01/2023 100,000.00 020097041501071611312023e3cp784530.65311.161132.MS 2023.004 HUYNH PHUOC THINH
07/01/2023 100,000.00 622720.070123.152142.ung ho Ma so 2023005
07/01/2023 100,000.00 0200970415010715212920231DEW763033.44537.152129.2023.004 (be Huynh Phuoc Thinh)
07/01/2023 100,000.00 941540.070123.114513.ung ho ms 2023.005 anh Lam Ngoc Diep FT23007500323093
07/01/2023 100,000.00 MBVCB.2939496233.MS 2023.004 (be Huynh Phuoc Thinh) Nguyen Thi Minh Yen ung ho.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2023 100,000.00 MBVCB.2939238097.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2023 100,000.00 MBVCB.2939119591.Ung ho NCHCCCL_BAO NHI_0353770502.CT tu 0111000316829 LAM THI BAO NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2023 100,000.00 MBVCB.2939082204.ung ho MS 2023.006 (em Bui Thi Ngan).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2023 100,000.00 142109.070123.051016.Ung ho NCHCCCL Ngoc0385987688
07/01/2023 1,500,000.00 IBVCB.2940218619.500000 DVN 2023 006 003 002.CT tu 0531000285803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/01/2023 1,000.00 IBVCB.2939981099.e.CT tu 1022351475 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/01/2023 1,000.00 IBVCB.2939944118.e.CT tu 1022346021 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2942710050.ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2023 1,000,000.00 020045299901070716302023318a278521.71499.071744.ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep)
08/01/2023 500,000.00 077739.080123.225557.ung ho MS 2023.007 FT23009224007156
08/01/2023 500,000.00 MBVCB.2946183674.MS 2023.007(gia dinh chi Lan).CT tu 9905637979 NGUYEN THI THUY LIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 500,000.00 189857.080123.183130.MS 2023.007 (GIA DINH CHI LAN)-080123-18:31:36 189857
08/01/2023 500,000.00 MBVCB.2945980165.Ung ho ms 2023.007 gd chi lan.CT tu 0011000466436 NGUYEN THI KIM ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 500,000.00 MBVCB.2943258745.ms 2023 006 uh em Bui Thi Ngan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 500,000.00 MBVCB.2943258578.ms 2023 007 uh gia dinh chi Lan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 50,000.00 016637.080123.220301.Ung ho MS 2023.007 gia dinh chi Lan FT23009103186220
08/01/2023 50,000.00 MBVCB.2946089789.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.007 gia dinh chi lan.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 50,000.00 MBVCB.2945244664.Ung ho MS2023.007(gd chi Lan) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1031486843 NGUYEN QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 50,000.00 288690.080123.151552.Ung ho Chi Lan MS 2023.007
08/01/2023 50,000.00 MBVCB.2944854121.Ung ho NCHCCCL- Huyen- 0934377234.CT tu 0271001004030 HO THI HONG HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 50,000.00 016977.080123.112741.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 007
08/01/2023 50,000.00 MBVCB.2943443600.Ung ho MS 2023.007.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 50,000.00 972030.080123.072313.NCHCCCL My 0949349335
08/01/2023 50,000.00 968971.080123.054901.Ung ho MS 2023005 Anh Lam Ngoc Diep
08/01/2023 50,000.00 069286.080123.012659.Ung ho NCHCCCL Nhu thi trinh 0399555042
08/01/2023 5,500.00 248907.080123.072947.Ung ho MS 2023 007 NAM MO A DI DA PHAT
08/01/2023 5,000.00 IBVCB.2946995515.UNG HO MS 2022 345 NAM BENH NHAN VO DANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 5,000.00 IBVCB.2946987272.UNG HO MS 2022 344 ANH NGUYEN VAN TINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 5,000.00 IBVCB.2946986214.UNG HO MS 2022 343 ANH NGUYEN TAN XUYEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 5,000.00 IBVCB.2946974964.UNG HO MS 2022 342 CHI HUYNH THI NHUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 5,000.00 IBVCB.2946973660.UNG HO MS 2022 341 CHI CAO THI MO.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 5,000.00 IBVCB.2946972093.UNG HO MS 2022 340 EM CUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 5,000.00 IBVCB.2946978142.UNG HO MS 2022 339 EM NGUYEN MINH NHUT.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 5,000.00 IBVCB.2946969867.UNG HO MS 2022 338 ONG PHAM VO.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 5,000.00 IBVCB.2946958150.UNG HO MS 2023 007 GIA DINH CHI LAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 5,000.00 IBVCB.2946948154.UNG HO MS 2023 006 EM BUI THI NGAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 5,000.00 IBVCB.2946944757.UNG HO MS 2023 005 ANH LAM NGOC DIEP.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 5,000.00 IBVCB.2946943465.UNG HO MS 2023 004 BE HUYNH PHUOC THINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 5,000.00 IBVCB.2946931905.UNG HO MS 2023 003 ONG NGUYEN DINH TU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 5,000.00 IBVCB.2946940561.UNG HO MS 2023 002 BE LE VY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 5,000.00 IBVCB.2946938908.UNG HO MS 2023 001 BA NGUYEN THI NGA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 5,000,000.00 236804.080123.161822.ong Tu Van ho tro Maso 2023007
08/01/2023 5,000,000.00 259030.080123.131933.MS 2022344 anh Nguyen Van Tinh
08/01/2023 400,000.00 936327.080123.223034.ung ho ma so 2023004 huynh phuoc thinh
08/01/2023 40,000.00 558702.080123.080133.Ung ho NCHCCCL + Anh Ta + 0901777105
08/01/2023 300,000.00 127606.080123.213146.Thien Tri ung ho MS 2023.007 (gia dinh chi Lan)
08/01/2023 300,000.00 863304.080123.203215.Ung ho MS 2023.007 gia dinh chi Lan FT23009380706181
08/01/2023 300,000.00 221610.080123.193331.UNG HO MS 2022.007(GIA DINH CHI LAN)-080123-19:33:31 221610
08/01/2023 300,000.00 148544.080123.174418.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 333 ba PHUNG THI KIM SANG
08/01/2023 300,000.00 729614.080123.142632.Khanh Dang ung ho MS 2023007 gia dinh chi Lan
08/01/2023 300,000.00 699089.080123.115309.NCHCCCL Dao Thi Dung 0979671145 FT23009627948043
08/01/2023 30,000.00 MBVCB.2946499301.2023.007( Gia dinh chi Lan).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 25,000.00 826096.080123.191903.MS 2023.007.hunghoaiduc
08/01/2023 200,000.00 512059.080123.222200.VCB;0011002643148;MS 2023007
08/01/2023 200,000.00 MBVCB.2946597604.MS 2023.007?(gia nh ch Lan).CT tu 0071005803493 NGO THANH NIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 200,000.00 253054.080123.203223.MS 2023 007
08/01/2023 200,000.00 799684.080123.195759.Ung ho gia dinh chi Lan - MS 2023.007 FT23009800309044
08/01/2023 200,000.00 066260.080123.190104.NGUYEN THI NGOC TU Chuyen tien ung ho Ms 2023007 gia dinh chi Lan
08/01/2023 200,000.00 303866.080123.182635.Ung ho MS 2022.312 Nguyen Hai Yen
08/01/2023 200,000.00 301815.080123.182344.Ung ho MS 2023.004 Huynh P Thinh
08/01/2023 200,000.00 490917.080123.173809.Ung ho ms 2023 007 gia dinh Chi Lan
08/01/2023 200,000.00 MBVCB.2945411286.ung ho MS 2023.007 (gia dinh chi Lan).CT tu 0221000050332 NGUYEN VAN SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 200,000.00 MBVCB.2944511231.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.346(ba Mai Thi Lan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 200,000.00 MBVCB.2944492868.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.345(nam benh nhan vo danh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 200,000.00 MBVCB.2944057918.Nhaahn ung ho ms 2023.007.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 200,000.00 617366.080123.101619.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 007 gia dinh chi lan
