1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
21/02/2023 600,000.00 607707.210223.211026.UNG HO MS 2023.039 CHUC VU HA MY MAU KHOE
21/02/2023 600,000.00 484048.210223.162526.ung ho MS 2023037 be Ka Minh
21/02/2023 500,000.00 952474.210223.215246.PHAM NGOC HOA chuyen tien ung ho MS 2023. 040. Vo Thi Thanh Hang
21/02/2023 500,000.00 688191.210223.212958.VCB;0011002643148;2023 036 Nguyen Tien Long
21/02/2023 500,000.00 720388.210223.202850.UNG HO NCHCCCL+Quynh+0917689035
21/02/2023 500,000.00 945006.210223.170200.Tran Phuc Lam Ung ho NCHCCCL
21/02/2023 500,000.00 676967.210223.163118.Ung ho MS 2023039 Be Vu Ha My
21/02/2023 500,000.00 MBVCB.3131048836.ms 2023 041 uh em Ha Van Tiep.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/02/2023 500,000.00 795174.210223.130428.Ung ho ms 2023.035 be Nam FT23052285871925
21/02/2023 500,000.00 608742.210223.112525.Tram chuyen ung ho nchcccl Tram 0936640487 FT23052437827402
21/02/2023 500,000.00 743875.210223.101737.VCB;0011002643148;UH MS 2023033
21/02/2023 500,000.00 530776.210223.101403.VCB;0011002643148;Ung ho
21/02/2023 500,000.00 920855.210223.094433.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho em ha van tiep ms 2023 041
21/02/2023 500,000.00 917211.210223.094307.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho be vu ha my ms 2023 039
21/02/2023 500,000.00 913162.210223.094157.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho ba vo thi thanh hang ms 2023 040
21/02/2023 500,000.00 680116.210223.081823.ung ho ms 2023040
21/02/2023 500,000.00 208037.210223.073951.Ung ho MS 2023.041 em Ha Van Tiep FT23052532317210
21/02/2023 500,000.00 MBVCB.3128503431.ung ho MS 2023.040 ba Vo Thi Thanh Hang.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 50,000.00 MBVCB.3132472822.MS 2023.041 (em Ha Van Tiep).CT tu 0011004106525 NGUYEN TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 50,000.00 MBVCB.3132363541.DAO THI LAN ung ho Ms 2023039.CT tu 0011003763641 DAO THI LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 50,000.00 MBVCB.3131697126.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.041 em ha van tiep.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 50,000.00 371856.210223.133058.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 041
21/02/2023 50,000.00 744260.210223.121637.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023041 e Ha Van Tiep
21/02/2023 50,000.00 482826.210223.120758.Ung ho NCHCCCL + Trang + 0914606295
21/02/2023 50,000.00 605268.210223.102931.MS 2023.041(EM HA VAN TIEP)-210223-10:29:31 605268
21/02/2023 50,000.00 533698.210223.102030.ung ho MS 2023. 041 em ha van tiep
21/02/2023 50,000.00 465905.210223.101825.Ung ho MS 2023.041 em Ha Van Tiep FT23052783351000
21/02/2023 50,000.00 MBVCB.3129400024.Ung ho MS 2023.041 (em Ha Van Tiep)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 50,000.00 045832.210223.085111.UH MS 2023.041 em Ha Van Tiep
21/02/2023 50,000.00 588965.210223.072856.DANG THI LUY Chuyen tien ung ho em Ha Van Tiep MS 2023041
21/02/2023 5,500.00 649527.210223.135940.Ung ho MS 2023 041 NAM MO A DI DA PHAT
21/02/2023 4,500.00 240877.210223.210501.ung ho MS 2023041 em ha van tiep
21/02/2023 300,000.00 572593.210223.153940.Ung ho MS 2023.40 (Ba Vo Thi Thanh Hang)
21/02/2023 300,000.00 MBVCB.3130755288.THAN THI SINH ung ho MS 2023.039(be vu ha my).CT tu 0541000327893 THAN THI SINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 300,000.00 MBVCB.3130411565.LY VINH PHUOC ho tro MS 2023.041.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 300,000.00 882426.210223.093223.ung ho ms 2023041 em Ha Van Tiep
21/02/2023 300,000.00 127771.210223.044503.Ung ho MS 2023 040 ba vo thi thanh hang
21/02/2023 300,000.00 075296.200223.231835.MS 2023.039 be Vu Ha My FT23052690821947
21/02/2023 30,000.00 818453.210223.160752.LX UNG HO MS 2023.040(BA VO THI THANH HANG)-210223-16:07:51 818453
21/02/2023 30,000.00 815187.210223.160317.LX UNG HO MS 2023.037(KA MINH)-210223-16:03:17 815187
21/02/2023 30,000.00 501272.210223.151942.MS 2023.039 Be VU HA MY
21/02/2023 30,000.00 500068.210223.151603.MS 2023.040 VO THI THANH HANG
21/02/2023 30,000.00 496794.210223.150529.MS 2023.041Em HA VAN TIEP
21/02/2023 30,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36573014199.36573014199-0931206899-Ung ho NCHCCCL
21/02/2023 3,000,000.00 227205.210223.151614.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 037 be Ka Minh
21/02/2023 3,000,000.00 483226.210223.102633.Ong Tu Van giup dong vien cho ms 2023 041 em Ha Van Tiep FT23052680095195
21/02/2023 250,000.00 IBVCB.3129454549.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2023.041 (em Ha Van Tiep).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 250,000.00 IBVCB.3129457526.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2023.039 (be Vu Ha My).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 250,000.00 358134.210223.092604.ung ho MS 2023.039 (be Vu Ha My)
21/02/2023 200,000.00 753142.210223.222932.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 041 em Ha Van Tiep
21/02/2023 200,000.00 MBVCB.3132135629.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 041 em Ha Van Tiep.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 200,000.00 528530.210223.172725.UNG HO MA SO 2023.040 FT23052426048714
21/02/2023 200,000.00 MBVCB.3131363338.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.041(e Ha Van Tiep).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 200,000.00 IBVCB.3131269422.DO THI LOAN ung ho be Long- MS 2023.036 (em Nguyen Tien Long).CT tu 0371000499649 DO THI LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 200,000.00 MBVCB.3130923239.Ung ho nchcccl.CT tu 0351001012911 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 200,000.00 809990.210223.155613.MS 2023.041(EM HA VAN TIEP)-210223-15:56:13 809990
21/02/2023 200,000.00 613030.210223.153422.QUE TRAM ung ho MS2023040
21/02/2023 200,000.00 168068.210223.153312.Ung ho MS 2023.041 ( em Ha Van Tiep)
21/02/2023 200,000.00 739753.210223.134631.Chuyen tien ung ho MS2023041
21/02/2023 200,000.00 MBVCB.3130230769.ung ho MS 2023.041(em Ha Van Tiep).CT tu 0011004036459 NGUYEN THUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 200,000.00 MBVCB.3130102554.TRAN THI TAM ct cho benh nhan Ha van Tiep Ngh An .CT tu 1015404075 TRAN THI TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 200,000.00 MBVCB.3129943146.Uh MS 2023.041( em Ha Van Tiep). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 200,000.00 841055.210223.113645.ung ho MS 2023039 vu ha my
21/02/2023 200,000.00 813754.210223.112824.ung ho MS 2023041 ha van tiel
21/02/2023 200,000.00 585387.210223.111428.Ung ho MS 2023.041, em Ha Van Tiep FT23052707780092
21/02/2023 200,000.00 653341.210223.103933.Lam Viet ung ho ma so 2023041 em Ha Van Tiep
21/02/2023 200,000.00 MBVCB.3129463532.MS 2023 036 em Nguyen Tien Long.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/02/2023 200,000.00 MBVCB.3129380674.MS 2023.041.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 200,000.00 077903.210223.100429.Ung ho NCHCCCL
21/02/2023 200,000.00 159727.210223.100306.VCB;0011002643148;MS 2023039 be Vu Ha My
21/02/2023 200,000.00 860072.210223.100214.VCB;0011002643148;TRAN THI HONG DIEU chuyen khoan
21/02/2023 200,000.00 337345.210223.091424.MS 2023.041 ung ho em Ha Van Tiep FT23052210248313
21/02/2023 200,000.00 431756.210223.085700.TU THI NGOC HANH chuyen khoan ung ho MS2023 041 em Ha Van Tiep
21/02/2023 200,000.00 440004.210223.085635.ung ho MS 2023.041 (em Ha Van Tiep). chuc em chong khoe.
21/02/2023 200,000.00 MBVCB.3128988728.Dieu Lien chuyen ung ho MS. 2023.038 ( em Ta Van Phuc) .CT tu 0171003461445 NGUYEN HUU QUYNH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 200,000.00 MBVCB.3128913213.MS 2023.041.CT tu 9983626286 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 200,000.00 MBVCB.3128812063.LE ANH TUAN chuyen tien.CT tu 9983626286 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 200,000.00 163367.210223.075204.Ung ho MS 2023.041 (em Ha Van Tiep)
21/02/2023 200,000.00 281576.210223.074656.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 041 em ha van tiep
21/02/2023 200,000.00 950366.210223.074102.ung ho MS 2023.041 (em Ha Van Tiep)
21/02/2023 200,000.00 665661.210223.011943.VCB;0011002643148;Ung ho be Vu Ha My MS 2023 039
21/02/2023 20,000.00 812138.210223.155907.UNG HO MS 2023.041(EM HA VAN TIEP).-210223-15:59:07 812138
21/02/2023 20,000.00 MBVCB.3130152693.ung ho CHCCCL NGUYEN THI PHUC Tho+ 0766688815.CT tu 0061001158262 NGUYEN THI PHUC THO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 20,000.00 MBVCB.3129725621.Ngo Nguyen Hoang Thuan Ung ho quy tu thien.CT tu 0751000060765 NGO NGUYEN HOANG THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 20,000.00 641128.210223.112242.UNG HO QUY TU THIEN BAO VIETNAMNET-210223-11:22:45 641128
21/02/2023 20,000.00 140085.210223.104700.Ung ho NCHCCCL -Ong ba Nguyen Duc Nhan Le Thi Mau
21/02/2023 20,000.00 MBVCB.3128458552.Ung ho MS 2023.040 (ba Vo Thi Thanh Hang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 20,000.00 111006.210223.033225.Tran phu huu chuyen khoan gop 1 it du nho
21/02/2023 2,000,000.00 MBVCB.3132591158.O. BUI KIEN& B.DO THI KY giup MS2023.041(em Ha Van Tiep, X.Khanh Son, H.Nam Dan, NGHE AN).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 150,000.00 146679.210223.110146.Ung ho MS 2023.041 (em Ha Van Tiep)
21/02/2023 150,000.00 146346.210223.110040.Ung ho MS 2023.040 (Vo Thi Thanh Hang)
21/02/2023 150,000.00 MBVCB.3128623958.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.041 (em Ha Van Tiep).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 15,000.00 MBVCB.3129136745.Tra Xuan Binh giup 3ms 2023039 2023040 va 2023041.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/02/2023 100,000.00 MBVCB.3132491875.MS 2023.039 (be Vu Ha My).CT tu 0011004106525 NGUYEN TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 100,000.00 192536.210223.212446.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THU UYENn
21/02/2023 100,000.00 094384.210223.195820.Ms 2023 041 em Ha Van Tiep
21/02/2023 100,000.00 627800.210223.174700.NGUYEN THI MINH THU ung ho MS MS 2023036 Nguyen Tien Long
21/02/2023 100,000.00 621310.210223.153655.MS 2023025 gia dinh ba huong
21/02/2023 100,000.00 MBVCB.3130613073.Ung ho MS 2023.041 ( em Ha Van Tiep).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 100,000.00 IBVCB.3130518996.Giup ma so 2023.041 em Ha Van Tiep .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/02/2023 100,000.00 805299.210223.143244.Ung ho MS 2023 041 Em Ha Van Tiep
21/02/2023 100,000.00 MBVCB.3130268894.ung ho MS 2023.028 (em Nguyen Thi Hien).CT tu 0181003449522 TRUONG HONG QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 100,000.00 019835.210223.132441.Ung ho ms 2023.039 FT23052553769080
21/02/2023 100,000.00 655733.210223.131038.DIEP TE Chuyen tien ung ho chuong trinh NCHCCCL
21/02/2023 100,000.00 073697.210223.115839.Ung ho MS2023 041 em Ha Van Tiep
21/02/2023 100,000.00 841326.210223.113654.ung ho MS 2023041 em Ha Van Tiep
21/02/2023 100,000.00 315662.210223.111712.VCB;0011002643148;PHAN THI HUYEN TRANG chuyen khoan
21/02/2023 100,000.00 178452.210223.111359.Ung ho MS 2023040 Ba Vo Thi Thanh Hang
21/02/2023 100,000.00 233965.210223.105755.Chuc 2 em gap nhieu may man
21/02/2023 100,000.00 711675.210223.102113.MS 2023 041 em Ha Van Tiep
21/02/2023 100,000.00 MBVCB.3129390820.MS 2023.041.CT tu 0051000010368 HOANG TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 100,000.00 618361.210223.093224.MS 2023.041
21/02/2023 100,000.00 538732.210223.091054.Ung ho MS 2023 036 em Nguyen Tien Long
21/02/2023 100,000.00 534120.210223.090511.Ung ho MS 2023 035 be Mai Dinh Nam
21/02/2023 100,000.00 694292.210223.082426.MS 2023039 Vu Ha My
21/02/2023 100,000.00 620219.210223.082428.VCB;0011002643148;NGUYEN THI LIEN chuyen khoan
21/02/2023 100,000.00 MBVCB.3128733138.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.041 Ha Van Tiep.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 100,000.00 185602.210223.070745.Giup ms 2023.041 FT23052206102133
21/02/2023 100,000.00 823771.200223.232336.ung ho MS 2023025
21/02/2023 10,000.00 MBVCB.3132178502.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.041(em Ha Van Tiep).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 10,000.00 MBVCB.3129408102.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.041 (em Ha Van Tiep).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 10,000.00 322269.210223.081638.Vinh Nam ung ho ms 2023 041 em Ha Van Tiep
21/02/2023 1,000.00 IBVCB.3132675368.a.CT tu 9338357564 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3132626248.LE THI HUONG GIANG ung ho MS 2023.041 (Ha Van Tiep).CT tu 0071000740054 LE THI HUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/02/2023 1,000,000.00 717581.210223.201654.Ung ho MS 2023.041 em Ha Van Tiep
21/02/2023 1,000,000.00 646694.210223.182337.ung ho MS 2023.036 em Nguyen Tien Long FT23052086523328
21/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3129746725.Ung ho MS 2023.041 (em Ha Van Tiep).CT tu 0591001816635 TRAN DUY DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 800,000.00 716240.220223.164926.ung ho MS 2023042 chi Phan Thi Hong
22/02/2023 60,000.00 676024.220223.145251.Ung ho Ms 2023042 anh Nguyen Van Noi
22/02/2023 500,000.00 795322.220223.225105.HOANG VAN CUONG chuyen tien MS 2023. 042 ( anh Nguyen van noi )
22/02/2023 500,000.00 200762.220223.165639.ung ho MS 2023041 em Ha Van Tiep
22/02/2023 500,000.00 826902.220223.165423.ung ho MS 2023040 ba Vo Thi Thanh Hang
22/02/2023 500,000.00 121712.220223.142336.Ung ho MS 2023.039 be Vu Ha My FT23053072020012
22/02/2023 500,000.00 107254.220223.110014.VCB;0011002643148;Ms 2023 042 anh nguyen van noi mong anh som khoe manh som quay ve voi gia dinh
22/02/2023 500,000.00 903911.220223.105559.MS 2023042 anh Nguyen van noi
22/02/2023 500,000.00 MBVCB.3133967550.DANG THI MY HANH chuyen tien MS 2023.042 (Nguyen Van Noi).CT tu 0531000283547 DANG THI MY HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 500,000.00 MBVCB.3133900177.MS 2023.039 (be Vu Ha My).CT tu 1016359729 HUYNH THI THAO UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 500,000.00 861570.220223.102942.LE THI LE ung ho NGUYEN VAN NOI MS 2023 042
22/02/2023 500,000.00 MBVCB.3133856889.Ung ho MS 2023.042 (anh Nguyen Van Noi).CT tu 0711000253601 VU DINH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 500,000.00 740012.220223.100517.PHAM CHI THANH Chuyen tien ung ho MS 2023042 anh nguyen van noi