08/01/2023 200,000.00 MBVCB.2943533094.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 007 chi Nguyen Thi Lan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 200,000.00 021720.080123.070224.NGUYEN THI HA ung ho MS 2023005 anh lam ngoc diep
08/01/2023 20,000.00 275946.080123.213541.UNG HO MS 2023.007 (GIA DINH CHI LAN).-080123-21:35:40 275946
08/01/2023 20,000.00 MBVCB.2945765765.Ung ho ms 2023.007 Nguyen thi Lan, pho 4, phuong quang phu, quang xuong, thanh hoa..CT tu 0231000587601 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 20,000.00 MBVCB.2943283546.Ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 20,000.00 MBVCB.2943274587.Ung ho MS 2023.001 (Ba Nguyen Thi Nga).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 150,000.00 MBVCB.2944711222.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2023.007( gia dinh chi Lan-Quang Xuong, Thanh Hoa).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 100,000.00 136509.080123.220725.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 005 anh Lam Ngoc Diep NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
08/01/2023 100,000.00 706779.080123.212300.ung ho MS 2023007gia dinh chi Lan
08/01/2023 100,000.00 MBVCB.2946706641.Ung ho MS 2023.007?(gia dinh chi Lan).CT tu 0021000475948 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 100,000.00 596867.080123.205649.NGUYEN MINH QUE ung ho MS2023007
08/01/2023 100,000.00 594890.080123.205622.NGUYEN MINH QUE ung ho MS2023006
08/01/2023 100,000.00 592640.080123.205549.NGUYEN MINH QUE ung ho MS2023005
08/01/2023 100,000.00 589195.080123.205502.NGUYEN MINH QUE ung ho MS2023004
08/01/2023 100,000.00 584761.080123.205358.NGUYEN MINH QUE ung ho MS2023003
08/01/2023 100,000.00 492132.080123.204626.Ung ho NCHCCCL Mai Thi Lien 0938259225
08/01/2023 100,000.00 873658.080123.203748.Ung ho MS 2023.007 gia dinh chi Lan FT23009965528715
08/01/2023 100,000.00 800788.080123.184316.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023007 gia dinh chi lan
08/01/2023 100,000.00 MBVCB.2945989756.Ms 2023.007 gia dinh chi Lan .CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 100,000.00 MBVCB.2945888923.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2023.007 gia dinh chi Lan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 100,000.00 151187.080123.171857.MS 2023.006 EM BUI THI NGAN-080123-17:18:59 151187
08/01/2023 100,000.00 210657.080123.144431.Ms 2023 007 gia dinh chi Lan
08/01/2023 100,000.00 MBVCB.2944772398.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.007 (gia dinh chi Lan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 100,000.00 266871.080123.123021.MS 2023 007 gia dinh chi Lan
08/01/2023 100,000.00 424514.080123.093055.uh MS 2023.007 gd chi Lan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT23009336075495
08/01/2023 100,000.00 409840.080123.092210.uh MS 2023.005 gd anh Lam Ngoc Diep. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT23009618140040
08/01/2023 100,000.00 IBVCB.2943536747.Giup ma so 2023.007 gia dinh chi Lan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 10,000.00 MBVCB.2946564640.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.007(gia dinh chi Lan).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 10,000.00 MBVCB.2945105887.Than Cong Binh FTU K60 Anh4 KDQT 2114510009.CT tu 0211000541573 THAN CONG BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 10,000.00 MBVCB.2943553293.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.007( gia dinh Chi Lan ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 1,000.00 IBVCB.2945143496.e.CT tu 1022372056 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 1,000.00 IBVCB.2945134841.e.CT tu 1022346021 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 1,000.00 IBVCB.2945122925.w.CT tu 9569423719 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2946021336.ung ho MS 2023.001 (ba Nguyen Thi Nga).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2946010412.ung go MS 2023.002 (be Tran Hoang Le Vy).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2946008435.ung ho MS 2023.003 (ong Nguyen Dinh Tu).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2946004920.ung ho MS 2023.004 (be Huynh Phuoc Thinh).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2945994545.ung ho MS 2023.006 (em Bui Thi Ngan).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2945992593.ung ho MS 2023.005 (anh Lam Ngoc Diep).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2945990379.ung ho MS 2023.007 (gia dinh chi Lan).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2023 1,000,000.00 516835.080123.170706.Ung ho MS 2023 007 gia dinh chi Lan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
08/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2943297480.ung ho MS 2023.007 gia dinh chi Lan.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 900,000.00 793510.090123.103452.Ung ho MS 2023 004 MS 2023 005 ms 2023 006
09/01/2023 900,000.00 792016.090123.103330.Ung ho MS 2023 001 MS 2023 002 ms 2023 003
09/01/2023 500,000.00 184390.090123.192707.ung ho MS 2023.004 (be Huynh Phuoc Thinh)
09/01/2023 500,000.00 183123.090123.192305.ung ho MS 2023.007 (gia dinh chi Lan)
09/01/2023 500,000.00 739429.090123.184349.TRAN QUOC MINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 . Ung ho MS 2023.008 . Chi vo thi Khuong
09/01/2023 500,000.00 809779.090123.162155.Ung ho MS 2023 008 chi Vo Thi Khuong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
09/01/2023 500,000.00 MBVCB.2948414160.Giup do ms 2023.008.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 500,000.00 MBVCB.2948331812.ms 2023 008 uh chi Vo Thi Khuong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/01/2023 500,000.00 743610.090123.094853.Ung ho MS 2023 008 chi Vo Thi Khuong
09/01/2023 500,000.00 741971.090123.094715.Ung ho MS 2023 007 gia dinh chi Lan
09/01/2023 500,000.00 415678.090123.092150.Chia se hoan canh Chau Vo Thi Khuong , MS 2023.0008 FT23009060242550
09/01/2023 500,000.00 185554.090123.051349.Ung ho MS 2023.007 gia dinh chi Lan FT23009214277139
09/01/2023 50,000.00 845917.090123.140528.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023008 chi Vo Thi Khuong
09/01/2023 50,000.00 MBVCB.2948949140.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.008 chi vo thi khuong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 50,000.00 476418.090123.121346.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 008
09/01/2023 50,000.00 MBVCB.2947389018.Ung ho MS 2023.008.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 5,500.00 168248.090123.145047.Ung ho MS 2023 008 NAM MO A DI DA PHAT
09/01/2023 5,000.00 MBVCB.2951721170.HUYNH THI NGA ung ho MS 2023.008(chi Vo Thi Khuong).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 400,000.00 MBVCB.2949969736.UNG HO MS 2023.007 (gia dinh chi Lan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 300,000.00 989047.090123.225114.Ms 2023 008 chi vo thi khuong
09/01/2023 300,000.00 020097041501091956412023EH2b791418.40772.195642.kieu nu giup.2023.003.nguyen dinh tu.
09/01/2023 300,000.00 0200970415010919551320232j9Y790829.40181.195513.kieu nu giup.2022.343.nguyen tan xuyen
09/01/2023 300,000.00 02009704150109195354202387Aa790292.39663.195354.kieu nu giup.2022.344.nguyen van tinh
09/01/2023 300,000.00 878278.090123.183431.MS 2023.008 FT23009777612958
09/01/2023 300,000.00 MBVCB.2950015621.UNG HO MS 2023.005 (anh Lam Ngoc Diep).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 300,000.00 MBVCB.2949940890.UNG HO MS 2023.008 (chi Vo Thi Khuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 300,000.00 288172.090123.150121.Ung ho MS 2023 008 chi Vo Thi Khuong FT23009700494298
09/01/2023 300,000.00 411856.090123.110307.ung ho ms 4737 chi Xuan o Can Tho
09/01/2023 300,000.00 378963.090123.082801.UNG HO MS 2002.008(CHI VO THI KHUONG)-090123-08:28:07 378963
09/01/2023 300,000.00 MBVCB.2947578628.Ung ho MS2003.008 (vo thi khuong).CT tu 0021000786306 LE QUY QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 300,000.00 216125.090123.070613.MS 2023.007 FT23009435179228
09/01/2023 300,000.00 275721.080123.234459.ung ho MS 2023 007 gia dinh chi Lan
09/01/2023 3,000,000.00 520839.090123.082504.ong Tu Van ho tro MS 2023008
09/01/2023 28,000,000.00 NGUYEN BACH TRUNG NT // UNG HO 2022.345,2023.005 MOI MS 10 TRIEU .4MS:2022.346,2023.002,2023.004 ,2023.003 MOI MA SO 2 TRIEU , TC :28 TRIEU VND
09/01/2023 200,000.00 321704.090123.220740.SuNaLienBao ung ho MS 2023.008 Vo Thi Khuong FT23010043492088
09/01/2023 200,000.00 MBVCB.2951651333.NGUYEN THI THU TRANG chuyen tien UNG Ho MS 2023.0013(ba Nguyen Thi Nga).CT tu 0591000200346 NGUYEN THI THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 200,000.00 477107.090123.173832.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023007 giadinhchiLan
09/01/2023 200,000.00 553148.090123.165909.ung ho MS 2023008 Vo Thi Khuong
09/01/2023 200,000.00 MBVCB.2949625620.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 008 chi VO Thi Khuong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 200,000.00 020097041501091418002023dgr0619026.63154.141800.MS 2023.006 (em Bui Thi Ngan)
09/01/2023 200,000.00 976949.090123.123547.MS 2023008 chi Vo Thi Khuong
09/01/2023 200,000.00 553902.090123.122733.MS 2023.008 (CHI VO THI KHUONG)-090123-12:27:34 553902
09/01/2023 200,000.00 MBVCB.2948599389.Ung ho MS 2023.008 (chi Vo Thi Khuong).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 200,000.00 347491.090123.103843.MS 2023.007 UNG HO GIA DINH CHI LAN
09/01/2023 200,000.00 MBVCB.2948318171.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2023.006.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 200,000.00 MBVCB.2948054774.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.008 Vo Thi Khuong.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 200,000.00 632445.090123.092354.Ung ho ms 2023 008 vo thi khuong
09/01/2023 200,000.00 MBVCB.2947740362.MS 2023.008.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 200,000.00 503886.090123.082229.Ung ho MS 2023.008 (chi Vo Thi Khuong)
09/01/2023 200,000.00 502559.090123.082032.ung ho MS 2023008 Chi Vo Thi Khuong
09/01/2023 200,000.00 382219.090123.074431.NGUYEN VAN TUAN Chuyen tien ung ho ms 2023005 em Lam Ngoc Diep
09/01/2023 200,000.00 214833.090123.072442.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 008 chi vo thi khuong
09/01/2023 200,000.00 MBVCB.2947425388.CAT THI TRANG ung ho MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong).CT tu 0901000080079 CAT THI TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 200,000.00 198833.090123.071358.Ung ho MS 2023 008 chi Vo Thi Khuong
09/01/2023 200,000.00 MBVCB.2947331972.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 4738 NongThiSang.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 200,000.00 MBVCB.2947330900.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2023.007 gd ChiLan.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 20,000.00 280790.090123.212549.Lan Huong Ninh Binh ung ho NCHCCCL
09/01/2023 20,000.00 714494.090123.191651.Xin ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly
09/01/2023 20,000.00 692293.090123.110642.Ung ho NCHCCCL Do Thuy Lan 0912200800 FT23009485109924
09/01/2023 2,000,000.00 MBVCB.2950958462.Ung ho MS 2023.006 (em Bui Thi Ngan).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 2,000,000.00 MBVCB.2950951868.Ung ho MS 2023.008 (chi Vo Thi Khuong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 2,000,000.00 714854.090123.173019.NCHCCCL LEVANTU 0989108190 FT23009376605036
09/01/2023 2,000,000.00 682659.090123.092155.VCB;0011002643148;NGUYEN CHI HIEU chuyen khoan ung ho chi vo thi khuong
09/01/2023 150,000.00 MBVCB.2948072065.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.007 chi Lan.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 150,000.00 MBVCB.2947394488.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.008 (chi Vo Thi Khuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 15,000.00 MBVCB.2952071251.Ung ho ms 2023.008 Vo Thi Khuong, so 36, duong kinh xamg bac lieu, khom 6, phuong 6, tp ca mau, tinh ca mau..CT tu 0231000587601 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 100,000.00 392466.090123.230038.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thu Phuong 0915311811 FT23010260373292
09/01/2023 100,000.00 909240.090123.121911.Ung ho MS 2023 008 VO THI KHUONG
09/01/2023 100,000.00 MBVCB.2948858361.ung ho MS 2023.008 chi vo thi khuong.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 100,000.00 534315.090123.115941.GD PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2022.344 (ANH NGUYEN VAN TINH)-090123-11:59:24 534315
09/01/2023 100,000.00 531447.090123.115603.GD PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2023.006 (EM BUI THI NGAN)-090123-11:55:46 531447
09/01/2023 100,000.00 MBVCB.2948308988.ung ho quy.CT tu 0181000589065 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/01/2023 100,000.00 MBVCB.2948274296.MS 2023.008 Vo Thi Khuong.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 100,000.00 880605.090123.101703.MS 2023 008 Chi Vo Thi Khuong