22/02/2023 500,000.00 MBVCB.3133643960.MS 2023 042 anh Nguyen Van Noi.CT tu 0011000922796 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/02/2023 500,000.00 354178.220223.094220.Hoa va chi Hanh HCM ung ho chi Phan Thi Hong
22/02/2023 500,000.00 MBVCB.3133487989.ms 2023 042 uh anh Nguyen Van Noi.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/02/2023 500,000.00 MBVCB.3133218135.Ung ho Ms 2023.042 (anh Nguyen Van Noi).CT tu 9966838586 NGUYEN THI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 500,000.00 806944.220223.074756.NGUYEN CHIEN THANG Chuyen tien ung ho MS 2023039 be Vu Ha My
22/02/2023 500,000.00 203587.220223.063809.Ung ho MS 2023.041 em Ha Van Tiep FT23053276676284
22/02/2023 500,000.00 MBVCB.3132980478.DANG THI MY HANH chuyen tien MS 2023.040 (Vo Thi Thanh Hang).CT tu 0531000283547 DANG THI MY HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 500,000.00 MBVCB.3132948517.DANG THI MY HANH chuyen tien ung ho MS.2023.041 (Ha Van Tiep).CT tu 0531000283547 DANG THI MY HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 500,000.00 MBVCB.3132948008.DANG THI MY HANH chuyen tien ung ho MS.2023.36 (Nguyen Tien Long).CT tu 0531000283547 DANG THI MY HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 50,000.00 373674.220223.202135.PHAM NGUYEN MINH TRI chuyen khoan
22/02/2023 50,000.00 801104.220223.193209.NGO THI HUYEN TRANG Chuyen tien Ung ho MS 2023.042
22/02/2023 50,000.00 MBVCB.3136307993.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.042 anh nguyen van noi.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 50,000.00 650796.220223.183306.ms 2023 040 cua it long nhieu FT23053130092491
22/02/2023 50,000.00 091710.220223.164913.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 042
22/02/2023 50,000.00 578728.220223.105840.Ung ho a Ng Van Noi FT23053530809845
22/02/2023 50,000.00 549161.220223.105232.ung ho ma so 2023.042 (a Nguyen Van Noi)
22/02/2023 50,000.00 643364.220223.093436.2023042 anh Nguyen Van Noi
22/02/2023 50,000.00 IBPS/SE:01202021.DD:220223.SH:10000101.BO:DINH THI PHAI.995223022250923 DINH THI PHAI CHUYEN TIEN
22/02/2023 50,000.00 250051.220223.090218.T ung ho Anh Nguyen Van Noi MS 2023. 042
22/02/2023 50,000.00 MBVCB.3133035720.Ung ho MS 2023.041.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 50,000.00 041106.220223.004207.ung ho NCHCCCL My Nguyen 0345549548
22/02/2023 50,000.00 500037.210223.234845.NCHCCCL Le Nguyen Nhat Binh 0945692158
22/02/2023 5,500.00 522145.220223.131237.Ung ho MS 2023 042 NAM MO A DI DA PHAT
22/02/2023 5,000.00 MBVCB.3136552153.HUYNH THI NGA va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2023.042(anh Nguyen Van Noi).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 5,000.00 MBVCB.3134700542.Tra Xuan Binh giup ms 2023042.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/02/2023 400,000.00 MBVCB.3135797655.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2023.037(Be KA MINH), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 400,000.00 MBVCB.3133956919.MS 2023.042 ( anh Nguyen Van Noi ).CT tu 0081001227962 NGUYEN THI THANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 300,000.00 071101.220223.135537.Ung ho MS 2023 035 be Mai Dinh Nam FT23053436492460
22/02/2023 300,000.00 065345.220223.135224.Ung ho MS 2023042 anh nguyen van Noi FT23053646655673
22/02/2023 300,000.00 MBVCB.3134420968.PHI VIET HANH ck MS 2023.041 (em Ha Van Tiep).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 300,000.00 MBVCB.3133997519.Ung ho MS 2023.042 (anh Nguyen Van Noi).CT tu 0021001864634 NGUYEN THI MINH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 300,000.00 482964.220223.093822.Ung ho MS 2023. 042 (anh Nguyen Van Noi)
22/02/2023 300,000.00 IBVCB.3133561226.Ung ho MS 2023.041 (em Ha Van Tiep).CT tu 0081000212206 PHUNG THI CHAU QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 300,000.00 555727.220223.090517.Ung ho MS 2023041 em Ha Van Tiep
22/02/2023 300,000.00 025027.220223.082816.IBFT U ho MS2023.039 be Vu Ha My
22/02/2023 300,000.00 MBVCB.3133186300.MS 2023.042 .CT tu 0331000406828 LE THI MINH HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 300,000.00 092983.220223.071739.UNG HO MS 2023.042(ANH NGUYEN VAN NOI)-220223-07:17:39 092983
22/02/2023 30,000.00 126726.220223.035556.Ung ho NCHCCCL Nguyen Phuong Linh 0941291893
22/02/2023 3,000,000.00 430697.220223.122851.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 040 ba Vo Thi Thanh Hang
22/02/2023 200,000.00 MBVCB.3136990814.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.042(a Nguyen Van Noi).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 200,000.00 180905.220223.212325.ung hoMS 2023.042(anh Nguyen Van Noi)
22/02/2023 200,000.00 570833.220223.210826.UNG HOMS 2023.040(BA VO THI THANH HANG)-220223-21:08:24 570833
22/02/2023 200,000.00 473946.220223.180709.UNG HO NCHCCCL- NGOC - 0903364813-220223-18:07:07 473946
22/02/2023 200,000.00 MBVCB.3135373262.Ung ho Ms 2023.039 be Vu Ha My.CT tu 0071004191033 BIEN THU NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 200,000.00 102504.220223.154540.Nhom vien gach nho ung ho 4 ma so 036 037 038 va 041
22/02/2023 200,000.00 098935.220223.154448.MS 2023 042 anh Nguyen Van Noi
22/02/2023 200,000.00 539310.220223.151417.Ung ho ms 2023041 (ha van tiep)
22/02/2023 200,000.00 305248.220223.144829.IBFT Ung ho MS 2023.042
22/02/2023 200,000.00 168148.220223.134628.ung ho be Ha Van Tiep tinh Nghe An ms 2023.041 nho bao chuyen giup xin cam on
22/02/2023 200,000.00 497059.220223.134350.ung ho be Ka Minh tinh Lam Dong ms 2023.037 nho bao chuyen giup xin cam on
22/02/2023 200,000.00 957222.220223.105303.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 042 anh nguyen van noi
22/02/2023 200,000.00 921775.220223.104101.ung ho MS 2023.042( a Nguyen Van Noi)
22/02/2023 200,000.00 MBVCB.3133860244.UH MS 2023.042 (a nguyen van noi).CT tu 0291000102211 TRAN LE PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 200,000.00 382560.220223.101510.Ung ho MS 2023 042 anh Nguyen Van Noi
22/02/2023 200,000.00 783337.220223.101015.Ung ho anh Nguyen Van Noi MS 2023 042
22/02/2023 200,000.00 SHGD:10000608.DD:230222.BO:PHAM HONG KY.Remark:Ung ho NCHCCCL. Ky 0903311827
22/02/2023 200,000.00 MBVCB.3133255852.ung ho MS 2023.040( BA VO THI THSNH HANG).CT tu 0111000171967 PHAN THI ANH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 200,000.00 196938.220223.061652.MS 2023.041 ung ho em Ha Van Tiep FT23053524967566
22/02/2023 20,000.00 339308.220223.122115.Ung ho NCHCCCL Dang Thi Thu Hue 0332826144
22/02/2023 20,000.00 103370.220223.110103.NCHCCCL
22/02/2023 20,000.00 MBVCB.3133937644.2023.042( Anh Nguyen Van Noi).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 20,000.00 VCB.CTDK.31/12/2022.UNG HO NCHCCCL - BON - 0376.990.102. CT tu 0411001083029 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 20,000.00 187126.220223.052115.Nhom TU TAM HA NOI - uh Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly so T3.2023. Xin tri an FT23053242232615
22/02/2023 20,000.00 MBVCB.3132877222.Ung ho MS 2023.041 (Em Ha Van Tiep).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 2,000,000.00 630398.220223.190732.ung ho MS 2023039
22/02/2023 2,000,000.00 251816.220223.075408.Ung ho MS 2023.042 anh Nguyen van Noi FT23053541397542
22/02/2023 150,000.00 MBVCB.3133099982.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.042 (anh Nguyen Van Noi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 100,000.00 892335.220223.220302.Ung ho MS 2023 042 anh Nguyen Van Noi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
22/02/2023 100,000.00 MBVCB.3136814345.UNG HO NCHCCCL.CT tu 0611001972288 DINH HA PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 100,000.00 MBVCB.3136427789.nhu nhu ung ho MS 2023.039 ( be Vu Ha My ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 100,000.00 340900.220223.194753.VCB;0011002643148;CAO THI THU chuyen khoan ung ho MS 2023 043 anh nguyen van noi
22/02/2023 100,000.00 007018.220223.162943.Benh nhan Ngo Van Duc
22/02/2023 100,000.00 192210.220223.162019.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023042
22/02/2023 100,000.00 512773.220223.161655.Nguyen Thi Thuy 0972556654
22/02/2023 100,000.00 396639.220223.154923.MS 2023.042 thanh tam mong anh mau khoe de ve ben gia dinh
22/02/2023 100,000.00 450138.220223.152859.ung ho MS 2023.041 em Ha Van Tiep
22/02/2023 100,000.00 603676.220223.145351.Ung ho MS 2023 042 anh NGUYEN VAN NOI
22/02/2023 100,000.00 513881.220223.132141.Ung ho MS 2023.042
22/02/2023 100,000.00 341139.220223.131957.Ung ho MS 2023 41 em Ha Van Tiep
22/02/2023 100,000.00 MBVCB.3134276555.Ung ho MS 2023.042.CT tu 0971000002677 TRAN HAI VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 100,000.00 154033.220223.113902.Ung ho MS2023 042 Nguyen Van Noi
22/02/2023 100,000.00 265740.220223.111123.Duong Van Hoang Chuyen tien ung ho be vu ha my ms 2023039
22/02/2023 100,000.00 MBVCB.3134055461.ung ho MS 2023.036 Nguyen tien Long.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 100,000.00 703454.220223.105708.2023042 anh nguyen van noi
22/02/2023 100,000.00 MBVCB.3133985563.Ung ho MS2023.039 (be Vu Ha My) mong con mau khoe manh.CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 100,000.00 MBVCB.3133884852.Ung ho MS 2023.042 (anh Nguyen Van Noi).CT tu 1024136463 NGUYEN QUOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 100,000.00 522208.220223.103126.Le ung ho chi Hong FT23053901441159
22/02/2023 100,000.00 828282.220223.102108.Ho tro anh Nguyen Van Noi MS 2023 042
22/02/2023 100,000.00 850018.220223.100937.ung ho MS 2023.040 ba Vo Thi Thanh Hang
22/02/2023 100,000.00 438705.220223.095105.ung ho anh nguyen van noi,chong chi hong o nam dinh FT23053350565602
22/02/2023 100,000.00 689933.220223.094653.Ghi ro ung ho MS 2023 042 anh Nguyen Van Noi
22/02/2023 100,000.00 411580.220223.093740.MS 2023.042 FT23053050324010
22/02/2023 100,000.00 IBVCB.3133599098.Giup ma so 2023.042 anh Nguyen Van Noi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/02/2023 100,000.00 836610.220223.084957.ung ho NCHCCCL
22/02/2023 100,000.00 633294.220223.084258.VCB;0011002643148;NGUYEN THI AN chuyen khoan ung ho MS 2023 036
22/02/2023 100,000.00 MBVCB.3133228306.MINHhdSSHPC Ung ho MS 2023.042 Nguyen Van Noi.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 100,000.00 313430.220223.075306.MS 2023 042 anh Nguyen Van Noi
22/02/2023 100,000.00 MBVCB.3132997766.tu thien.CT tu 1018153186 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/02/2023 100,000.00 631750.210223.232414.Ung ho MS 2023 041 em Ha Van Tiep Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
22/02/2023 10,000.00 MBVCB.3136529147.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.042 (anh Nguyen Van Noi).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 10,000.00 MBVCB.3133771968.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.042 (anh Nguyen Van Noi).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/02/2023 10,000.00 319461.220223.081141.Vinh Nam ung ho ms 2023 042 anh Nguyen Van Noi
22/02/2023 1,000,000.00 996079.220223.140907.HOANG THANH HANG Chuyen tien giup do MS 2023042
22/02/2023 1,000,000.00 551558.220223.111537.Ung ho MS 2023042 ( anh Nguyen Van Noi). Mong su binh an cho anh
22/02/2023 1,000,000.00 687284.220223.094843.NGUYEN THI THUY NHUAN Ung ho MS 2023042 anh Nguyen Van Noi
22/02/2023 1,000,000.00 323520.220223.093707.ung ho MS 2023.042 (anh Nguyen Van Noi)
22/02/2023 1,000,000.00 969195.220223.084304.MS 2023.041 Em Ha van tiep
23/02/2023 800,000.00 332997.230223.133235.ung ho MS 2023038 be Ta Van Phuc
23/02/2023 600,000.00 080816.230223.231430.ung ho ma so 2023.043 em Doan Thi Mai Hoa FT23055622740092
23/02/2023 600,000.00 IBVCB.3138790936.Chi Nguyen ung ho ms 2022.309; 2023.027 moi TH 300 ngan.CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 600,000.00 301872.230223.085117.ung ho ma so 2023.042 anh Nguyen Van Noi FT23054957650978
23/02/2023 500,000.00 MBVCB.3139660534.Ung ho MS 2023.043 ( DT Mai Hoa).CT tu 0181003326150 CHAU KIEU UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 500,000.00 924382.230223.133621.ung ho MS 2023036 em Nguyen Tien Long
23/02/2023 500,000.00 235616.230223.132952.ung ho MS 2023039 be Vu Ha My
23/02/2023 500,000.00 MBVCB.3138208711.ms 2023 043 uh Doan Thi Mai Hoa.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/02/2023 500,000.00 734907.230223.095054.UNG HO MS 2023.036 EM NGUYEN TIEN LONG-230223-09:50:55 734907
23/02/2023 500,000.00 MBVCB.3137873112.Ung ho MS 2023.043(Doan Thi Mai Hoa).CT tu 0281000206657 TRAN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 500,000.00 339898.230223.090600.ung ho MS 2023043 Doan Thi Mai Hoa
23/02/2023 500,000.00 MBVCB.3137596418.DUONG VAN NHUNG chuyen tien ung ho MS 2023.043 (Doan Thi Mai Hoa).CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 500,000.00 334435.230223.080304.Ung ho MS 2023043
23/02/2023 500,000.00 MBVCB.3137223326.ung ho MS 2023.041 em Ha Van Tiep.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 50,000.00 520937.230223.173343.MS 2023.039
23/02/2023 50,000.00 517123.230223.173213.MS 2023.043
23/02/2023 50,000.00 MBVCB.3138670589.Ung ho NCHCCCL Nguyen Phuong Ha 0989984776.CT tu 0301000429348 NGUYEN PHUONG HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 50,000.00 541976.230223.122010.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023042 anh Nguyen Van Noi
23/02/2023 50,000.00 252296.230223.120319.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 043
23/02/2023 50,000.00 018597.230223.105917.CK nhanh - ung ho MS 2023043 em Doan Thi Mai Hoa
23/02/2023 50,000.00 649684.230223.091225.VCB;0011002643148;PHAM VAN CHI chuyen khoan un ho MS 2023043 doan thi mai hoa
23/02/2023 50,000.00 MBVCB.3137364497.Ung ho MS 2023.043.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 50,000.00 MBVCB.3137353849.MS 2023.043 (em Doan Thi Mai Hoa).CT tu 0111000637852 LUU THE HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 50,000.00 874667.230223.052317.BUI KHAC THINH Ung ho MS 2023042 Anh Nguyen Van Noi
23/02/2023 5,500.00 881402.230223.103713.Ung ho MS 2023 043 NAM MO A DI DA PHAT
23/02/2023 300,000.00 873498.230223.224654.Ung ho MS 2023043 em Doan Thi Mai Hoa
23/02/2023 300,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36657924236.36657924236-0938619689-ung ho ms 2023041 em ha van tiep
23/02/2023 300,000.00 657612.230223.110059.ung ho MS 2023.043 ( em Doan Thi Mai Hoa )