09/01/2023 100,000.00 020097041501091001572023Wmhv484871.42880.100157.unng ho MS 2023.008 (chi Vo Thi Khuong)
09/01/2023 100,000.00 020097041501090953172023uxqf480548.38534.095317.ung ho NCHCCCL TRAN NGUYEN AN KHUONG 0338083690
09/01/2023 100,000.00 IBVCB.2948004182.Ung ho MS 2023.007.CT tu 1033678740 BUI THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 100,000.00 MBVCB.2947958337.Ung ho MS2023.008 (chi Vo Thi Khuong).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 100,000.00 MBVCB.2947935926.Chuyen tien MS 2023.008 chi Vo Thi Khuong.CT tu 0331003737302 VO HOANG QUOC DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 100,000.00 613715.090123.091934.NGUYEN ANH DUNG chuyen khoan ung ho MS 2023 007 gia dinh chi Lan
09/01/2023 100,000.00 SHGD:10000739.DD:230109.BO:LY THI PHUONG THAO.Remark:995223010952193 ung ho MS 2023.008 chi Vo Thi Khuong
09/01/2023 100,000.00 IBVCB.2947806582.Giup ma so 2023.008 chi Vo Thi Khuong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/01/2023 100,000.00 SHGD:10000628.DD:230109.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2023.004chuc em Huynh Phuoc Thinh mau khoe
09/01/2023 100,000.00 637460.090123.085107.Ung ho Ms 2023008 chi Khuong
09/01/2023 100,000.00 SHGD:10002405.DD:230109.BO:TRAN CONG LONG.Remark:Uh ms 2023005 lam ngoc diep
09/01/2023 100,000.00 SHGD:10000048.DD:230109.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2023.002chuc chi Tran Hoang Le Vy mau khoe
09/01/2023 100,000.00 SHGD:10000050.DD:230109.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2023.006chuc chi Bui Thi Ngan mau khoe
09/01/2023 100,000.00 MBVCB.2947562639.ung ho MS 2023.008.CT tu 0071001794003 PHAN HIEU TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 100,000.00 MBVCB.2947402688.NGUYEN THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2023.008 chi Vo thi Khuong.CT tu 0021000417391 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 100,000.00 MBVCB.2947275294.Ung ho MS 2023.007 (gia dinh chi Lan).CT tu 0451000212722 HOANG THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 100,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..34385390154.34385390154-0902656897-ung ho ms 2023 007 gia dinh chi Lan
09/01/2023 10,000.00 MBVCB.2947782687.Tra Xuan Binh giup 2ms 2023007 va 2023008.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/01/2023 10,000.00 SHGD:10000626.DD:230109.BO:VINH NAM.Remark:VINH NAM UNG HO MS 2023 GIA DINH CHI NGUYEN THI LAN
09/01/2023 10,000.00 MBVCB.2947617205.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 10,000.00 318640.090123.081520.Vinh Nam ung ho ms 2023 008 chi Vo Thi Khuong
09/01/2023 10,000,000.00 MBVCB.2947319524.ung ho MS 2023.006(em Bui Thi Ngan) tu tap the cuu hs lop 12a7 truong Mac Dinh Chi q6 tpHCM.CT tu 0071000953819 TO NHAT NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 1,200,000.00 790241.090123.103156.Ung ho MS 2022 343 MS 2022 344 ms 2022 345 MS 2022 346
09/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2950985550.Ung ho MS 2023.005 (a Le Ngoc Diep.CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2023 1,000,000.00 395453.090123.163407.ung ho MS2023.006 C Mai skhdt Hai phong
09/01/2023 1,000,000.00 393656.090123.162643.ung ho MS2023.008 c Mai skhdt Hai phong
09/01/2023 1,000,000.00 364013.090123.075230.UNG HO MS 2023.008 ( CHI VO THI KHUONG)-090123-07:52:30 364013
10/01/2023 800,000.00 352490.100123.080623.ung ho MS 2023 009 anh Dang Ngoc Tuan
10/01/2023 80,000.00 198074.100123.174557.TAN HAI DAT chuyen tien
10/01/2023 500,000.00 719962.100123.221720.UNG HO NCHCCCL. NGUYEN THI DUOC. 0357400933-100123-22:17:20 719962
10/01/2023 500,000.00 370061.100123.214719.Nga chuyen khoan ung ho MS 2023 009 DANG NGOC TUAN FT23011785500071
10/01/2023 500,000.00 204680.100123.180438.Ung ho MS 2023 009 anh Dang Ngoc Tuan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/01/2023 500,000.00 635408.100123.165301.ung ho MS 2023009 anh Dang Ngoc Tuan
10/01/2023 500,000.00 548752.100123.153515.Ung ho Dang Ngoc Tuan MS2023 009
10/01/2023 500,000.00 155699.100123.140924.Ms 2023 anh dang ngoc tuan FT23010800591889
10/01/2023 500,000.00 948184.100123.134155.Ung ho MS 2023 009 anh Dang Ngoc Tuan
10/01/2023 500,000.00 989138.100123.112732.ung ho NCHCCCL hoai thu 0988545079
10/01/2023 500,000.00 688270.100123.104108.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho anh dang ngoc tuan ms 2023 009
10/01/2023 500,000.00 MBVCB.2953014571.ung ho MS 2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan).CT tu 0181003638001 NGUYEN VIET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2023 500,000.00 016866.100123.085000.Bac Phung ung ho MS 2023006 Bui Thi Ngan
10/01/2023 500,000.00 075237.100123.084353.UNG HO MS 2022.009(ANH DANG NGOC TUAN)-100123-08:43:53 075237
10/01/2023 500,000.00 MBVCB.2952942196.DUONG VAN NHUNG chuyen tien ung ho MS 2023.009 ( Dang ngoc Tuan).CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2023 500,000.00 MBVCB.2952762596.ms 2023 009 uh anh Dang Ngoc Tuan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 500,000.00 175407.100123.071507.Ung ho MS 2022 009 anh dang ngoc tuan
10/01/2023 50,000.00 056999.100123.193349.Ung ho MS 2023.009 FT23010104470960
10/01/2023 50,000.00 897947.100123.184406.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 009
10/01/2023 50,000.00 MBVCB.2956500731.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.009 anh dang ngoc tuan.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2023 50,000.00 282343.100123.164306.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023009 anh Dang Ngoc Tuan
10/01/2023 50,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..34455861176.34455861176-0936400038-Ung ho MS 2023009 anh Dang Ngoc Tuan
10/01/2023 50,000.00 985175.100123.105511.MS 2023.009 FT23010360305397
10/01/2023 50,000.00 257731.100123.094641.VCB;0011002643148;DUONG THI VAN HUONG 0988436414 chuyen khoan ung ho NCHCCCL
10/01/2023 50,000.00 766959.100123.082419.UH MS 2023.009 anh Dang Ngoc Tuan