23/02/2023 300,000.00 865484.230223.095405.em Doan Thi Mai Hoa
23/02/2023 300,000.00 727898.230223.090926.ung ho ma so 2023043 em Doan Thi Mai Hoa
23/02/2023 300,000.00 706014.230223.090158.UNG HO MS 2023.043(EM DOAN MAI HOA)-230223-09:01:57 706014
23/02/2023 300,000.00 705271.230223.090031.UNG HO MS 2023.043(EM DOAN THI MAI HOA)-230223-09:00:30 705271
23/02/2023 300,000.00 MBVCB.3137368682.DO KHAC DAO ung ho MS 2023.043 (em DOAN THI MAI HOA).CT tu 0011002389833 DO KHAC DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 30,000.00 971146.230223.162643.LX UNG HO MS 2023.042-230223-16:26:45 971146
23/02/2023 3,000,000.00 376573.230223.093402.Ong Tu Van giup dong vien cho ms 2023 043 em Doan Thi Mai Hoa FT23054719124093
23/02/2023 200,000.00 MBVCB.3141246898.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.043(e Doan Thi Mai Hoa).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 200,000.00 157008.230223.222540.UNG HO MS 2023.027 (ONG NGUYEN VAN HUNG)-230223-22:25:41 157008
23/02/2023 200,000.00 701816.230223.220850.MS 2023038 em Ta Van Phuc
23/02/2023 200,000.00 701109.230223.220729.MS 2023043 em Doan Thi Mai Hoa
23/02/2023 200,000.00 701060.230223.211332.VCB;0011002643148;MS 2023 041 Em Ha van Tiep
23/02/2023 200,000.00 MBVCB.3140836665.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 042 Anh Nguyen Van Noi.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 200,000.00 MBVCB.3140830667.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 043 em Doan Thi Mai Hoa.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 200,000.00 253709.230223.200120.Ung ho MS 2023 043 em Doan Thi Mai Hoa
23/02/2023 200,000.00 IBVCB.3140000650.Ung ho MS 2023.043 ( Em Doan Thi Mai Hoa).CT tu 0081000826699 TRUONG THE VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 200,000.00 MBVCB.3139863283.UHMS 2023_025 GD Ba Huong.CT tu 0351000782013 HOANG THI LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 200,000.00 MBVCB.3139435376.ung ho MS 2023.043.CT tu 0371000398223 VO NHU THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 200,000.00 457331.230223.150530.TRAN NGOC THUY Chuyen tien uh anh Nguyen Van Noi Ms 2023.042
23/02/2023 200,000.00 MBVCB.3138819545.Ung ho MS 2023.043 (em Doan Thi Mai Hoa).CT tu 0481000714152 VU VAN NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 200,000.00 961351.230223.105630.PHAM THANG chuc em nhieu suc khoe MS 2023 043 Doan Thi Mai Hoa
23/02/2023 200,000.00 709077.230223.095342.Ung ho MS 2023 042 anh Nguyen Van Noi
23/02/2023 200,000.00 SHGD:10000989.DD:230223.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2023.043 DOAN THI MAI HOA
23/02/2023 200,000.00 MBVCB.3137673909.MS 2023.043.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 200,000.00 MBVCB.3137589457.Ung ho MS 2023.042(Nguyen Van Noi).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 200,000.00 SHGD:10000070.DD:230223.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2023.035chuc be Mai Dinh Nam mau khoe
23/02/2023 200,000.00 SHGD:10000072.DD:230223.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2023.037chuc be Po Ka Minh mau khoe
23/02/2023 200,000.00 256742.230223.075943.ung ho MS 2023.043 (em Doan Thi Mai Hoa)
23/02/2023 200,000.00 MBVCB.3137388498.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung honMS 2023.042 (em Doan Thi Mai Hoa).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 200,000.00 177291.230223.061849.Ung ho MS 2023 40
23/02/2023 200,000.00 MBVCB.3137257892.Nhaahn ung ho ms 2023.042.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 200,000.00 579959.220223.235127.ung ho MS 2023.039 (be Vu Ha My)
23/02/2023 20,000.00 286036.230223.081941.Ung ho NCHCCCL + TNT + 0867788237
23/02/2023 20,000.00 MBVCB.3137221924.Ung ho MS 2023.042 (Anh Nguyen Van Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 150,000.00 MBVCB.3137558281.ung ho MS2023.043 ( em DOAN THI MAI HOA ).CT tu 0141000036064 NGUYEN HONG TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 15,000.00 MBVCB.3139990379. Ms 2023.043 chi Duong thi giang, pho 9, phuong thieu duong, thanh pho thanh hoa..CT tu 0721000519194 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 100,000.00 170932.230223.221754.Ung ho MS 2023 043 em Doan Thi Mai Hoa Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
23/02/2023 100,000.00 655024.230223.205419.NGUYEN MINH QUE ung ho MS 2023043
23/02/2023 100,000.00 653421.230223.205354.NGUYEN MINH QUE ung ho MS 2023042
23/02/2023 100,000.00 652263.230223.205329.NGUYEN MINH QUE ung ho MS 2023041
23/02/2023 100,000.00 651092.230223.205257.NGUYEN MINH QUE ung ho MS 2023040
23/02/2023 100,000.00 649391.230223.205230.NGUYEN MINH QUE ung ho MS 2023039
23/02/2023 100,000.00 MBVCB.3139780863.PHAN THI KIM TRANG chuyen tien.CT tu 0271001101145 PHAN THI KIM TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 100,000.00 419572.230223.160435.Ung ho MS 2023 043 em DOAN THI MAI HOA
23/02/2023 100,000.00 178131.230223.145140.ung ho em doan thi mai hoa MS 2023 . 043 FT23054716163150
23/02/2023 100,000.00 IBVCB.3138927105.Giup ma so 2023.043 em Doan Thi Mai Hoa .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/02/2023 100,000.00 855102.230223.131222.MS 2023.043 EM DOAN THI MAI HOA-230223-13:12:22 855102
23/02/2023 100,000.00 906144.230223.125326.VCB;0011002643148;HOANG THI THU THUY chuyen khoan
23/02/2023 100,000.00 119542.230223.110932.ung ho MS 2023.043 em Doan Thi Mai Hoa
23/02/2023 100,000.00 551087.230223.105941.ung ho MS 2023.043 em doan thi mai hoa FT23054313884214
23/02/2023 100,000.00 MBVCB.3137950941.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.043 Doan Thi Mai Hoa.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 100,000.00 393259.230223.092130.T ung ho Em Doan Thi Mai Hoa MS 2023. 043
23/02/2023 100,000.00 429860.230223.085303.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 043 em doan thi mai hoa
23/02/2023 100,000.00 MBVCB.3137646252.Ung ho MS 20230.43: Doan Mai Hoa, pho 9, phuong Thieu Duong, TP. Thanh Hoa.CT tu 0011003876998 NGUYEN DOAN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 100,000.00 SHGD:10000069.DD:230223.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2023.034ung ho gia dinh ong Nguyen Van Ut
23/02/2023 100,000.00 874936.230223.075537.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 042 anh Nguyen Van Noi
23/02/2023 100,000.00 407035.230223.061139.VCB;0011002643148;Ung ho NCTCCCL
23/02/2023 100,000.00 MBVCB.3137263606.Ung ho MS 2023.042 Nguyen Van Hoi.CT tu 0481000706789 TRUONG HONG THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 10,000.00 MBVCB.3140930903.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.043(em Doan Thi Mai Hoa).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 10,000.00 MBVCB.3137533340.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.043 (em Doan Thi Mai Hoa).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 10,000.00 330267.230223.081417.Vinh Nam ung ho ms 2023 043 chi Doan Thi Mai Hoa
23/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3140242215.ung ho MS 2023.039 (be Vu Ha My.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3140239840.ung ho MS 2023.037 (be Ka Minh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3140230658.ung ho MS 2023.041 (em Ha Van Tiep).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3140224883.ung ho MS 2023.042 (anh Nguyen Van Noi).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3140225255.ung ho MS 2023.043 (em Doan Thi Mai Hoa).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/02/2023 900,000.00 916377.240223.104019.Ung ho MS 2023 039 MS 2023 040 MS 2023 041
24/02/2023 900,000.00 915201.240223.103851.Ung ho MS 2023 036 MS 2023 037 MS 2023 038
24/02/2023 600,000.00 230485.240223.074430.Ung ho MS 2023.044 . Ung ho be Hanh Phuc FT23055171143737
24/02/2023 500,000.00 MBVCB.3144232070.MS 2023 044.CT tu 0021000562612 TRAN BA THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/02/2023 500,000.00 MBVCB.3143561504.ung ho MS 2023.044 be Hanh Phuc.CT tu 0071002023490 PHAM THI LAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/02/2023 500,000.00 411414.240223.145413.MS 2023.044 Be Hanh Phuc
24/02/2023 500,000.00 MBVCB.3142438096.ms 2023 044 uh be Hanh Phuc.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/02/2023 500,000.00 364475.240223.091953.ung ho MS 2023.044 FT23055157060902
24/02/2023 500,000.00 188153.240223.063201.Ung ho MS 2023.043 em Doan Thi Mai Hoa FT23055053370078
24/02/2023 50,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36703282379.36703282379-0387182984-PHAM NGOC CANH chuyen tien mien phi qua MoMo
24/02/2023 50,000.00 741376.240223.190439.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 044
24/02/2023 50,000.00 518086.240223.103458.ung ho MS 2023.044 FT23055092984873
24/02/2023 50,000.00 397204.240223.082822.T ung ho Be Hanh Phuc MS 2023. 044
24/02/2023 50,000.00 MBVCB.3141584199.Ung ho MS 2023.044.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/02/2023 5,500.00 668794.240223.094104.Ung ho MS 2023 044 NAM MO A DI DA PHAT
24/02/2023 5,000.00 MBVCB.3145304219.HUYNH THI NGA va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2023.044(be Hanh Phuc).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/02/2023 300,000.00 MBVCB.3144262145.PHI VIET HANH chuyen tien MS 2023.043 (em Doan Thi Mai Hoa).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/02/2023 300,000.00 120717.240223.145636.Tran Kim Chi ung ho MS 2023 044 be Hanh Phuc
24/02/2023 300,000.00 347969.240223.091044.ung ho MS 2023.044 Be Hanh phuc FT23055520969390
24/02/2023 300,000.00 263133.240223.085915.UNG HO MS 2023.044(BE HANH PHUC)-240223-08:59:16 263133
24/02/2023 26,000,000.00 UNG HO 2 MA SO: 2023.037;2023.040: MOI MA SO 10 TRIEU. 6 MA SO: 2023.030,2023.032,2023.033,2023.036,2023.041,2023.042 : MOI MA SO 1 TRIEU
24/02/2023 250,000.00 864430.240223.203934.VCB;0011002643148;TVT ung ho MS 2023 044 be Hanh Phuc
24/02/2023 250,000.00 125279.240223.203819.VCB;0011002643148;TVT ung ho MS 2023 043 em Doan Thi Hoa Mai
24/02/2023 250,000.00 488006.240223.203654.VCB;0011002643148;TVT ung ho MS 2023 042 anh Nguyen Van Noi
24/02/2023 250,000.00 511466.240223.203532.VCB;0011002643148;TVT ung ho MS 2023 041 em Ha Van Tiep
24/02/2023 200,000.00 446812.240223.212506.Ms 2023 043 em Doan Thi Mai Hoa
24/02/2023 200,000.00 MBVCB.3145089249.ung ho?MS 2023.044?(Be Hanh Phuc).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/02/2023 200,000.00 856699.240223.201019.Ung ho MS 2023.041 em Ha Van Tiep FT23055198000004
24/02/2023 200,000.00 MBVCB.3144826855.ung ho ms 2022.044 (be hanh phuc).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/02/2023 200,000.00 MBVCB.3144810232.Nhaahn ung ho ms 2023.044.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/02/2023 200,000.00 555949.240223.185137.MS 202342 anh Nguyen Van Noi
24/02/2023 200,000.00 602669.240223.175055.MS 2023.042 ( NGUYEN VAN NOI )-240223-17:50:54 602669
24/02/2023 200,000.00 MBVCB.3144311434.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2023.037.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/02/2023 200,000.00 MBVCB.3143801821.ung ho?MS 2023.043?(em Doan Thi Mai Hoa).CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/02/2023 200,000.00 MBVCB.3143782591.ung ho?MS 2023.044?(Be Hanh Phuc).CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/02/2023 200,000.00 218654.240223.144834.ung ho MS 2023.044 (Be Hanh Phuc)
24/02/2023 200,000.00 443963.240223.132750.MS 2023 044 be Hanh Phuc
24/02/2023 200,000.00 603387.240223.132354.ung ho MS 2023 044 Be Hanh Phuc
24/02/2023 200,000.00 787913.240223.130658.ung ho MS 2023044
24/02/2023 200,000.00 619716.240223.114405.IBFT Ung ho MS 2023.044 Be Hanh Phuc
24/02/2023 200,000.00 584743.240223.110610.DO TRUNG KIEN UNG HO BE HANH PHUC MS2023.044 FT23055709000950
24/02/2023 200,000.00 MBVCB.3142217007.ung ho MS 2023044 be Hanh Phuc.CT tu 0011001140269 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/02/2023 200,000.00 MBVCB.3142009813.Ung ho MS 2023.044 ( be Hanh Phuc ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/02/2023 200,000.00 880351.240223.085501.NGUYEN DUC SON Chuyen tien MS 2023044 ung ho be Hanh Phuc Phuc Loc
24/02/2023 200,000.00 468424.240223.085338.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat uhms 2023041 HaVanTiep
24/02/2023 200,000.00 684467.240223.085210.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat uhms 2023040 VoThiThanhHang
24/02/2023 200,000.00 578224.240223.085050.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat uhms 2023037 BeKaMinh
24/02/2023 200,000.00 990781.240223.084946.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat uhms 2023039 VuHaMy
24/02/2023 200,000.00 625667.240223.084217.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat uhms 2023038TaVanPhuc
24/02/2023 200,000.00 353250.240223.082708.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023044 be Hanh Phuc
24/02/2023 200,000.00 362614.240223.081214.TRANG UNG HO MS 2023 044
24/02/2023 200,000.00 733324.240223.075103.PHAM THI HIEN ung ho MS2023044 be Hanh Phuc
24/02/2023 200,000.00 235193.240223.074944.MS2023.044 be hanh phuc FT23055117107556
24/02/2023 20,000.00 MBVCB.3141439309.Ung ho MS 2023.043 (em Doan Thi Mai Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/02/2023 175,000.00 ATM_FTF.10800545.133317.20230224.085630.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
24/02/2023 150,000.00 MBVCB.3141651998.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.044 (be Hanh Phuc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/02/2023 150,000.00 116221.230223.233656.Be hoang vo dieu my ung ho ms 2023.041 ha van tiep
24/02/2023 100,000.00 444180.240223.212057.Ms 2023 044 be Hanh Phuc
24/02/2023 100,000.00 MBVCB.3144109571.MS 2023.044.CT tu 0011004063082 TA THI THU HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/02/2023 100,000.00 815428.240223.130417.Ung ho MS 2023.039 be VU HA MY FT23055103342600
24/02/2023 100,000.00 313707.240223.120832.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 044 be hanh phuc
24/02/2023 100,000.00 679937.240223.115221.ung ho ms 2023.039 be Vu Ha My FT23055406015398
24/02/2023 100,000.00 962763.240223.112111.MS 2023 044 Be Hanh Phuc
24/02/2023 100,000.00 MBVCB.3142467533.Ung ho MS 2023.044 (be Hanh Phuc).CT tu 0371003699745 VO XUAN QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/02/2023 100,000.00 900266.240223.102145.Ung ho MS 2023 044 be HANH PHUC
24/02/2023 100,000.00 536853.240223.092227.Ung ho MS 2023 044 Be Hanh Phuc
24/02/2023 100,000.00 425061.240223.084233.ung ho MS 2023044 Be Hanh Phuc
24/02/2023 100,000.00 MBVCB.3141834593.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.044 Be Hanh Phuc.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/02/2023 100,000.00 IBVCB.3141630447.Giup ma so 2023.044 be Hanh Phuc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/02/2023 10,000.00 MBVCB.3143252809.Tra Xuan Binh giup 2ms 2023043 va 2023044.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/02/2023 10,000.00 292090.240223.074256.Vinh Nam ung ho ms 2023 044 be Le Thi Hanh Phuc
24/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3142427580.TRAN THANH DINH ung ho MS2023.044 Be HANH PHUC.CT tu 0451000239698 LE THI QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3141860375.Ung ho MS 2023.044 (be Hanh Phuc).CT tu 0051000303774 NGUYEN THI KIM DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 500,000.00 588153.250223.135606.Ung ho MS 2023 039
25/02/2023 500,000.00 MBVCB.3147387213.ms 2023 045 uh be Trinh Hong Gia Linh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/02/2023 500,000.00 147878.250223.121222.NGUYEN KIM PHUONG chuyen tien ung ho MS 2023.045 be Trinh Hong Gia Linh
25/02/2023 500,000.00 564266.250223.111846.Ung ho MS 2023.039- be Vu Ha My
25/02/2023 500,000.00 898964.250223.104025.UNG HO MS2023.034 ( ONG NGUYEN VAN UT )-250223-10:40:25 898964
25/02/2023 500,000.00 839497.250223.094946.Ung ho MS 2023. 043 ( em Doan Thi Mai Hoa)
25/02/2023 500,000.00 MBVCB.3146382929.ung ho MS 2023.043 Doan Thi Mai Hoa.CT tu 0121001645780 TRINH THI NGOC HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 500,000.00 MBVCB.3146371545.ung ho MS 2023.042 Nguyen Van Noi.CT tu 0121001645780 TRINH THI NGOC HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 500,000.00 MBVCB.3146097770.MS 2023.045.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 500,000.00 549969.250223.073613.Pham Thi Phuong chuyen tien ung ho ma so 2023.045
25/02/2023 500,000.00 808227.250223.073429.UNG HO MS 2023.045 ( BE TRINH HONG GIA LINH )-250223-07:34:31 808227
25/02/2023 500,000.00 MBVCB.3146003199.Ung ho MS 2023.045 ( ba Trinh Hong Gia Linh ).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 500,000.00 MBVCB.3145933438.ung ho MS 2023.044 Be Hanh Phuc, tinh Ha Tinh.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 50,000.00 101443.250223.124309.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023045 be Trinh Hong Gia Linh
25/02/2023 50,000.00 258918.250223.121803.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 045
25/02/2023 50,000.00 MBVCB.3146368629.Ung ho MS 2023.045.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 50,000.00 688148.250223.091015.T ung ho Be Trinh Hong Gia Linh MS 2023. 045
25/02/2023 5,500.00 689675.250223.095246.Ung ho MS 2023 045 NAM MO A DI DA PHAT
25/02/2023 400,000.00 102348.250223.200552.Ung ho NCHCCCL VAN PHAM 0838116767
25/02/2023 300,000.00 853938.250223.185631.ung ho MS 2023045 be Trinh Hong Gia Linh
25/02/2023 300,000.00 IBVCB.3147980542.Ung ho MS 2023.045 (Trinh Hong Gia Linh).CT tu 0331000409489 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/02/2023 300,000.00 MBVCB.3147871504.PHI VIET HANH chuyen tien MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 300,000.00 137086.250223.103225.ung ho MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh)
25/02/2023 300,000.00 843336.250223.090628.UNF HO MS 2023.045(BE TRINH HONG GIA LINH)-250223-09:06:30 843336
25/02/2023 300,000.00 303417.250223.074659.Ung ho MS 2023 045 Trinh Hong Gia Linh
25/02/2023 300,000.00 MBVCB.3145919386.ung ho nchcccl Minh 0938518470.CT tu 1015105834 TRAN THANH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 30,000.00 MBVCB.3145815912.Ung ho MS 2023.044 (be Hanh Phuc va be Phuc Loc).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 200,000.00 MBVCB.3149484499.UNG HO MS 2023.043 (em Doan Thi Mai Hoa).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 200,000.00 627736.250223.193149.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
25/02/2023 200,000.00 404131.250223.165913.Ung ho ms 2023 045 be Trinh Hong Gia Linh FT23056009229203
25/02/2023 200,000.00 MBVCB.3148191108.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 k045be Trinh Hong Gia Linh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 200,000.00 243329.250223.160758.VCB;0011002643148;PHAM THI DIEP chuyen khoan ung ho em MS 2023041
25/02/2023 200,000.00 634964.250223.141505.ung ho MS 2023045
25/02/2023 200,000.00 MBVCB.3146887913.MS 2023.045.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 200,000.00 591651.250223.111327.Ung ho MS 2023.045 FT23056736103391
25/02/2023 200,000.00 MBVCB.3146562023.MS 2023.045.CT tu 0501000214982 DANG GIA VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 200,000.00 629461.250223.085131.ung ho MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh)
25/02/2023 200,000.00 580605.250223.080425.ung ho MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh)
25/02/2023 200,000.00 200218.250223.024235.Be hoang vo dieu my ung ho ma so 2023.039 be vu ha my
25/02/2023 20,000.00 220152.250223.225136.ms 2023 045
25/02/2023 150,000.00 MBVCB.3146259328.NCHCCCL .CT tu 0401001476642 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/02/2023 150,000.00 MBVCB.3146139794.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 15,000.00 MBVCB.3148074307.ms 2023.042 chi Phan thi hong, xom 7, xa binh hoa, huyen giao thuy, tinh nam dinh..CT tu 0721000519194 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 15,000.00 MBVCB.3147917032.ms 2023.045 chi Nguyen thi dung, xom tam, thon doan xa, xa dong tien, huyen ung hoa, ha noi..CT tu 0721000519194 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 100,000.00 MBVCB.3149572769.Ung ho MS 2023.043 (em Doan Thi Mai Hoa).CT tu 0711000236572 NGUYEN THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 100,000.00 725072.250223.223302.Ung ho MS 2023 045 be Trinh Hong Gia Linh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
25/02/2023 100,000.00 256994.250223.214737.UNG HO NCHCCL-250223-21:47:37 256994
25/02/2023 100,000.00 864464.250223.204553.Ung ho NCHCCCL Quynh 0333067395
25/02/2023 100,000.00 244054.250223.202121.MS 2023.045 be Trinh Hong Gia Linh
25/02/2023 100,000.00 636029.250223.165426.chuyen tien ung ho MS 2023045 be Trinh Hong Gia Linh
25/02/2023 100,000.00 911781.250223.155839.NGUYEN DONG THAP Chuyen tien ung ho MS 2023045 be Trinh Hong Gia Linh
25/02/2023 100,000.00 IBVCB.3147737549.Giup ma so 2023.045 be Trinh Hong Gia Linh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/02/2023 100,000.00 864146.250223.145259.Ung ho MS 2023 045 be TRINH HONG GIA LINH
25/02/2023 100,000.00 976444.250223.125643.UNG HO MS 2023.045-250223-12:56:45 976444
25/02/2023 100,000.00 038611.250223.125333.ZP6HCDNLQGV1 ms 2023045 be trinh hong gia linh
25/02/2023 100,000.00 MBVCB.3147057335.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.045 Trinh Hong Gia Linh.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 100,000.00 684817.250223.095127.MS 2023 045 be Trinh Hong Gia Linh
25/02/2023 100,000.00 602534.250223.092855.ung ho be Trinh Hong Gia Linh MS 2023 045
25/02/2023 100,000.00 572404.250223.080633.Ung ho MS2023043em Doan thi Mai Hoa
25/02/2023 100,000.00 286421.250223.075406.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 045 be trinh hong gia linh
25/02/2023 100,000.00 MBVCB.3145980528.MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh).CT tu 0321000627087 LUU THI CAM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 10,000.00 MBVCB.3149107331.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.045(Be Trinh Hong Gia Linh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 10,000.00 MBVCB.3148940830.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/02/2023 10,000.00 312764.250223.075116.Vinh Nam ung ho ms 2023 045 be Trinh Hong Gia Linh
25/02/2023 1,000,000.00 859207.250223.054033.TRAN THANH PHONG Chuyen tien ung ho em Doan Thi Mai Hoa MS 2023 043
26/02/2023 90,000.00 437691.260223.225715.IBFT NCHCCCL - Nguyen Bi - 0796709451
26/02/2023 60,000.00 MBVCB.3152740293.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1027680998 NGUYEN THI THUC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 60,000.00 MBVCB.3152071414.Ung ho NCHCCCL Yen Vi 0907767611.CT tu 1029550845 NGUYEN THI YEN VI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 500,000.00 711233.260223.213626.UNG HO MS 2023.044 (BE HANH PHUC)-260223-21:36:29 711233
26/02/2023 500,000.00 705971.260223.203602.ung ho 2023044 be Hanh Phc
26/02/2023 500,000.00 690661.260223.203026.Chuyen tien MS 2023044 Be Hanh Phuc
26/02/2023 500,000.00 883474.260223.200018.Tri ki cua Ha Anh Tuan ung ho CT NCHCCCL
26/02/2023 500,000.00 882097.260223.194804.Ung ho NCHCCCL Le Nam 0389906895
26/02/2023 500,000.00 MBVCB.3152264758.Ung ho NCHCCCL toan nguyen lan 1 0966542205.CT tu 0381000374295 NGUYEN KHANH TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 500,000.00 151100.260223.180041.Ung ho NCHCCCL - Trang Bigben - 0983785783
26/02/2023 500,000.00 589640.260223.171956.UNG HO MS 2023.044( BE HANH PHUC)-260223-17:19:52 589640
26/02/2023 500,000.00 719900.260223.165907.Ung ho NCHCCCL Huong
26/02/2023 500,000.00 631064.260223.165146.Ung ho NCHCCCL tran thi anh dao 0912466894
26/02/2023 500,000.00 627328.260223.164701.Ung ho NCHCCCL Bui Buu Hoang 0978668777
26/02/2023 500,000.00 498717.260223.155652.Ung ho NCHCCCL Tran Duy Hien 0918620226
26/02/2023 500,000.00 828843.260223.142201.Ung ho MS 2023.044 - Be Hanh Phuc
26/02/2023 500,000.00 MBVCB.3151203271.Ung ho NCHCCCL 2chau Khoa Khanh ung ho.CT tu 0011002823344 DO THI VUI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 500,000.00 MBVCB.3151196561.Ung ho NCHCCCL - Lan Anh 0904752669.CT tu 0011002902426 THAI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 500,000.00 001515.260223.120227.Ung ho NCHCCCL (an danh)
26/02/2023 500,000.00 306848.260223.095353.Ung ho NCHCCCL - Truong He - 0986047440 FT23058967513075
26/02/2023 500,000.00 304906.260223.095243.Ung Ho NCHCCCL - Nguyen Sinh Hoang Tai- 0378411183 FT23058902911320
26/02/2023 500,000.00 098653.260223.035904.Nam chuyen ung ho be gia linh ms 2023.045 FT23058799692137
26/02/2023 50,000.00 239253.260223.223805.Ung ho NCHCCCL Tran Thi Nhung 0975873104
26/02/2023 50,000.00 644006.260223.223306.nhuchuahecocuocchialy
26/02/2023 50,000.00 945280.260223.211119.Ung ho NCHCCCL Linh 0336058369
26/02/2023 50,000.00 271726.260223.203910.Ung ho NCHCCCL + Tran Thanh Nha Uyen + 0934161908
26/02/2023 50,000.00 639891.260223.193710.ung ho CT Nhu chua he co cuoc chia ly FT23058690022429
26/02/2023 50,000.00 MBVCB.3152585697.Ung ho NCHCCCL Bui Phuong Nam 0986055689.CT tu 1015728642 BUI PHUONG NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 50,000.00 004787.260223.171001.Ung ho NCHCCCL Bao Thuong
26/02/2023 50,000.00 268894.260223.165756.Ung ho NCHCCCL mong chuong trinh se nhan duoc tai tro de tiep tuc cong viec cao ca
26/02/2023 50,000.00 325170.260223.164554.Ung ho nchcccl FT23058815070670
26/02/2023 50,000.00 847860.260223.155343.Ung ho NCHCCCL Vu Thi Hien 0968949210
26/02/2023 50,000.00 200577.260223.153433.Linh chuyen FT23058290938200
26/02/2023 50,000.00 017725.260223.132528.NCHCCCL Huy Pham 0982158915 FT23058093488782
26/02/2023 50,000.00 640261.260223.122940.Ung ho NCHCCCL 0797911397
26/02/2023 50,000.00 MBVCB.3150549473.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Ung ho MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh).CT tu 0261003489441 TRAN LE NGOC UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 50,000.00 872622.260223.053721.BUI KHAC THINHUng Ho MS 2023045 Be Trinh Hong Gia Linh
26/02/2023 50,000.00 MBVCB.3149721100.Ung ho MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh).CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 5,000.00 IBVCB.3152162801.UNG HO MS 2023 045 BE GIA LINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/02/2023 5,000.00 IBVCB.3152152074.UNG HO MS 2023 044 BE HANH PHUC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/02/2023 5,000.00 IBVCB.3152149941.UNG HO MS 2023 043 EM MAI HOA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/02/2023 5,000.00 IBVCB.3152155908.UNG HO MS 2023 042 ANH NGUYEN VAN NOI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/02/2023 5,000.00 IBVCB.3152143849.UNG HO MS 2023 041 EM HA VAN TIEP.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/02/2023 5,000.00 IBVCB.3152141838.UNG HO MS 2023 040 BA THANH HANG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/02/2023 5,000.00 IBVCB.3152132573.UNG HO MS 2023 039 BE VU HA MY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/02/2023 5,000.00 IBVCB.3152130640.UNG HO MS 2023 038 EM TA VAN PHUC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/02/2023 5,000.00 IBVCB.3152128610.UNG HO MS 2023 037 BE KA MINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/02/2023 5,000.00 IBVCB.3152123995.UNG HO MS 2023 036 EM NGUYEN TIEN LONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/02/2023 5,000.00 IBVCB.3152121966.UNG HO MS 2023 035 BE MAI DINH NAM.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/02/2023 5,000.00 IBVCB.3152112925.UNG HO MS 2023 034 ONG NGUYEN VAN UT.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/02/2023 40,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36777115569.36777115569-0357336118-ung ho NCHCCCL
26/02/2023 40,000.00 368256.260223.203057.IBFT ung ho nchcccl
26/02/2023 40,000.00 914386.260223.191231.ung ho NCHCCCL
26/02/2023 40,000.00 360442.260223.102615.Ung ho NCHCCCL Thao FT23058086354002
26/02/2023 32,897.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36762910984.36762910984-0386683456-NCHCCCL TUYET VY
26/02/2023 300,000.00 236142.260223.222027.Ungho NCHCCCL Dao Huong 0912176440
26/02/2023 300,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36774177576.36774177576-0986631850-Truong Tuan Hai ung ho NCHCCCL
26/02/2023 300,000.00 MBVCB.3152801377.Ung ho NCHCCCL Jasmine.CT tu 1033294793 DUONG THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 300,000.00 MBVCB.3151578245.LY VINH PHUOC ho tro MS 2023.045.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 300,000.00 MBVCB.3151559510.Ung ho MS 2023.044.CT tu 0011004119555 NGUYEN THI NGOC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 300,000.00 104287.260223.143042.Ung ho NCHCCCL ThanhNhan 0903231536 FT23058960239208
26/02/2023 300,000.00 798302.260223.140422.UNG HO NCHCCCL NGOC 0937296858