10/01/2023 50,000.00 169405.100123.080438.Ung ho NCHCCCL + Ha Huyen Trang + 0989994694
10/01/2023 50,000.00 MBVCB.2952649825.Ung ho MS 2023.009.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2023 5,500.00 135614.100123.105835.Ung ho MS 2023 009 NAM MO A DI DA PHAT
10/01/2023 5,000.00 MBVCB.2957766929.HUYNH THI NGA ung ho MS 2023.009(anh Dang Ngoc Tuan).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2023 5,000.00 MBVCB.2955895497.Tra Xuan Binh giup ms 2023009.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 400,000.00 020097041501102151562023T0GU492844.36273.215157.ung ho NCHCCCL +Mai+ 0937630104
10/01/2023 300,000.00 MBVCB.2958042293.NGUYEN THU HUONG ung ho MS2023.009 ban Dang Ngoc Tuan chuc ban mau khoe.CT tu 0201000639994 NGUYEN THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2023 300,000.00 020097041501102024262023PYHs419937.93832.202427.ung hoMS 2023.009(anh Dang Ngoc Tuan)
10/01/2023 300,000.00 847923.100123.133437.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2023 009 anh DANG NGOC TUAN
10/01/2023 300,000.00 487449.100123.113652.Ung ho MS 2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan)
10/01/2023 300,000.00 710032.100123.095119.MS 2023009 anh Dang Ngoc Tuan
10/01/2023 300,000.00 934782.100123.073200.ung ho MS 2023009 anh Dang Ngoc Tuan
10/01/2023 30,000.00 863508.100123.120943.CAO THI HONG PHUONG chuyen tien
10/01/2023 30,000.00 086662.100123.090148.UNG HO MS 2023.008 (CHI VO THI KHUONG)-100123-09:01:33 086662
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2956137289.MS 2023 008 chi Vo Thi Khuong .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2956084482.MS 2023 007 gia dinh chi Lan .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2956039434.MS 2023 005 anh Lam Ngoc Diep .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2956020695.TP HCM MS 2023 002 be Tran Hoang Le Vy.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2956000315.MS 2023 001 ba Nguyen Thi Nga .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955988412.Thanh TP HCM MS 2022 345 benh nhan vo danh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955968016.MS 2022 344 anh Nguyen Van Tinh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955944457.MS 2022 342 chi Huynh Thi Nhuong .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955930381.MS 2022 341 chi Cao Thi Mo .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955914868.MS 2022 340 em Tran Van Cuong .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955906826.MS 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955888777.MS 2022 337 em Nguyen Thu Huyen .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955865637.MS 2022 336 be Mai Tan Dat .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955845777.MS 2022 335 gia dinh ong Phuc .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955828021.MS 2022 334 anh Pham Ba Ngoc .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955812078. HCM MS 2022 333 ba Phung Thi Kim Sang.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955784494.MS 2022 332 anh Bui Tan Sinh .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955787266.MS 2022 331 chi Le Thi Hang .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955768670.TPHCM MS 2022 330 gia dinh ba Ngot .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955734466.MS 2022 329 chi Tran Thi Thuong .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955728537.MS 2022 328 anh Ngo Van Tuan .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955703546.MS 2022 327 me con chi Bich.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955694280.MS 2022 326 chi Nguyen Thi Bao Khuyen .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955679919.MS 2022 322 Vu Thi Mo.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955667399.MS 2022 320 Luong Van Dong .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955642479.MS 2022 318 gia dinh ba Van.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955622666.MS 2022 317 anh Vo Van Tuan .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955616647.MS 2022 316 em Lai Thanh Tung .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955601007.MS 2022 315 ba Nguyen Thi Hang .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 250,000.00 IBVCB.2955584392.MS 2022 313 anh Lam Van Tien .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 25,000.00 606384.100123.220710.MS 2023.009. hunghoaiduc
10/01/2023 200,000.00 MBVCB.2958233045.ung ho MS 2023.009?(anh Dang Ngoc Tuan).chuc Anh mau khoe.CT tu 0161001739487 NGUYEN THI CAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2023 200,000.00 MBVCB.2958225674.NGUYEN QUOC TOAN uhms2023.009, Dang Ngoc Tuan,.CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2023 200,000.00 MBVCB.2958145566.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 009 Anh Dang Ngoc Tuan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2023 200,000.00 625400.100123.194151.MS 2023.009(ANH DANG NGOC TUAN)-100123-19:41:53 625400
10/01/2023 200,000.00 620015.100123.165050.NGUYEN VAN TUAN Chuyen tien ung ho Ms 2023007 gia dinh chi Lan
10/01/2023 200,000.00 680143.100123.155231.BUI VAN DIEN Chuyen tien ung ho MS 2023009 Dang Ngoc Tuan
10/01/2023 200,000.00 MBVCB.2954397635.UNG HO MS 2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2023 200,000.00 020097041501101153302023asko106904.53135.115330.Ung ho MS 2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan) Mong ban nhanh khoe
10/01/2023 200,000.00 103287.100123.113702.Ung ho NCHCCCL FT23010604980927
10/01/2023 200,000.00 912997.100123.111551.Ung Ho NCHCCCL HUYNH THI TUYET SUONG 0777700964
10/01/2023 200,000.00 217229.100123.111320.MS 2023 009
10/01/2023 200,000.00 954371.100123.104414.Ung ho ms 2023.009 anh dang ngoc tuan FT23010414693092
10/01/2023 200,000.00 717663.100123.091344.Ung ho MS 2023.009 FT23010266933342
10/01/2023 200,000.00 972263.100123.084101.ms 2023009 ung ho a dang ngoc tuan