26/02/2023 300,000.00 MBVCB.3151165934.Ung ho NCHCCCL + 0949903309.CT tu 0611001671868 BUI THI THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 300,000.00 MBVCB.3151035719.ung ho NCHCCCL Le Van Tho 0904.347.258.CT tu 0081001180537 LE VAN THO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 300,000.00 268168.260223.094007.Ung ho NCHCCCL Le Thi Xuan 0368471439
26/02/2023 30,000.00 415309.260223.200655.Ung ho NCHCCCL Nhu phuong 0763596825
26/02/2023 3,000,000.00 231467.260223.090245.Ong Tu Van tai tro dong vien cho ms 2023 045 be Trinh Hong Gia Linh FT23058836495321
26/02/2023 240,000.00 885410.260223.230333.Ung Ho NCHCCCL 12 thang Pham Thi Ngoc Thinh 0938169560
26/02/2023 240,000.00 759421.260223.205651.Ung ho NCHCCCL THACH THI SA RUONG 0968706634
26/02/2023 240,000.00 625752.260223.192832.Ung ho NCHCCCL Soc Nau Australia 0466073358 FT23058146402984
26/02/2023 240,000.00 MBVCB.3151788925.Ung ho NCHCCCL + Nghia + 0971855602.CT tu 1023818417 TRAN TRUNG NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 240,000.00 333393.260223.100959.Dat chuyen ung ho NCHCCCL nam 2023 FT23058768381634
26/02/2023 200,000.00 MBVCB.3153278797.TRAN THI HONG THAM ung ho NCHCCCL.CT tu 1029008670 TRAN THI HONG THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 200,000.00 186388.260223.221617.MS 2023 044
26/02/2023 200,000.00 696122.260223.213124.Ung ho NCHCCCL KimAnh
26/02/2023 200,000.00 035441.260223.212527.Ung ho NCHCCCL
26/02/2023 200,000.00 MBVCB.3152947651.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 044 Be Hanh Phuc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 200,000.00 373092.260223.203820.IBFT Ung ho NCHCCCL Jessie 0764291879
26/02/2023 200,000.00 633242.260223.200919.ungho NCHCCCL NgoThiLinh0941085969
26/02/2023 200,000.00 MBVCB.3152578718.NCHCCCL Duyen 0327242624.CT tu 0071001156092 NGUYEN THI THANH DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 200,000.00 107517.260223.184111.Ung ho NCHCCCL HaHa
26/02/2023 200,000.00 484830.260223.180903.Ung ho NCHCCCL FT23058944580009
26/02/2023 200,000.00 MBVCB.3152134488.Ung ho MS 2023.042?(anh Nguyn Van Noi).CT tu 0061001044745 NGUYEN THI HONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 200,000.00 MBVCB.3151839809.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0071005667152 HOANG SONG PHUONG OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 200,000.00 992702.260223.162756.Theo doi ctr tu tam be, con mong co chu anh chi nha dai luon vung vang giup do nhung ng kem may man
26/02/2023 200,000.00 288739.260223.162612.Ung ho nchcccl dam yen 0936864368 FT23058090161801
26/02/2023 200,000.00 MBVCB.3151765442.Ung ho NCHCCCL Nhibo.CT tu 1021174787 NGUYEN HONG NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 200,000.00 MBVCB.3151733682.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0491000077901 VU THI LANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 200,000.00 503443.260223.155815.Ung ho NCHCCCL SonHien 0917301388
26/02/2023 200,000.00 537751.260223.153307.MS 2023.044(BE HANH PHUC)-260223-15:33:08 537751
26/02/2023 200,000.00 705429.260223.152623.Ungho MS 2023045 be Trinh Hong Gia Linh
26/02/2023 200,000.00 177910.260223.145418.Ung ho MS 2024.044 (Be Hanh Phuc)
26/02/2023 200,000.00 MBVCB.3151398093.VU AN KHANH chuyen tien ung ho anh Nguyen Van Noi va gia dinh, nam mo A Di Da Phat.CT tu 1017412195 VU AN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 200,000.00 906037.260223.133430.ung ho NCHCCCL cuong 4945
26/02/2023 200,000.00 733389.260223.121616.ms 202344
26/02/2023 200,000.00 131536.260223.121354.Giup be MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh)
26/02/2023 200,000.00 128911.260223.112111.ung ho ms 2023.041 Ha Van Tiep
26/02/2023 200,000.00 409493.260223.110238.unghoms2023045betrinhhonggialinh
26/02/2023 200,000.00 MBVCB.3150441588.Ung ho MS 2023.044, be Hanh Phuc.CT tu 0371000409229 PHAM TRUNG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 200,000.00 179424.260223.094304.Ung ho NCHCCCL Tram 0964670808
26/02/2023 200,000.00 MBVCB.3150316584.Ung ho NCHCCCL KHANH TRAM 0372105343.CT tu 1021318884 NGUYEN THI KHANH TRAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 200,000.00 MBVCB.3150178887.Ung ho MS 2023.044 (be Hanh Phuc).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 200,000.00 VCB.CTDK.23/02/2023.Ung ho NCHCCCL + Minh Hang + 0949406798. CT tu 9949406798 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 200,000.00 MBVCB.3150066285.UNG HO MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 200,000.00 921646.260223.071331.ung ho NCHCCCL LE THI HONG VAN 0987061188
26/02/2023 200,000.00 MBVCB.3149657032.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.045(be Trinh Hong Gia Linh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 20,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36773990981.36773990981-0915637900-MoMo den STK ngan hang Vietcombank 0011002643148
26/02/2023 20,000.00 952667.260223.192222.Ung ho NCHCCCL Phan Thi Ngoc Quynh 0965416000
26/02/2023 20,000.00 239332.260223.191058.ung ho NCHCCCL Hoang Linh Chi 0375008975
26/02/2023 20,000.00 804774.260223.183113.Ung ho NCHCCCL
26/02/2023 20,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36766755701.36766755701-0948960211-Ung ho NCHCCCL Thao Pham 0948960211
26/02/2023 20,000.00 569213.260223.163920.UNG HO MS 2023.044 ( BE HANH PHUC).-260223-16:39:20 569213
26/02/2023 20,000.00 185788.260223.161925.IBFT ung ho nchcccl-LE THANG 932505498
26/02/2023 20,000.00 MBVCB.3151316221.Ung ho NCHCCCL - khanh linh 0386133224.CT tu 1028828125 BUI KHANH LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 20,000.00 MBVCB.3151276937.Ung ho NCHCCCL MINH 0912840034.CT tu 9912840034 LE NHAT MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 20,000.00 052794.260223.135206.Ung ho NCHCCCL MINH 0912840034 FT23058646582087
26/02/2023 20,000.00 MBVCB.3151247244.Ung ho nchcccl.CT tu 0381000522751 TRAN VAN KHIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 20,000.00 VCB.CTDK.25/02/2023.BUI THI HUONG chuyen tien. CT tu 0731000615673 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 20,000.00 551003.260223.070222.Ung ho NCHCCCL Quang 097133889x
26/02/2023 20,000.00 MBVCB.3149833476.Ung ho MS 2023.045 (Be Trinh Hong Gia Linh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 2,000,000.00 MBVCB.3153139775.Nelly Duyen ung ho MS 2023.044 (Be Hanh Phuc).CT tu 0251002492483 PHAM NGOC HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 2,000,000.00 594820.260223.125420.Tuyen chuyen ung ho MS 2023.44 be Hanh Phuc FT23058906705503
26/02/2023 150,000.00 MBVCB.3150991751.Ung ho NCHCCCL Nguyen Phuong Ha 0989984776.CT tu 0301000429348 NGUYEN PHUONG HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 100,000.00 645280.260223.230817.ung ho NCHCCCL
26/02/2023 100,000.00 968830.260223.225148.MAI THI MINH NGUYET Ung ho NCHCCCL Minh Nguyet 0967833008
26/02/2023 100,000.00 930544.260223.222232.ung ho NCHCCCL loan 0973743232
26/02/2023 100,000.00 202207.260223.222205.ung ho MS 2023 044 Be Hanh Phuc
26/02/2023 100,000.00 MBVCB.3153114587.Ung ho NCHCCCL_Thu Huong_0395559888.CT tu 1021894832 NONG THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 100,000.00 803894.260223.211623.unghoNCHCCCL LEVY SDT 0905553716
26/02/2023 100,000.00 782188.260223.210320.ung ho nchcccl Ngan 0976609110 FT23058026413827
26/02/2023 100,000.00 941199.260223.205434.Ung ho MS 2023 044 be Hanh Phuc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
26/02/2023 100,000.00 795184.260223.204945.ung ho NCHCCCL + Nhu Hong + 0979669030
26/02/2023 100,000.00 755900.260223.204647.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ha Linh 0939214199 FT23058391285983
26/02/2023 100,000.00 MBVCB.3152875635.Ung ho NCHCCCL Hoang 0353495216.CT tu 0491000132912 HOANG HUY HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 100,000.00 731559.260223.203208.UNG HO NCHCCCL FT23058293200248
26/02/2023 100,000.00 965841.260223.202903.Ung ho NCHCCCL Trang 0949509223
26/02/2023 100,000.00 934933.260223.202651.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL An danh An danh
26/02/2023 100,000.00 583918.260223.190352.Ung ho NCHCCCL PQUYEN 0937060538 FT23058119206809
26/02/2023 100,000.00 MBVCB.3152442914.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0591000270275 DAO THI NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 100,000.00 264743.260223.183434.CHU THI THANH MAI chuyen tien
26/02/2023 100,000.00 527158.260223.183342.Ung ho NCHCCCL Phuong 0333710860 FT23058904656908
26/02/2023 100,000.00 509417.260223.182331.Ung ho NCHCCCL Phuong FT23058009650857
26/02/2023 100,000.00 438934.260223.174442.Ung ho NCHCCCL Thu Huong 0961683469 FT23058647886229
26/02/2023 100,000.00 628761.260223.173315.Ung ho NCHCCCL KhanhNgan
26/02/2023 100,000.00 MBVCB.3152008433.ung ho NCHCCCL.CT tu 0611001686659 VU THI MAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 100,000.00 627023.260223.170743.Ung ho NCHCCCL Phan Thu Thuy 0961598927
26/02/2023 100,000.00 365967.260223.170723.Ung ho MS 2023.044 FT23058270121056
26/02/2023 100,000.00 MBVCB.3151926655.Ung ho NCHCCCL HANH HOA.CT tu 0011004314049 VU THI HANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 100,000.00 932696.260223.165243.Ung ho NCHCCCL TRAN MINH DUC 0387790840
26/02/2023 100,000.00 323475.260223.164500.Ung ho NCHCCCL NGANHOAI 0363295034 FT23058671200228
26/02/2023 100,000.00 639957.260223.163209.ung ho MS 2023.043 em Doan Thi Mai Hoa
26/02/2023 100,000.00 212119.260223.154139.Ung ho NCHCCCL DUC LOI 0363458750 FT23058675015523
26/02/2023 100,000.00 613944.260223.144818.ung ho ma so 2023044
26/02/2023 100,000.00 181186.260223.141509.ung ho NCHCCCL + PHUONG + 0938479868
26/02/2023 100,000.00 735317.260223.140304.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 044 be Hanh Phuc
26/02/2023 100,000.00 487349.260223.130542.NCHCCCL Dinh Phuong Anh 0936644929
26/02/2023 100,000.00 098053.260223.125628.ung ho NCHCCCL (by TPBank ChatPay)
26/02/2023 100,000.00 854577.260223.003938.UNG HO NCHCCCL OANH 0868941889
26/02/2023 100,000.00 513478.260223.115855.Ung ho NCHCCCL - fan Ha Anh Tuan FT23058127374035
26/02/2023 100,000.00 419679.260223.111744.Ung ho NCHCCCL Vu Hai Anh 0355994275
26/02/2023 100,000.00 733553.260223.111317.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL NGUYEN PHAM NGOC HAN 0837351044
26/02/2023 100,000.00 MBVCB.3150604999.Ung ho MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 100,000.00 MBVCB.3150583167.Ung ho MS 2023.042 ( anh Nguyen Van Noi).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 100,000.00 935265.260223.100241.ung ho MS 2023.044 (be Hanh Phuc). Nguoi gui - PVTNNEU
26/02/2023 100,000.00 MBVCB.3150190126.Ung ho MS 2023.041 (em Ha Van Tiep).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 100,000.00 MBVCB.3150187564.Ung ho MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 100,000.00 MBVCB.3150182664.Ung ho MS 2023.037 (be Ka Minh).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 100,000.00 MBVCB.3150174885.Ung ho MS 2023.042 (anh Nguyen Van Noi).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 100,000.00 MBVCB.3150180462.Ung ho MS 2023.040 (ba Vo Thi Thanh Hang).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 100,000.00 601895.260223.083858.ung ho ms 2023044 be Hanh phc
26/02/2023 100,000.00 MBVCB.3150031659.NGUYEN DUY LINH chuyen tien ung ho?MS 2023.038 (em Ta Van Phuc).CT tu 0021001911745 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 100,000.00 MBVCB.3149907152.ms2023.045.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 100,000.00 MBVCB.3149832532.Ung ho NCHCCCL LE NHU NGUYEN 0819686623.CT tu 0081001282215 LE NHU NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 100,000,000.00 559010.260223.081520.ung ho NCHCCCL Lan Anh 0983212521
26/02/2023 10,000.00 MBVCB.3152886614.MS 2023.036 em Nguyen Tien Long.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 10,000.00 MBVCB.3152874961.MS 2023.039 be Vu Ha My.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 10,000.00 MBVCB.3152873710.MS 2023.041 em Ha Van Tiep.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 10,000.00 MBVCB.3152875416.MS 2023.042 anh Nguyen Van Noi.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 10,000.00 MBVCB.3152864024.MS 2023.043 em Doan Thi Mai Hoa.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 10,000.00 MBVCB.3152869365.MS 2023.045 be Trinh Hong Gia Linh.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 10,000.00 MBVCB.3152867661.MS 2023.044 Be Hanh Phuc. Chuc be luon manh khoe.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/02/2023 1,200,000.00 006146.260223.121349.NCHCCCL Huynh Hung Huy 0907893741
26/02/2023 1,000,000.00 908397.260223.224234.Ung ho NCHCCCL FT23058267490279
26/02/2023 1,000,000.00 731817.260223.204604.Ung ho MS 2023044 be Hanh Phuc
26/02/2023 1,000,000.00 641132.260223.163813.Ung ho NCHCCCL HoangLan 0902585527
26/02/2023 1,000,000.00 010156.260223.153545.Ung ho NCHCCCL
26/02/2023 1,000,000.00 570916.260223.142848.UNG HO NCHCCCL TRUONG THI THU MAY 0773193310
26/02/2023 1,000,000.00 831602.260223.142349.Chi Van Le ung ho MS 2023.045 - be Trinh Hong Gia Linh
26/02/2023 1,000,000.00 521865.260223.140703.ung ho NCHCCCL nguyenthiquan 0327361744
26/02/2023 1,000,000.00 502237.260223.133156.Ung ho MS 2023 044 be Hanh Phuc
26/02/2023 1,000,000.00 449990.260223.120400.Ung ho NCHCCCL fan Ha Anh Tuan 0902091182
26/02/2023 1,000,000.00 961059.260223.074634.Dieu Thuong ho tro MS 2023045 be Trinh Hong Linh
27/02/2023 99,000.00 797482.270223.084940.ung ho NCHCCCL
27/02/2023 937,000.00 125836.270223.111057.Ung ho NCHCCCL Friend Ha Anh Tuan
27/02/2023 90,000.00 164259.270223.081244.VCB;0011002643148;ung ho chuong trinh nchcccl
27/02/2023 600,000.00 849818.270223.063421.Ung ho NCHCCCL hoa 0945609448
27/02/2023 60,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36785246088.36785246088-0868184413-UNG HO NCHCCCL
27/02/2023 500,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36814119676.36814119676-0903954104-NGUYEN KIM HANH chuyen tien mien phi qua MoMo
27/02/2023 500,000.00 131593.270223.222250.ung ho NCHCCCL KA 0979570252 FT23059391639958
27/02/2023 500,000.00 584041.270223.203316.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Hanh 0817308766
27/02/2023 500,000.00 927093.270223.195910.ung ho MS 2023044 Be Hanh Phuc
27/02/2023 500,000.00 382954.270223.195422.Ung ho NCHCCCL Khong ten