10/01/2023 200,000.00 MBVCB.2952794894.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.009 Dang Tuan Ngoc.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2023 200,000.00 252412.100123.074054.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 009 dang ngoc tuan
10/01/2023 200,000.00 020097041501100511222023JNcH871023.15983.051122.MS 2003.007 (gia dinh chi Lan)
10/01/2023 200,000.00 020097041501100507162023ZAbW870903.15884.050717.MS2003.008 (chi Vo Thi Khuong)
10/01/2023 20,000.00 036780.100123.104029.Ung ho NCHCCCL
10/01/2023 20,000.00 MBVCB.2952871583.ms 2023 208.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 2,000,000.00 MBVCB.2955923476.PHAN THANH HAI chuyen tien ung ho Gala CT NCHCCCL.CT tu 0121001458159 PHAN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2023 2,000,000.00 MBVCB.2953263490.PHAM NGOC TUAN BAO ung ho MS 2023.009( anh Dang Ngoc Tuan).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2023 150,000.00 944629.100123.163211.ung ho ms 2022320 Luong Van Dong
10/01/2023 150,000.00 935236.100123.163023.ung ho ms 2022316 Lai Thanh Tung
10/01/2023 150,000.00 MBVCB.2952770413.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2023 100,000.00 537649.100123.221051.ung ho MS 2023009 anh Dang Ngoc Tuan
10/01/2023 100,000.00 534015.100123.220605.Ms 2023 008 chi Vo Thi Khuong
10/01/2023 100,000.00 MBVCB.2957264916.MS 2023.009.CT tu 0161001718760 LE THI DIEM THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2023 100,000.00 917543.100123.130804.Ung Ho ma so 2023009 anh Dang Ngoc Tuan
10/01/2023 100,000.00 277083.100123.130202.MS 2023.009 DANG NGOC TUAN-100123-13:02:01 277083
10/01/2023 100,000.00 899757.100123.124705.Ung ho MS 2023 009 DANG NGOC TUAN
10/01/2023 100,000.00 659313.100123.123451.MS 2023 009 anh Dang Ngoc Tuan
10/01/2023 100,000.00 MBVCB.2954317105.Ung ho MS 2023.009 (anh dang quan tuan).CT tu 0161001630645 VO DAI DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2023 100,000.00 194260.100123.121936.VCB;0011002643148;NCHCCCL Hoang Thi Giang 0344769784 Chuc moi nguoi trong chuong trinh that nhieu suc khoe de tiep tuc giup cho that nhieu gia dinh duoc doan tu
10/01/2023 100,000.00 723126.100123.091604.Ms 2023009 FT23010960982407
10/01/2023 100,000.00 MBVCB.2952925617.ung ho MS 2023 009.CT tu 0451001696006 NGUYEN THI PHUONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2023 100,000.00 192120.100123.081731.Ung ho Anh Dang Ngoc Tuan MS 2023.009
10/01/2023 100,000.00 IBVCB.2952807905.Giup ma so 2023.009 anh Dang Ngoc Tuan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2023 100,000.00 MBVCB.2952404137.ung ho MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong).CT tu 0721000536292 DUONG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2023 100,000.00 657238.090123.233647.ung ho MS 2023 008 Chi Vo Thi Phuong
10/01/2023 100,000.00 063418.090123.233322.Ung ho NCHCCCL TRUONG VAN THIEP
10/01/2023 10,000.00 MBVCB.2953578915.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2023 10,000.00 717360.100123.093817.ung ho ms 2023.009
10/01/2023 10,000.00 372149.100123.081228.Vinh Nam ung ho ms 2023 009 anh Dang Ngoc Tuan
10/01/2023 1,400,000.00 020045299901101445192023de38223045.39589.144453.Ung ho MS 2023.008; MS 2023.006; MS 2023.009; MS 2023.005; MS 2023.003; MS 2023.007; MS 2023.004
10/01/2023 1,000,000.00 IBVCB.2956424682.Chu Thi Xuan ung ho ms 2022.346; 2022.332.CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2023 1,000,000.00 009776.100123.165606.IBFT Ung ho MS 2023.009 Dang Ngoc Tuan
10/01/2023 1,000,000.00 PHAN CHAU VIEN - GUI MS 2023.005, MS 2023.006, MS 2023.007, MS 2023.008, MS 2023.009, MOI NGUOI 200.000 VND
10/01/2023 1,000,000.00 MBVCB.2952566858.ung ho MS 2023.008 Chi Vo Thi Khuong.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
01-01-2023 11:04:10 100.000 Ung ho MS 2023.001 (Ba Nguyen Thi Nga)
01-01-2023 11:15:44 100.000 Ung ho MS 2022.343 (Anh Nguyen Tan Xuyen)
01-01-2023 11:21:15 500.000 LE HUU LY Chuyen tien ung ho MS 2023.001 ( Ba Nguyen thi Nga)
01-01-2023 12:46:06 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.001 ( ba nguyen thi nga )
01-01-2023 13:07:00 3.000.000 CT DEN:300106004895 Ong Tu Van dong vien cho MS2023.001 Nguyen Thi Nga FT23003115031670
01-01-2023 13:56:01 30.000 Ung ho MS 2023.001(Ba Nguyen Thi Nga). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
01-01-2023 14:04:40 500.000 Ung ho MS 2023.001 (Ba Nguyen Thi Nga)
01-01-2023 16:03:58 200.000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2022.346 ( ba Mai Thi Lan )
01-01-2023 16:07:25 200.000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2022.345 ( Nam benh nhan vo fanh )
01-01-2023 16:09:18 200.000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2022.343
01-01-2023 19:48:01 100.000 CT DEN:300112269342 Ung ho MS 2023.001 (ba Nguyen Thi Nga o Lao Cai). Nguoi ung ho - Nha va Viet Anh
01-01-2023 20:37:15 500.000 CT DEN:300113939834 MS 2023001
02-01-2023 06:58:52 500.000 CT DEN:020402830805 ung ho MS 2023001 Ba Nguyen Thi Nga
02-01-2023 07:22:35 300.000 TRAN VAN BAO Chuyen tien
02-01-2023 07:26:30 100.000 ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy)
02-01-2023 07:29:07 100.000 CT DEN:300200984487 ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy)
02-01-2023 08:24:14 200.000 CT DEN:300208199336 UH CON TRAN HOANG LE VY-020123-08:24:13 199336
02-01-2023 08:32:23 200.000 CT DEN:300201612081 HOANG THANH HUYEN Tx Bim Son tinh Thanh Hoa Chuyen tien ung ho MS 2023002 Be Tran Hoang Le Vy
02-01-2023 08:33:25 200.000 CT DEN:020402857611 UNG HO ms 2023 002 be TRAN HOANG LE VY
02-01-2023 08:34:01 200.000 Ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy)
02-01-2023 08:46:54 20.000 Ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
02-01-2023 09:18:11 500.000 CT DEN:834387469286 ung ho MS 2023 002 Be Tran Hoang Le Vy
02-01-2023 09:18:20 120.000 ung ho MS 2023.002 (be tran hoang le vy)
02-01-2023 09:56:56 300.000 ung ho be Tran Hoang Le Vy BV ND2
02-01-2023 10:03:29 200.000 CT DEN:300203020488 MBVCB.2916414933.020488.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.002 (be Tran Hoang Le Vy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