27/02/2023 500,000.00 MBVCB.3157086265.ung ho NCHCCCL Bui Tuong 0908999399.CT tu 0071004248816 BUI VAN TUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 500,000.00 955334.270223.170417.IBFT Ung ho NCHCCCL Le Anh 0937435382
27/02/2023 500,000.00 704171.270223.164529.Ung ho NCHCCCL Tham Anh friendsclub HAT 0961159956
27/02/2023 500,000.00 442112.270223.164008.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 500,000.00 176078.270223.144504.Ung ho NCHCCCL Pham Ha My 0974891919
27/02/2023 500,000.00 MBVCB.3155514986.Ung ho NCHCCCL + Nguyen Hoan + 0344554055.CT tu 0731000800967 NGUYEN THI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 500,000.00 MBVCB.3155152669.tre dau benh.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/02/2023 500,000.00 685271.270223.125035.Ung ho NCHCCCL FT23058448710752
27/02/2023 500,000.00 MBVCB.3154925956.Ung ho NCHCCCL Tuan 0917255858.CT tu 0181002585858 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 500,000.00 100529.270223.115702.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 500,000.00 675265.270223.115317.Ung ho NCHCCCL Phuong 0904440094
27/02/2023 500,000.00 MBVCB.3154816992.Ung ho NCHCCCL Van Tuyet Ngoc 0966594787.CT tu 0111000304609 VAN TUYET NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 500,000.00 046720.270223.113928.UNG HO NCHCCCL Hoang Hien 0964397581
27/02/2023 500,000.00 943114.270223.113712.UNG HO NCHCCCL HOA 0964434036-270223-11:37:13 943114
27/02/2023 500,000.00 594815.270223.113034.NCHCCCL
27/02/2023 500,000.00 483544.270223.111451.Ung ho NCHCCCL FT23058363700514
27/02/2023 500,000.00 441451.270223.105651.Ung ho NCHCCCL Quyen 0964635493 FT23058372416700
27/02/2023 500,000.00 991068.270223.105412.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Minh Hong 0936901986
27/02/2023 500,000.00 038679.270223.104421.Ung ho NCHCCCL Dat 0949209493
27/02/2023 500,000.00 821949.270223.102916.NGUYEN THU TRANG Chuyen tien UHNCHCCCL
27/02/2023 500,000.00 888613.270223.102121.UNG HO NCHCCCL + LINH + 0385384801-270223-10:21:21 888613
27/02/2023 500,000.00 788305.270223.100745.Ung ho NCHCCCL Tran My Linh 0326279912
27/02/2023 500,000.00 327051.270223.100742.Ung ho NCHCCCL gia dinh chau Ben ung ho chuong trinh FT23058031309191
27/02/2023 500,000.00 MBVCB.3154188363.ms 2023 046 uh anh Le Van Quyen.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/02/2023 500,000.00 586416.270223.093538.IBFT UnghoNCHCCCL Ngoc Dung 0933173717
27/02/2023 500,000.00 468054.270223.090806.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 500,000.00 521207.270223.090309.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 500,000.00 MBVCB.3153894350.Giup do ms 2023.046.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 500,000.00 818494.270223.083507.UNG HO NCHCCCL DINH 0912366574-270223-08:35:07 818494
27/02/2023 500,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36785339683.36785339683-0379547895-Ung ho NCHCCCL Thieu Trang 0379547895
27/02/2023 500,000.00 192017.270223.083440.Ung ho NCHCCCL Van 0939137709
27/02/2023 500,000.00 134147.270223.083112.UnghoNCHCCCL,HANG,0798275550 FT23058752759002
27/02/2023 500,000.00 114988.270223.081810.Ung ho NCHCCCL tam 0836662353 FT23058898620063
27/02/2023 500,000.00 106935.270223.081208.Ung ho NCHCCCL 0919527022 Phuong Dinh FT23058225571538
27/02/2023 500,000.00 MBVCB.3153680042.Ung ho NCHCCCL Nhung 0392563218.CT tu 1023106808 TRINH THI TUYET NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 500,000.00 405170.270223.074226.UNG HO NCHCCCL VU THI THU HANG 0949332058
27/02/2023 500,000.00 MBVCB.3153530183.ung ho MS 2023.045 be Trinh Hong Gia Linh.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 500,000.00 032112.270223.063016.Ung ho MS 2023.045 be Trinh Hong Gia Linh FT23058684945087
27/02/2023 500,000.00 128685.270223.054625.Ung ho NCHCCCL VUTHITHUYNINH 0338721430
27/02/2023 500,000.00 664472.270223.041109.Ung ho NCHCCCL le thi truong an
27/02/2023 500,000.00 763114.270223.040426.mong truong chinh tiep tuc duoc giu vung phat trien
27/02/2023 500,000.00 MBVCB.3153369989.UNG HO NCHCCCL LUONG THI LIEN 0972604186.CT tu 1024799377 LUONG THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 50,000.00 194625.270223.223533.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 50,000.00 851318.270223.223339.ung ho NCHCCCLTruyen0865800576 mong mn trong doan luon manh khoe moi ng vat va qua a
27/02/2023 50,000.00 MBVCB.3157407380.UNG HO NCHCCCL Dang Linh Chi 0975895850.CT tu 1032509392 DANG LINH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 50,000.00 MBVCB.3157086513.Chuc truong trinh som tim duoc nha tai tro.CT tu 1027610725 NGUYEN VAN DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 50,000.00 788301.270223.190234.Nchcccl thanhnga ung ho FT23058802502940
27/02/2023 50,000.00 MBVCB.3156756629.ms 2023 045.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/02/2023 50,000.00 959899.270223.155624.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023046 anh Le Van Quyen
27/02/2023 50,000.00 MBVCB.3155845139.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0341007205574 NGUYEN THI TUOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 50,000.00 049227.270223.151211.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 046
27/02/2023 50,000.00 247073.270223.150656.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2023 044 be Hanh Phuc
27/02/2023 50,000.00 648265.270223.150552.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2023 046 anh Le Van Quyen
27/02/2023 50,000.00 933755.270223.150145.VCB;0011002643148;Ung Ho NCHCCCL QuocAnh 0962932225
27/02/2023 50,000.00 MBVCB.3155212387.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0091000644196 NGUYEN TRAN NHAT HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 50,000.00 550591.270223.130800.ung ho NCHCCCL
27/02/2023 50,000.00 114683.270223.125944.Ung ho NCHCCCL Hong Viet 0986565489
27/02/2023 50,000.00 214280.270223.123613.Ung ho NCHCCCL Nguyen Luong Huyen Tran 0399177800
27/02/2023 50,000.00 MBVCB.3154789520.Ung ho NCHCCCL Phuong Giang 0969414026.CT tu 0831000066270 TRAN THI PHUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 50,000.00 SHGD:10001689.DD:230227.BO:ngo thi hong quyen.Remark:ms 2023 045 be trinh hong gia linh
27/02/2023 50,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36789555605.36789555605-0917726569-Mong khong con cuoc chia ly nao dien ra
27/02/2023 50,000.00 840120.270223.110324.Ung ho NCHCCCL Khanh 0915447083
27/02/2023 50,000.00 417479.270223.104633.Ung ho NCHCCCL FT23058032107223
27/02/2023 50,000.00 MBVCB.3154365187.ung ho MS 2023.044 (Be Hanh Phuc).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 50,000.00 MBVCB.3154337882.ung ho MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 50,000.00 072384.270223.101657.Ung ho NCLCCCL
27/02/2023 50,000.00 684493.270223.100734.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 50,000.00 MBVCB.3154214592.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1012835496 DUONG DUC SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 50,000.00 240120.270223.092824.Ung ho NCHCCCL - Ha Chi Hieu - 0977178271 FT23058268410505
27/02/2023 50,000.00 MBVCB.3153983735.unghoNCHCCCL-ngan-0779251220.CT tu 0561000605375 DUONG TU NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 50,000.00 MBVCB.3153884810.ms 2023 025 gd ba huong.CT tu 0201000678869 NGUYEN THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 50,000.00 456330.270223.084548.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 50,000.00 VCB.CTTL.26/02/2023.Ung ho NCHCCCL DiepNg 0917202917. CT tu 0021000387365 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 50,000.00 098475.270223.080530.Ung ho NCHCCCL Huyen My 0353756457 FT23058752663090
27/02/2023 50,000.00 VCB.CTDK.27/10/2022.Ung ho NCHCCCL-Minh-+12403305936. CT tu 1029454289 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 50,000.00 413635.270223.074950.T ung ho Anh Le Van Quyen MS 2023. 046
27/02/2023 50,000.00 080630.270223.074857.ung ho NCHCCCL Lai Minh Hieu 0969378080 FT23058023758837
27/02/2023 50,000.00 789789.270223.074605.Ung ho NCHCCCL Mi 0941503085
27/02/2023 50,000.00 MBVCB.3153621502.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1031323435 PHAM HOANH MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 50,000.00 MBVCB.3153616808.Ung ho MS 2023.046.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 50,000.00 473158.270223.053550.IBFT Ung ho NCHCCCL-HoaiThuan-0869357024
27/02/2023 50,000.00 981550.270223.005816.Ung ho NCHCCCL Huong 0346809359 FT23058781523238
27/02/2023 50,000.00 605659.270223.003907.ung ho NCHCCCL Thuy Trang 0989528500
27/02/2023 50,000.00 585367.270223.000506.UNG HO NCHCCCL
27/02/2023 5,500.00 869601.270223.102650.Ung ho MS 2023 046 NAM MO A DI DA PHAT
27/02/2023 5,000.00 MBVCB.3156921061.HUYNH THI NGA va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2023.046(anh Le Van Quyen ).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 5,000,000.00 MBVCB.3156866010.Ung ho NCHCCCL + nguyen nhat hung + 0939690797.CT tu 0791000043063 NGUYEN NHAT HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 5,000,000.00 MBVCB.3155691514.Ung ho NCHCCCL,HUONG NHU 0989382410.CT tu 0491001839392 TRAN HUONG NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 400,000.00 114395.270223.141327.Ung ho ma so MS 2023.044 Be Hanh Phuc FT23058076376742
27/02/2023 40,000.00 788237.270223.074450.Ung ho NCHCCCL HIEN 0966992603
27/02/2023 399,999.00 960290.260223.235933.Chuc chuong trinh NCHCCCL that nhieu may man suc khoe va tran day nang luong FT23058728601140
27/02/2023 300,000.00 MBVCB.3157777543.Ung ho NCHCCCL Yen 0906244412.CT tu 0111000293507 HONG THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 300,000.00 755685.270223.222243.Ung ho NCHCCCL Quynh 0356612282
27/02/2023 300,000.00 MBVCB.3157683178.ung ho NCHCCCL soulmate Ha Anh Tuan.CT tu 0011004150935 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/02/2023 300,000.00 MBVCB.3156810254.Ung ho NCHCCCL Hoang Huy 0927282930.CT tu 1021100165 HUYNH HOANG HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 300,000.00 753958.270223.165846.ung ho NCHCCCL Hang
27/02/2023 300,000.00 MBVCB.3156209165.Ung ho MS2023.045(be Trinh Hong Gia Linh).CT tu 1030270349 PHAN THI THUY DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 300,000.00 058599.270223.134507.MS 2023.044 FT23058909804419
27/02/2023 300,000.00 054116.270223.134244.MS 2023.046 FT23058765889680
27/02/2023 300,000.00 MBVCB.3155010653.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0341007110888 VU VAN CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 300,000.00 629112.270223.122136.Ung ho NCHCCCL Nguyen 0826731818 FT23058191080077
27/02/2023 300,000.00 MBVCB.3154867666.PHI VIET HANH chuyen tien MS 2023.046 (anh Le Van Quyen).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 300,000.00 107826.270223.115419.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 300,000.00 562081.270223.114940.Ung ho NCHCCCL Thao 0901414506 FT23058112446431
27/02/2023 300,000.00 619610.270223.113726.ungho NCHCCCL chuc ctrinh tiep tuc hoat dong
27/02/2023 300,000.00 511327.270223.112432.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Do Hang Nga 0913612997
27/02/2023 300,000.00 855524.270223.102323.Ung ho NCHCCCL Van Anh mong chuong trinh duoc tiep tuc va co gang hoan thanh thanh cong giac mo doan vien
27/02/2023 300,000.00 652504.270223.095856.NGUYEN THI THUY LINH chuyen khoan
27/02/2023 300,000.00 165297.270223.085015.ung ho MS 2023.041 em Ha Van Tiep FT23058078442463
27/02/2023 300,000.00 619746.270223.074103.ung ho NCHCCCL 0973104899
27/02/2023 300,000.00 403865.270223.070029.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 300,000.00 934272.270223.063126.UNG HO NCHCCCL HUE 0919688192
27/02/2023 300,000.00 MBVCB.3153499376.Ung ho NCHCCCL DUNG 0868156468.CT tu 1032413436 TRAN THI DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 300,000.00 132399.270223.055745.NGUYEN HUU TUE ung ho ctrinh
27/02/2023 300,000.00 927225.270223.050342.Ung ho NCHcccl
27/02/2023 300,000.00 108910.270223.041247.Ung ho NCHCCCL VUTHITHUNINH 0338721430
27/02/2023 300,000.00 161113.270223.002530.Ung ho nchcccl Linh 0904964986
27/02/2023 300,000.00 944015.260223.232352.Ung ho NCHCCCL Le Huyen 0937004704
27/02/2023 30,000.00 MBVCB.3156768219.ms 2023 043.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/02/2023 30,000.00 MBVCB.3156742741.ms 2023 046.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/02/2023 30,000.00 MBVCB.3156739703.ms 2023 044.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/02/2023 30,000.00 MBVCB.3156600823.Ung ho NCHCCCL + Minh + 0901068725.CT tu 0421000487259 TU THE MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 30,000.00 288892.270223.095053.Ung ho NCHCCCL Linh 0387201989 FT23058229260274
27/02/2023 30,000.00 VCB.CTDK.26/02/2023.LE VAN HIEU 0353102050 ung ho quy NCHCCCL. CT tu 0201000574409 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 30,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36778387730.36778387730-0797318986-UNG HO NCHCCCL
27/02/2023 30,000.00 345936.260223.233712.ung ho NCHCCCL Quyen 0961190500
27/02/2023 30,000.00 940028.260223.232217.ung ho 1 banh my FT23058491509306
27/02/2023 3,000,000.00 890637.270223.083132.Ong Tu Van ho tro dong vien MS 2023046
27/02/2023 3,000,000.00 140701.270223.061540.ung ho NCHCCCL TU LAN 0934173939
27/02/2023 250,000.00 542825.270223.130220.Ung ho NCHCCCL THANH THUY
27/02/2023 250,000.00 091189.270223.075910.Ung ho NCHCCCL Cam on anh chi, anh chi da vat va roi FT23058593027339
27/02/2023 25,000.00 295140.270223.204651.MS 2023.046. hung hoaiduc
27/02/2023 222,222.00 565737.270223.130848.Ung ho NCHCCCL Dung 0911022863
27/02/2023 206,000.00 195112.270223.121528.Ung ho NCHCCCL Friend Ha Anh Tuan 0328298342
27/02/2023 200,000.00 172387.270223.230501.Ung ho ctrinh Nhu chua he co cuoc chia ly FT23059073739353
27/02/2023 200,000.00 MBVCB.3157597591.Ung ho NCHCCCL+ Nguyen Trinh+0978183334.CT tu 9978183334 NGUYEN THI TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 200,000.00 337266.270223.210658.Ung ho NCHCCCL Nguyet 0387321535
27/02/2023 200,000.00 589295.270223.203512.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Bich Ngoc 0375670851
27/02/2023 200,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36807217180.36807217180-0907550861-ung ho NCHCCCL
27/02/2023 200,000.00 MBVCB.3157035986.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.044(be Hanh Phuc).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 200,000.00 400105.270223.191725.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL tuyen 0938100111
27/02/2023 200,000.00 MBVCB.3156805470.ung ho NCHCCCL Thanh 0984176985.CT tu 0831000091978 LAM THI HA THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 200,000.00 699206.270223.182112.Ungho NCHCCCL PHAM THANG 0922155868 FT23058146147406
27/02/2023 200,000.00 676578.270223.181012.Ungho NCHCCCL cherry dao 0972397891 FT23058647980181
27/02/2023 200,000.00 981384.270223.155948.ung ho chuong trinh NCHCCCL
27/02/2023 200,000.00 MBVCB.3155812540.Ung ho NCHCCCL ttm.CT tu 0031000192897 TRINH THANH MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 200,000.00 962800.270223.144548.ung ho NCHCCCL + Hoan + 0369637472
27/02/2023 200,000.00 826277.270223.143624.IBFT Ung ho NCHCCCL Vo Tam 0903074917
27/02/2023 200,000.00 137632.270223.142430.Ung ho NCHCCCL Le Thi Huyen 0964188371 FT23058630606103
27/02/2023 200,000.00 688693.270223.131037.ung ho nchcccl hoang phi hai 0943121111
27/02/2023 200,000.00 812479.270223.125447.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 200,000.00 MBVCB.3155072333.UHNCCCCL .CT tu 0031000309940 BUI THI HUONG THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 200,000.00 MBVCB.3155034276.Ung ho NCHCCCL + NGUYENTHIHOA+ 0339319479.CT tu 0351000908826 NGUYEN THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 200,000.00 081861.270223.123619.UnghoNCHCCCL-Siva-0338784200-FRIEND HAT
27/02/2023 200,000.00 MBVCB.3155004632.UNG HO MS 2023.046 (anh Le Van Quyen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 200,000.00 639705.270223.122645.Ung ho NCHCCCL FT23058563603380
27/02/2023 200,000.00 MBVCB.3154964214.MS 2023.046.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 200,000.00 746756.270223.121457.mot phan dong gop nho mong chuong trinh tiep tuc
27/02/2023 200,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36792288884.36792288884-0354760780-UNG HO NCHCCCL HA 0354760780
27/02/2023 200,000.00 508058.270223.112530.Ngoan chuyen FT23058396304238
27/02/2023 200,000.00 464542.270223.110647.Ung ho NCHCCCL Duong Doan Tuyet Nhi 0909103308 FT23058022023807
27/02/2023 200,000.00 113736.270223.105849.ung ho nchcccl
27/02/2023 200,000.00 768662.270223.103534.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 200,000.00 894392.270223.102912.UNG HO NCHCCCL-270223-10:29:11 894392
27/02/2023 200,000.00 675908.270223.094855.Ung ho NCHCCCLY Tran Minh Xuan 0374230714
27/02/2023 200,000.00 041209.270223.094445.Ung ho nchcccl Thu 0386603865
27/02/2023 200,000.00 579466.270223.091829.ung ho NCHCCCL Khoa Tran 0989268382
27/02/2023 200,000.00 568992.270223.091522.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 200,000.00 193826.270223.090540.ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Trang 0964983713 FT23058012410050
27/02/2023 200,000.00 183827.270223.090027.Ung ho NCHCCCL be Bon 0969687992 FT23058320099884
27/02/2023 200,000.00 MBVCB.3153912839.UNG HO NCHCCCL .CT tu 1013024202 NGUYEN TRUONG MAI THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 200,000.00 787652.270223.084719.Ung ho NCHCCCL Mai Thu Duyen 0366099179
27/02/2023 200,000.00 819789.270223.083743.UNG HO MS 2023.046(ANH LE VAN QUYEN)-270223-08:37:39 819789
27/02/2023 200,000.00 363700.270223.083353.Ung ho NCHCCCL Hang 094339059
27/02/2023 200,000.00 IBVCB.3153826567.Ung ho NCHCCCL Ky ungho ct .CT tu 0251002781783 TRAN THU KY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 200,000.00 401066.270223.082919.NCHCCCL Trai 0967850747
27/02/2023 200,000.00 260222.270223.082240.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 200,000.00 402624.270223.082011.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCL ThuThu 0973605213
27/02/2023 200,000.00 907160.270223.080827.ung ho NCHCCCL dau phong
27/02/2023 200,000.00 277958.270223.075814.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 200,000.00 510826.270223.074848.IBFT Ung ho nchcccl Huyen 0974017689
27/02/2023 200,000.00 954037.270223.074505.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phatuhms 2023044 Be Hanh Phuc
27/02/2023 200,000.00 065572.270223.073122.ung ho NCHCCCL rat mong ct dc tiep tuc. cam on cac anh chi FT23058898448000
27/02/2023 200,000.00 948763.270223.073112.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat Uhms 2023045beTrinhHongGia Linh
27/02/2023 200,000.00 MBVCB.3153606283.Ung ho NCHCCCL Tam 0765327400.CT tu 0371000475208 NGUYEN THI HONG TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 200,000.00 703211.270223.063239.Ung ho NCHCCCL BUI HUE CHI 0936926685
27/02/2023 200,000.00 932356.270223.061756.MP ung ho MS 2023040 ba Vo Thi Thanh Hang
27/02/2023 200,000.00 932037.270223.061516.MP ung ho MS 2023045 be Trinh Hong Gia Linh
27/02/2023 200,000.00 931891.270223.061354.MP ung ho MS 2023044 Be Hanh Phuc
27/02/2023 200,000.00 071391.270223.015604.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 200,000.00 773305.270223.010716.VCB;0011002643148;Ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly
27/02/2023 200,000.00 455237.270223.002727.IBFT Ung ho NCHCCCL Chau 0373798110
27/02/2023 200,000.00 954618.260223.234712.Ung ho NCHCCCL FT23058015401893
27/02/2023 200,000.00 789399.260223.234203.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thanh Tuyen 0901064586
27/02/2023 200,000.00 704129.260223.233827.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Hoang Anh 0919380113
27/02/2023 200,000.00 998961.260223.232029.DO THI PHUONG Chuyen tien ung ho NCHCCCL
27/02/2023 20,000.00 093148.270223.202730.ZP6HCFJ9G7U7 Ung Ho NCHCCCL Pham Minh Tien 0348692259
27/02/2023 20,000.00 281536.270223.200918.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 20,000.00 899153.270223.175840.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 20,000.00 MBVCB.3155009259.Ung ho chuong trinh NCHCCCL.CT tu 0031000388220 NGUYEN DUY KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 20,000.00 061003.270223.122806.Ung ho chuong trinh NCHCCCL
27/02/2023 20,000.00 789215.270223.104344.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 20,000.00 MBVCB.3154379967.ung ho MS 2023.046 (anh Le Van Quyen).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 20,000.00 974484.270223.003423.Trang chuyen FT23058919762377
27/02/2023 20,000,000.00 937996.270223.104218.Ung ho NCHCCCL masa ame
27/02/2023 2,600,000.00 832397.270223.090001.ANDY UNG HO MS 2023.038 ( EM TA VAN PHUC )-270223-09:00:01 832397
27/02/2023 2,000,000.00 MBVCB.3156437316.Ung ho NCHCCCL Duyen 0397764485.CT tu 0421003931055 DUONG THI MAI DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 2,000,000.00 765086.270223.114139.ung ho nchcccl hunghm
27/02/2023 150,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36789542235.36789542235-0346608025-Ung ho NCHCCCL Le Vy 0346608025
27/02/2023 150,000.00 MBVCB.3153929112.MINHhdSSHPC Ung ho MS 2023.046 Le Van Quyen.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 150,000.00 MBVCB.3153585885.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.046 (anh Le Van Quyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 15,000.00 MBVCB.3154365706.Ms 2023.046 Anh Le van ich. thon mai xa, xa gio linh, huyrn gio linh, quang tri..CT tu 0721000519194 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 15,000.00 965172.270223.001017.NCHCCCL- LAI TRUNG KIEN- 0972198386 FT23058210417259
27/02/2023 15,000.00 964253.270223.000813.NCHCCCL- LE THI THUY LINH- 0866483324 FT23058027450769
27/02/2023 140,000.00 717520.270223.101953.Ung ho NCCCCL - 0981896905- Ng T Thanh Huong (7 o banh mi)
27/02/2023 100,000.00 020097041502272321472023ED0j897469.99995.232147.ung ho NCHCCCL Phuong 0982118826
27/02/2023 100,000.00 539478.270223.231821.Ung ho NCHCCCL+Tuong An
27/02/2023 100,000.00 260623.270223.230713.Ung ho MS 2023 046 anh Le Van Quyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
27/02/2023 100,000.00 381068.270223.224250.MS 2023.046( anh Le Van Quyen)
27/02/2023 100,000.00 789488.270223.215630.Ung ho NCHCCCL Pham Thu Hue 0964202388
27/02/2023 100,000.00 020097041502272142492023zAF8879950.82829.214249.ung ho nchcccl xoxo
27/02/2023 100,000.00 321941.270223.211451.Ung ho MS2023 046 Le Van Quyen
27/02/2023 100,000.00 716169.270223.210216.Ung ho NCHCCCL My Phuong 0933295695
27/02/2023 100,000.00 542320.270223.210134.Ung ho NCHCCCL huong 093677839
27/02/2023 100,000.00 MBVCB.3157300138.NHCCCL chuyen tien.CT tu 1029492342 DO THI CAM LUA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 100,000.00 MBVCB.3157248280.Ung ho MS 2023.043 ( Em Doan Thi Mai Hoa )..CT tu 0421000529981 LAI DUC TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 100,000.00 803958.270223.191928.ung ho nchcccl dai nam 0966265648
27/02/2023 100,000.00 MBVCB.3156743889. Ung ho NCHCCCL THAN THI CAM NHUNG 0934966534.CT tu 0531002511785 THAN THI CAM NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 100,000.00 586441.270223.173122.Ung ho NCHCCCL Hong 0379464883 FT23058453058653
27/02/2023 100,000.00 485336.270223.165028.Ung ho NCHCHCL Tai 0946917669 FT23058091585689
27/02/2023 100,000.00 501770.270223.153419.Ung ho NCHCCCL Le Vu Giang
27/02/2023 100,000.00 258791.270223.151815.Ung ho nhu tung co cuoc chia ly FT23058111290361
27/02/2023 100,000.00 050454.270223.151227.Ung ho NCHCCCL Ha Giang 0903085496
27/02/2023 100,000.00 782545.270223.150421.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 100,000.00 647299.270223.150452.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2023 045 be Trinh Hong Gia Linh
27/02/2023 100,000.00 193919.270223.145342.Ung ho NCHCCCL Trang 0938658387
27/02/2023 100,000.00 170877.270223.144616.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Phung Van Duong chuyen khoan
27/02/2023 100,000.00 853281.270223.142818.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL thaohuyen ung ho
27/02/2023 100,000.00 MBVCB.3155450751.Ung ho MS 2023.044 (Be Hanh Phuc)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 100,000.00 MBVCB.3155435358.Ung ho MS 2023.046 (anh Le Van Quyen)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 100,000.00 802857.270223.140553.IBFT UNG HO NCHCCCL
27/02/2023 100,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36794790916.36794790916-0886040095-Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 100,000.00 008916.270223.131725.Ungho NCHCCCL Ngan 0964441932 FT23058076167096
27/02/2023 100,000.00 402024.270223.131713.Ung ho NCHCCCL fan Ha Anh Tuan
27/02/2023 100,000.00 211757.270223.124110.Ung ho MS 2023 046 anh LE VAN QUYEN
27/02/2023 100,000.00 087992.270223.123902.Ung ho NCHCCCL Hai Anh 0819985225
27/02/2023 100,000.00 647607.270223.123637.Ung ho NCHCCCL PHAM DINH LICH 0396988795
27/02/2023 100,000.00 658591.270223.123615.Ung ho NCHCCCL DUNG NGUYEN FT23058041540842
27/02/2023 100,000.00 368979.270223.122516.UNG HO CHUONG TRINH NCHCCCL
27/02/2023 100,000.00 MBVCB.3154946764.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1027409553 TRINH THI THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 100,000.00 835439.270223.121330.ung ho ms 2023.046 anh le van quyen
27/02/2023 100,000.00 559640.270223.114832.Ung ho NCHCCCL Phan Viet Cuong 0978662358 FT23058559084612
27/02/2023 100,000.00 787310.270223.112342.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 100,000.00 817195.270223.105423.Ung ho NCHCCCL - Nguyen Khanh Ly - 0915141377
27/02/2023 100,000.00 834321.270223.104625.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 100,000.00 MBVCB.3154417370.ung ho NCHCCCL.CT tu 0251002665120 NGUYEN NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 100,000.00 028169.270223.093106.Ms 2023 046 anh Le Van Quyen
27/02/2023 100,000.00 239944.270223.092819.Ung ho NCHCCCL Khang 0977762819 FT23058854235440
27/02/2023 100,000.00 MBVCB.3154047059.Ung ho NCHCCCL- TRAM ANH -0931838146.CT tu 0441000728331 MAI NGOC TRAM ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 100,000.00 SHGD:10000940.DD:230227.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho Ms 2023.043chuc chi Doan Thi Mai Hoa mau khoe
27/02/2023 100,000.00 406929.270223.083106.MS 2023 046 anh Le Van Quyen
27/02/2023 100,000.00 SHGD:10000024.DD:230227.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2023.041chuc anh Ha Van Tiep mau khoe
27/02/2023 100,000.00 SHGD:10000023.DD:230227.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2023.039chuc chi Vu Ha My mau khoe
27/02/2023 100,000.00 IBVCB.3153798242.Ung ho NCHCCCL Thanh Thuy 0377054165.CT tu 0231000614567 DANG THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 100,000.00 VCB.CTTL.26/02/2023.Dong gop NCHCCCL. CT tu 0011001940582 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 100,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36782537777.36782537777-0837963456-Ung ho NCHCCCL Nguyen Gia Quyen 0837963456
27/02/2023 100,000.00 795345.270223.081910.Ung ho NCHCCCL Nhung 0961956995
27/02/2023 100,000.00 218309.270223.081408.NGUYEN THI HOAI LIEN Chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li
27/02/2023 100,000.00 295538.270223.075320.Ung ho nchcccl cam tu 0374657125
27/02/2023 100,000.00 MBVCB.3153631874.Ung ho NCHCCCL + Mai Thi Kim Thoa.CT tu 0041000185564 MAI THI KIM THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 100,000.00 234262.270223.072400.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 046 le van quyen
27/02/2023 100,000.00 747148.270223.071750.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 100,000.00 636495.270223.070905.ung ho NCHCCCL
27/02/2023 100,000.00 178986.270223.070152.NCHCCCL Hoang Truong Nguyen 0907123227
27/02/2023 100,000.00 MBVCB.3153541797.ung ho chuong trinh NCHCCCL.CT tu 0591000252406 NGUYEN THI SEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 100,000.00 937888.270223.065147.Ung ho NCHCCCL lan 0366221936
27/02/2023 100,000.00 365056.270223.064959.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 100,000.00 034688.270223.063727.Ung ho NCHCCCL Nguyen 0968271100 FT23058090952402
27/02/2023 100,000.00 026926.270223.061235.Ung ho NCHCCCL My Anh 0981919619 FT23058645500248
27/02/2023 100,000.00 845745.270223.022818.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 100,000.00 763813.270223.015754.UNG HO NCHCCCL CHAU TUAN 0988616226-270223-01:57:53 763813
27/02/2023 100,000.00 310907.270223.015316.Ung ho NCHCCCL, Van Ha,0327106806
27/02/2023 100,000.00 065065.270223.014142.Ung Ho NCHCCCL 0365132556 Nguyen Thi Ngoc Suong BFTVVNVX
27/02/2023 100,000.00 MBVCB.3153402038.Ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 1034038641 DOAN THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 100,000.00 305399.270223.002638.ung ho nchcccl nguyen hai ly 0964751990