02-01-2023 10:17:27 1.000.000 CT DEN:300203212435 Ung ho be 2023.002 be Tran Hoang Le Vy FT23003123845554
02-01-2023 10:33:27 3.000.000 ong Tu Van ho tro ms 2022.346 ba Mai Thi Lan
02-01-2023 11:06:42 200.000 CT DEN:300204302586 Ung ho MS2023.002 FT23003960169610
02-01-2023 11:12:12 50.000 CT DEN:300204026452 Ung ho MS 2023.002 be Tran Hoang Le Vy
02-01-2023 12:11:50 500.000 CT DEN:300212307195 UNG HO MS 2023.002( BE TRAN HOANG LE VY)-020123-12:11:49 307195
02-01-2023 13:13:33 200.000 CT DEN:300206456877 IBFT ung ho be MS 2023.002 Le Vy
02-01-2023 13:42:28 200.000 ung ho ms 2023.002 (be Tran Hoang Le Vy)
02-01-2023 14:23:53 500.000 CT DEN:300207082169 MBVCB.2917413203.082169.Ung ho MS 2023.002.CT tu 0071001232638 CAO LINH MY YEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
02-01-2023 15:59:02 50.000 CT DEN:020403138085 2023002 tran hoang le vy
02-01-2023 18:05:34 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.002 ( be tran hoang le vy )
02-01-2023 20:02:30 50.000 NGUYEN THI KIM PHUONG Chuyen tien
02-01-2023 20:26:23 300.000 Sdt 0918491430 giup MS 2023.002 chau Tran Hoang Le Vy
02-01-2023 20:31:57 100.000 Vu Thi Hau ung ho ma so 2023.001
02-01-2023 20:34:37 100.000 Nguyen Bao Son. Nguyen Anh Dung ung ho ma so 2023.002
02-01-2023 22:20:36 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy)
02-01-2023 22:24:59 100.000 DANG THI DUNG uh 2023.002  tran hoang le vi
03-01-2023 07:22:14 50.000 CT DEN:300300036902 MBVCB.2919750176.036902.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.003 (ong Nguyen Dinh Tu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
03-01-2023 08:14:59 100.000 CT DEN:300301551013 ung ho MS 2023.003 (Ong Nguyen Dinh Tu)
03-01-2023 09:59:14 200.000 CT DEN:300302408479 Ung ho ms 2023.003 ong nguyen dinh tu FT23003634029967
03-01-2023 10:15:49 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
03-01-2023 10:18:24 150.000 STA ungho ms2023.002 (be Tran Hoang Le Vy)
03-01-2023 10:53:55 10.000.000 CT DEN:300303544515 Ong Tu Van cho ong Nguyen Dinh Tu MS2023.003 FT23003636418031
03-01-2023 11:55:15 10.000 Ung ho MS 2023.003 (Ong Nguyen Dinh Tu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
03-01-2023 14:11:48 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
03-01-2023 15:33:00 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
03-01-2023 16:25:45 300.000 ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy)
03-01-2023 18:09:45 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien 2023.003 ( ong nguyen dinh tu )
03-01-2023 18:48:12 30.000 CT DEN:300311590549 MS 2022.340 (em Tran Van Cuong)
03-01-2023 18:49:44 30.000 CT DEN:300311594726 MS2022.326 (Chi Nguyen Thi Bao Khuyen)
03-01-2023 18:50:53 40.000 CT DEN:300311597541 MS 2022.327 (Me con Chi Bich)
03-01-2023 21:35:54 1.000.000 Ung ho MS 2023.003 ong Nguyen Dinh Tu
03-01-2023 22:18:01 35.000 LPT ung ho ms 2023.001
03-01-2023 22:18:43 35.000 LPT ung ho ms 2023.002
03-01-2023 22:19:40 35.000 LPT ung ho ms 2023.003
04-01-2023 06:32:48 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
04-01-2023 07:27:18 100.000 CT DEN:300400082748 MBVCB.2924495163.082748.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.004 (be Huynh Phuoc Thinh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
04-01-2023 07:33:53 100.000 ung ho ma so 4734
04-01-2023 07:44:46 100.000 ung ho ma so 2023.003
04-01-2023 08:05:26 100.000 ung ho ma so 2023.004
04-01-2023 08:33:28 200.000 ung ho ma so 2023.004 be huynh phuoc thinh
04-01-2023 08:53:18 300.000 CT DEN:300401930726 MS 2023004
04-01-2023 08:58:34 100.000 CT DEN:300401081024 MBVCB.2924818751.081024.Ung ho MS.2023.002( be Tran Hoang Le Vy).CT tu 0351000079362 MAI THI THUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
04-01-2023 09:07:23 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.004 ( be huynh phuoc thinh )
04-01-2023 09:27:32 10.000 Ung ho MS 2023.004(be Huynh Phuoc Thinh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
04-01-2023 09:28:55 300.000 CT DEN:300409373716 UNG HO MS 2023.004 (BE HUYNH PHUOC THINH) CAU MONG CHAU KHOI BENH-040123-09:28:54 373716
04-01-2023 10:13:16 100.000 CT DEN:300403740191 ung ho MS 2023.004 be Huynh Phuoc Thinh FT23004056577184
04-01-2023 13:23:01 100.000 PHAM VAN NGUYEN chuyen tien 2023  003 nguyen dinh tu
04-01-2023 14:50:41 100.000 CT DEN:300407069217 ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy)
04-01-2023 21:35:29 300.000 CT DEN:300414084176 MBVCB.2928528582.084176.ung ho MS 2023.002 (Be Tran Hoang Le Vy).CT tu 0231000694350 LE THI HAI TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
04-01-2023 22:26:58 50.000 ung ho MS 2023.004
05-01-2023 07:31:34 50.000 CT DEN:300500022621 MBVCB.2929133717.022621.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.005 ( em Lam Ngoc Diep).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
05-01-2023 08:11:23 500.000 CT DEN:300508953326 UNG HO ANH LAM NGOC DIEP ( MS 2023.005 )-050123-08:11:22 953326
05-01-2023 08:56:46 100.000 ung ho MS 2023.005 lam ngoc diep
05-01-2023 09:44:08 200.000 CT DEN:197397292707 ICB;114000161718;ung ho MS 2023 003 ong Nguyen Dinh Tu
05-01-2023 09:44:09 300.000 CT DEN:126T23106S35TFP6 MS 2023.005
05-01-2023 10:24:47 100.000 CT DEN:300503953212 ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep)
05-01-2023 12:18:25 100.000 ung ho ma so 2023.005
05-01-2023 13:26:41 5.000.000 Khoa Than nhan tao BV Thong Nhat ung ho MS 2023.002 (be Tran Hoang Le Vy)
05-01-2023 15:35:21 200.000 Ung ho MS 2023.005 (anh Lam Ngoc Diep)
05-01-2023 16:31:13 150.000 CT DEN:300509865906 ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep). Nguoi ung ho - PVTNNEU
05-01-2023 18:23:34 150.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.005 ( anh lam ngoc diep )
05-01-2023 18:57:59 300.000 Ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep)
05-01-2023 19:00:09 300.000 Ung ho MS 2023.004 (Be Huynh Phuoc Thinh)
05-01-2023 19:12:37 10.000 Ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
05-01-2023 19:16:17 500.000 CT DEN:300519457715 GIUP BN MS 2023_05 LAM NGOC DIEP-050123-19:16:16 457715
06-01-2023 07:27:23 200.000 MS 2023.006 Bui Kim Ngan
06-01-2023 07:59:54 200.000 CT DEN:300600874125 ung ho MS 2023006
06-01-2023 08:37:51 100.000 PHAM VAN NGUYEN chuyen tien 2023 006 bui thi ngan
06-01-2023 08:50:39 300.000 So GD goc: 10006877 IBVCB.2934420352.Ung ho MS 2023.006 (em Bui Thi Ngan).CT tu 0081000212206 toi 114000161718 Bao VietNamNet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-01-2023 10:22:36 300.000 CT DEN:126T23108FHK7VSU UNG HO MS 2023.006 BUI THI NGAN
06-01-2023 11:10:30 10.000 Ung ho MS 2023.006(em Bui Thi Ngan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
06-01-2023 11:19:45 50.000 DOAN TAT HA chuyen tien MS 2023.006
06-01-2023 12:45:01 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.006 ( em bui thi ngan )
06-01-2023 14:27:57 500.000 CT DEN:300600248545 Ms 2023 002 Be tran hoang le vy
06-01-2023 16:20:15 100.000 ung ho MS 2023.006 (em Bui Thi Ngan)
06-01-2023 19:47:20 50.000 CT DEN:126T231093FB2NFP VODANGQUYNH UNG HO MS 2023.006 EM BUI THI NGAN
06-01-2023 19:58:12 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
06-01-2023 20:47:25 200.000 UH MS 2003.006; em Bui Thi Ngan
06-01-2023 20:58:09 300.000 CT DEN:126T2310966UP86H UH BUI THI HUONG XOM HONG BINH  XA THANH YEN  HUYEN THANH CHUONG  NGHE AN
06-01-2023 22:27:40 50.000 Ung ho MS 2023.006 em Bui Thi Ngan
07-01-2023 10:17:05 3.000.000 CT DEN:300703739820 Ong Tu Van giup do ms 2023.005 Lam Ngoc Diep FT23007008024213
07-01-2023 10:42:35 100.000 Ung ho MS 2023.005 ( Anh Lam Ngoc Diep)
07-01-2023 10:44:12 100.000 Ung ho 2023.003 ( ONG NGUYEN DINH TU )
07-01-2023 10:46:21 200.000 Ung  ho MS 2023.001 ( BA NGUYEN THI NGA )
07-01-2023 10:48:22 150.000 Ung ho MS 2023.002 ( Be TRAN HOANG LE VY)
07-01-2023 10:49:52 150.000 Ung ho MS 2023.004 ( Be HUYNH PHUOC THINH )
07-01-2023 12:42:51 500.000 ung ho a lam ngoc diep ( lam van chu)
07-01-2023 13:25:28 200.000 Chau Minh va An ung ho ms 2023.005
07-01-2023 13:27:11 200.000 Minh va An ung ho ms 2023.006
07-01-2023 14:32:02 10.000 Ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
07-01-2023 16:29:02 200.000 STA ungho ms2023.005 (anh Lam Ngoc Diep)
07-01-2023 17:25:29 300.000 CT DEN:126T2310AKVL2FH6 MS 2023.005
07-01-2023 17:25:41 300.000 CT DEN:126T2310AKVVFMR6 MS 2023.006
07-01-2023 20:54:29 200.000 ung ho MS 2023.005 (anh Lam Ngoc Diep)
07-01-2023 22:43:59 1.000.000 Ung ho MS 2023.005 anh Lam Ngoc Diep
08-01-2023 09:04:06 50.000 CT DEN:300802099247 MBVCB.2943661489.099247.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.007 (gia dinh chi Lan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
08-01-2023 09:48:11 100.000 ung ho ma so 2023.007
08-01-2023 10:32:58 100.000 CT DEN:300803060154 MBVCB.2944027786.060154.ung ho MS: 2023.007.CT tu 0441000722810 HOANG VAN QUAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
08-01-2023 10:36:57 10.000 Ung ho MS 2023.007(gia dinh chi Lan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
08-01-2023 11:51:07 100.000 CT DEN:300804329796 ung ho MS 2023.007 (gia dinh chi Lan). Nguoi ung ho - VanTueNha
08-01-2023 15:48:52 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.007 ( gia dinh chi lan )
08-01-2023 17:22:41 200.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien urng ho ms 2023.007 ( gia dinh chi Lan)
08-01-2023 18:40:46 100.000 Gui Gia Dinh Chi Lan Anh Hoa
08-01-2023 18:50:22 200.000 CT DEN:003398952055 ICB;114000161718;MS 2023 007 Gia Dinh Chi Lan
08-01-2023 19:36:26 100.000 MS 2023.007 (gia dinh chi lan)
09-01-2023 05:12:14 200.000 CT DEN:090408616404 ung ho MS 2023006 em Bui Thi Ngan
09-01-2023 05:13:40 200.000 CT DEN:090408616458 ung ho MS 2023005 Anh Lam Ngoc Diep
09-01-2023 05:15:01 200.000 CT DEN:090408616536 ung ho MS 2023007 gia dinh chi Lan
09-01-2023 07:06:54 1.000.000 unghoMS2023.002BeTranHoangLeVy
09-01-2023 07:26:48 50.000 CT DEN:300900027494 MBVCB.2947428822.027494.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.008 (chi Vo Thi Khuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
09-01-2023 08:50:48 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
09-01-2023 12:07:43 20.000 Ung ho MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
09-01-2023 13:13:16 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.008 ( chi vo thi khuong )
09-01-2023 13:28:13 150.000 ung ho MS 2023.008 (ung ho chi vo thi khuong)
09-01-2023 22:25:15 125.000 LPT ung ho tu ms 2023.004 den ms 2023.008; moi ms 25k
10-01-2023 06:46:37 100.000 Nguyen The Ha. Pham Thi Thu ung ho ma so 2022.008
10-01-2023 08:51:40 200.000 CT DEN:470801141379 ICB;114000161718;ung ho MS 2023 005 anh Lam Ngoc Diep
10-01-2023 10:48:04 10.000 Ung ho MS 2023.009(anh Dang Ngoc Tuan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10-01-2023 11:08:09 100.000 CT DEN:301004021655 Manh chuyen ung ho ms 2023.009 FT23010130383885
10-01-2023 11:43:45 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.009 ( anh dang ngoc tuan )
10-01-2023 12:15:59 300.000 So GD goc: 10013529 IBUNG HO MS 2023.009 ANH DANG NGOC TUAN
10-01-2023 12:28:43 300.000 Ung ho MS 2023.009
10-01-2023 12:41:43 100.000 CT DEN:301017557302 ung ho MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong)
10-01-2023 12:43:00 100.000 CT DEN:301017558557 ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep)
10-01-2023 13:06:17 1.000.000 CT DEN:301006027084 MBVCB.2954544465.027084.ung ho MS 2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan).CT tu 0071000784336 TRAN TRUONG GIANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
10-01-2023 14:13:53 100.000 STA ungho ms2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan)
10-01-2023 14:16:04 150.000 STA ungho ms2023.008 (chi Vo Thi Khuong)
10-01-2023 14:43:25 200.000 ung ho ms 2023.009
10-01-2023 15:40:28 200.000 ung ho MS 2023.009 (anh DANG NGOC TUAN)
10-01-2023 15:58:20 50.000 CT DEN:126T2310FE9AGFUK MBVCB.2955660554.045311.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
10-01-2023 17:29:42 100.000 UH MS 2023.09

Ban Bạn đọc