27/02/2023 100,000.00 969167.270223.002001.Ungho NCHCCCL Huy Le 0389653262 FT23058707170982
27/02/2023 100,000.00 964460.270223.000841.Ung ho NCHCCCL FT23058370200937
27/02/2023 100,000.00 MBVCB.3153334477.Ung ho NCCHCCCL - Le thi Yen Linh -0865612142.CT tu 0531002565850 LE THI YEN LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 100,000.00 843800.270223.000326.Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 100,000.00 179930.270223.000222.Ung ho NCHCCCL Van anh 0353593888
27/02/2023 100,000.00 230043.260223.231448.Ung Ho NCHCCCL Nha May
27/02/2023 10,000.00 MBVCB.3156457436.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.046 (anh Le Van Quyen).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 10,000.00 011845.270223.131907.Ung ho NCHCCCL FT23058780606160
27/02/2023 10,000.00 306100.270223.075726.Vinh Nam ung ho ms 2023 046 anh Le Van Quyyen
27/02/2023 10,000.00 071316.270223.015551.Ung ho NCHCCCL LUU THI HONG ANH 0373206312
27/02/2023 10,000,000.00 020045299902271207542023365f693894.51899.120810.Ung ho NCHCCCL- Mai Khanh- 0917722655
27/02/2023 1,200,000.00 IBVCB.3155357255.Ung ho NCHCCCL toan bo nhuan but bai viet ve NCHCCCL tren Lao Dong cuoi tuan so 6/2023.CT tu 0071004225753 TRUONG LAM TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 1,000,000.00 717488.270223.212557.Ung ho NCHCCCL ngoc anh 0902719637
27/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3156257313.Ung ho CT NCHCCCL. Cam on ekip CT.CT tu 0371000471809 LE HOANG QUYNH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 1,000,000.00 179117.270223.144352.ung ho NCHCCCL, Pham hamy, 0974891919 FT23058214807052
27/02/2023 1,000,000.00 084771.270223.135837.Ung ho NCHCCCL FT23058402688954
27/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3155069517.Ung ho NCHCCCL Friend Ha Anh Tuan.CT tu 0771000866666 NGUYEN THI OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 1,000,000.00 567653.270223.115215.Ung ho nchcccl hang 0908940046 FT23058646671444
27/02/2023 1,000,000.00 489696.270223.111730.Ung ho NCHCCCL Hong 0936705059 FT23058008093131
27/02/2023 1,000,000.00 350044.270223.101733.ung ho NCHCCCL Vo Quynh Trang 0915129316 FT23058030630322
27/02/2023 1,000,000.00 533752.270223.090030.Ung ho NCHCCCL+ YNhi+ 0982020294
27/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3153892420.Ung ho NCHCCCL, co Bao, Hai Duong, 0377016040.CT tu 1026380208 DAO DUC KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 1,000,000.00 908814.270223.083817.Dieu Thuong giup do MS 2023046
27/02/2023 1,000,000.00 SHGD:10000789.DD:230227.BO:LE VAN NGUYEN.Remark:Ung ho NCHCCCL Phuong 0784504641/Ung ho NCHCCCL
27/02/2023 1,000,000.00 086985.270223.075516.Ung ho nchcccl thiem 0974521266 FT23058420084860
27/02/2023 1,000,000.00 269644.270223.063806.ung ho NCHCCCL + Vu Trang + 0987096766
27/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3153525437.ung ho NCHCCCL Minh Huong 0942403399 .CT tu 1029268329 NGUYEN THI MINH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/02/2023 1,000,000.00 781554.270223.061807.UNG HO NCHCCCL SA 0909747098-270223-06:18:07 781554
27/02/2023 1,000,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36778593517.36778593517-0775526185-ung ho nchcccl vy 0775526185
27/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3153327324.TRAN MINH TIEN chuyen tien.CT tu 0061000784595 TRAN MINH TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 923,968.00 309967.280223.232126.Ung ho NCHCCCL
28/02/2023 901,000.00 IBVCB.3162684771.Ung ho NCHCCCL Vo Thi Hue 0909665069.CT tu 0271000954450 VO THI HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 800,000.00 746098.280223.154810.UNG HO MOI MS 200K/ MS 2023.043/ MS 2023.042/ MS 2023.041/ MS 2023.040-280223-15:48:12 746098
28/02/2023 800,000.00 739832.280223.154107.UNG HO MOI MS 200K/ MS 2023.047/ MS 2023.046/ MS 2023.045/ MS 2023.044-280223-15:41:08 739832
28/02/2023 700,000.00 561235.280223.112349.UNG HO MS 2023.047 (ONG NGUYEN QUANG SY)-280223-11:23:21 561235
28/02/2023 600,000.00 MBVCB.3162123943.Nhaahn ung ho ms 2023.046, 2023.047.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 600,000.00 816643.280223.171116.UNG HO NCHCCCLHOANG HAI TRUNG 0988079068-280223-17:11:14 816643
28/02/2023 600,000.00 303830.280223.071804.ung ho ma so 2023.047 ong Nguyen Quang Sy FT23059205091077
28/02/2023 600,000.00 MBVCB.3157879233.Ung ho NCHCCCL Kasi 0934308989.CT tu 0011004052009 NGUYEN THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 6,000,000.00 /Ref:PALPM3070X523058{//}/Ref:PALPM3070X523058{//}LP VNM3070X5 NGUYEN DINH MINH TAM UNG HOCAC BEMS 2023.039 BE VU HA MY, 2 TRIEUMS 2023.044 BE HANH PHUC, 2 TRIEUMS 2023.045 B GIA LINH, 2 TRIEU DVC:MRS NGUYEN DINH MINH TAM
28/02/2023 500,000.00 608699.280223.214919.ung ho MS 2023 047 ong Nguyen Quang Sy
28/02/2023 500,000.00 MBVCB.3161383840.Ung ho NCHCCCL Thuy 0908473643.CT tu 1028950042 LY THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 500,000.00 MBVCB.3161324440.Ung ho NCHCCCL Duong Phuong Lan 0904797720.CT tu 0121000823312 DUONG PHUONG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 500,000.00 651074.280223.174009.Sen ung ho MS 2023.047 Ng Q Sy FT23059401861234
28/02/2023 500,000.00 020097041502281641492023Cxp2127779.51342.164149.ung ho ong Nguyen Quang Sy MS 2023.047
28/02/2023 500,000.00 946658.280223.160430.Ung ho MS2023045 Trinh Hong Gia Linh
28/02/2023 500,000.00 935756.280223.160213.Ung ho MS 2023047 Nguyen Quang Sy
28/02/2023 500,000.00 405941.280223.152422.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 047
28/02/2023 500,000.00 829146.280223.151118.Ung ho ma so MS 2023.047
28/02/2023 500,000.00 314545.280223.144610.Ung ho NCHCCCCL+ nguyen thi huyen trang+ 0961437761
28/02/2023 500,000.00 445778.280223.132125.Ung ho NCHCCCL
28/02/2023 500,000.00 848253.280223.130359.ISL20230228130355392-NCHCCCLTHUY0374677387
28/02/2023 500,000.00 354012.280223.121710.UNGHO NCHCCCL CHI 0977777578
28/02/2023 500,000.00 949635.280223.112630.Ung ho MS 2023047 ong Nguyen Quang sy
28/02/2023 500,000.00 887374.280223.111242.VCB;0011002643148;NGUYEN THI HONG DOAN chuyen khoan ung ho MS 2023047 Nguyen Quang Sy
28/02/2023 500,000.00 945109.280223.103054.Ung ho NCHCCCL
28/02/2023 500,000.00 595471.280223.101432.Ung ho nchcccl Chii FT23059171668778
28/02/2023 500,000.00 485082.280223.085817.TRAN TRONG HOA Chuyen tien ung ho MS 2023 047 ong Nguyen Quang Sy
28/02/2023 500,000.00 875442.280223.085734.UNG HO MS.2023.041 (em Ha Van Tiep)
28/02/2023 500,000.00 MBVCB.3158348315.HOANG CUONG chuyen tien ung ho MS 2023047.N.Q. Sy.CT tu 0071000018888 HOANG CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 500,000.00 MBVCB.3158346285.Ung ho MS 2023.047 (ong Nguyen Quang Sy).CT tu 0621003787578 THAI KIM OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 500,000.00 307897.280223.072331.ung ho MS 2023.047 ong nguyen Quang sy FT23059009833358
28/02/2023 500,000.00 MBVCB.3157849252.Ung ho ctrinh NCHCCCL .CT tu 0331000400701 DANG QUYNH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 50,000.00 610067.280223.232503.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL dat 0971423523
28/02/2023 50,000.00 775619.280223.225031.VU THANH CONG chuyen khoan ung ho MS 2023 047
28/02/2023 50,000.00 985170.280223.215938.IBFT Ung ho NCHCCCL Loi 0979147225
28/02/2023 50,000.00 583831.280223.201938.ung ho NCHCCCL
28/02/2023 50,000.00 MBVCB.3162076761.ungho nhuchuahecocuocchiali lethinhatle 0981726637.CT tu 0691000422290 LE THI NHAT LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 50,000.00 828557.280223.185228.Ung ho NCHCCCL-Ha Tran FT23059393414112
28/02/2023 50,000.00 755512.280223.182232.Ung ho NCHCCCL Anh Thy 0904706177 FT23059138330527
28/02/2023 50,000.00 835805.280223.173717.UNG HO NCHCCCL TRANTHIQUECHI 0819184913-280223-17:37:17 835805
28/02/2023 50,000.00 151732.280223.171533.T ung ho Ong Nguyen Quang Sy MS 2023. 047
28/02/2023 50,000.00 687551.280223.160938.NGUYEN VAN QUYEN uh ms 2023044 ong Nguyen Quang Sy
28/02/2023 50,000.00 493176.280223.153309.ung ho NCHCCCL+ Tieu Bao + 0966619826
28/02/2023 50,000.00 138657.280223.150611.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023047 ong Nguyen Quang Sy
28/02/2023 50,000.00 495204.280223.143113.VCB;0011002643148;TRINH VAN MANH chuyen khoan ung ho MS2023047
28/02/2023 50,000.00 366642.280223.125522.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 047
28/02/2023 50,000.00 783258.280223.125358.MS 2023047
28/02/2023 50,000.00 605825.280223.123106.UNG HO MS 2023.047(ONG NGUYEN QUANG SY)-280223-12:31:07 605825
28/02/2023 50,000.00 714136.280223.110546.UH MS 2023.047 ong Nguyen Quang Sy
28/02/2023 50,000.00 VCB.CTDK.27/02/2023.Ung ho NCHCCCL Yen 0825828268. CT tu 1014191413 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 50,000.00 VCB.CTTL.27/02/2023.ung ho NCHCCCL Yen 0825828268. CT tu 1014191413 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 50,000.00 VCB.CTDK.27/02/2023.Ung ho NCHCCCL Loan 0936332756. CT tu 0781000407942 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 50,000.00 372178.280223.082228.Ung ho NCHCCCL FT23059363064421
28/02/2023 50,000.00 786239.280223.073806.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Hanh 0976893566
28/02/2023 50,000.00 MBVCB.3158168228.Ung ho MS 2023.047.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 5,500.00 564366.280223.125844.Ung ho MS 2023 047 NAM MO A DI DA PHAT
28/02/2023 5,000.00 600068.280223.055141.MS 2023044
28/02/2023 5,000,000.00 MBVCB.3161666473.Ung ho NCHCCCL nhu chua he co cuoc chia ly 0815536666.CT tu 0011004108326 DUONG HOANG YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 5,000,000.00 808479.280223.104648.Ung ho NCHCCCL Nguyen Huu Minh Vu 0989107254
28/02/2023 400,000.00 MBVCB.3162732260.benh.CT tu 0071005703375 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/02/2023 400,000.00 748152.280223.155028.UNG HO MOI MS 200K/ MS 2023.037/ MS 2023.039-280223-15:50:27 748152
28/02/2023 300,000.00 020097041502282207392023d1es267978.85882.220739.ung ho MS2023.046 (anh Le Van Quyen)
28/02/2023 300,000.00 020097041502282206072023fRZ7267557.85485.220608.ung ho MS2023.047 (ong Nguyen Quang Sy)
28/02/2023 300,000.00 089292.280223.181311.Ms 2023 044 be hanh phuc
28/02/2023 300,000.00 MBVCB.3160433616.TRAN HUU THANH ung ho ms 2023.044.CT tu 0491000032757 TRAN HUU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 300,000.00 MBVCB.3160393031.TRAN HUU THANH ung ho ms 2023.047.CT tu 0491000032757 TRAN HUU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 300,000.00 275904.280223.151952.Ung ho MS 2023 047 ong Nguyen Quang Sy FT23059416295986
28/02/2023 300,000.00 087384.280223.114317.PHAN NGOC HONG THUY chuyen khoan ung ho MS 2023 047 Chu nguyen quang sy
28/02/2023 300,000.00 MBVCB.3159162261.LE THI THANH YEN chuyen tien ung ho MS 2023.047( O.Ng.Q.Sy).CT tu 0011001559427 LE THI THANH YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 300,000.00 951440.280223.103339.VCB;0011002643148;ung ho MS2023 047 ong Nguyen Quang Sy
28/02/2023 300,000.00 MBVCB.3158742099.ms 2023 047 uh ong Nguyen Quang Sy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/02/2023 300,000.00 697589.280223.094248.Ung ho MS 2023 047 Ong NGUYEN QUANG SY
28/02/2023 300,000.00 MBVCB.3158469534.DANG DINH TUNG ck ung ho MS 2023.047 (ong Nq. Si).CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 300,000.00 484551.280223.084855.DOAN THI HAO ck giup do MS 2023 047 nguyen quang sy
28/02/2023 300,000.00 IBVCB.3158423906.Ung ho MS: 2023.044 (be Hanh phuc- Tru xom Vinh Hung, xa Huong Vinh, H.Huong Khe, T. Ha Tinh.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 300,000.00 MBVCB.3158397255.ung ho MS 2023.047 (ong Nguyen Quang Sy).CT tu 0121001819997 NGUYEN TAN TRA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 300,000.00 366169.280223.081822.Ung ho NCHCCCL. Chuc a chi co that nhieu suc khoe de dong hanh cung chuong trinh FT23059870194927
28/02/2023 300,000.00 325110.280223.075717.Ung ho MS 2023 047 ong Nguyen Quang Sy
28/02/2023 300,000.00 020097041502280756062023HTIQ926198.27800.075606.PHUNG VAN SON chuyen tien quy nhu chua he co cuoc chia ly
28/02/2023 300,000.00 775142.280223.060034.Ung ho NCHCCCL LE HONG PHUC 0912784503
28/02/2023 30,000.00 MBVCB.3159031938.2023.044( be Hanh Phuc).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 3,000,000.00 689851.280223.101301.ong Tu Van ho tro MS 2023047
28/02/2023 27,000.00 261625.280223.050326.Ung ho NCHCCCL khanh doan FT23059600071784
28/02/2023 250,000.00 MBVCB.3159799055.Ung ho MS 2023.044 (be Hanh Phuc).CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 250,000.00 516139.280223.093929.MS 2023-044 Hanh Phuc FT23059753008820
28/02/2023 22,222.00 560568.280223.112254.NCHCCCL. 0904161616 COSY36-280223-11:22:12 560568
28/02/2023 200,000.00 563373.280223.231500.ung ho chuong trinh NCHCCCL from HAT vs Den Vau
28/02/2023 200,000.00 MBVCB.3162582564.Ung ho MS:2023.047(ong Nguyen Quang sy).CT tu 1033106797 TRAN THI DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 200,000.00 695442.280223.220241.Ung ho NCHCCCL Ngo Ha Duong
28/02/2023 200,000.00 IBVCB.3162309036.ung ho MS 2023.044 (Be Hanh Phuc).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 200,000.00 IBVCB.3162296680.ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 200,000.00 MBVCB.3162260505.TRAN THI HAU UNG HO MS : 2023.047( ONG NGUYEN QUANG SY).CT tu 0531000266959 TRAN THI HAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 200,000.00 682480.280223.205030.DINH DUC DINH Chuyen tien ung ho NCHCCCL
28/02/2023 200,000.00 956620.280223.204058.UHNCHCCCL-280223-20:41:00 956620
28/02/2023 200,000.00 0200970415022820173120232Agu229986.49087.201731.Ung ho NCHCCCL Lai 0989464359
28/02/2023 200,000.00 579607.280223.171306.Ung ho nchcccl Van 0986756483 FT23059819741454
28/02/2023 200,000.00 863476.280223.151557.Ung ho NCHCCCL chuc cac anh chi that nhieu suc khoe
28/02/2023 200,000.00 379118.280223.142402.VCB;0011002643148;MS 2023 047
28/02/2023 200,000.00 119066.280223.141325.Ung ho NCHCCCL Ha FT23059800440204
28/02/2023 200,000.00 981149.280223.140909.Ung ho MS 2023047 ong Nguyen Quang Sy
28/02/2023 200,000.00 058109.280223.135956.ms 2023.047 ong nguyen van sy
28/02/2023 200,000.00 MBVCB.3159844312.hoan canh kho khan.CT tu 0181000974766 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/02/2023 200,000.00 035245.280223.133355.ung ho NCHCCCl .nguyen thi binh ( dieu an )o 87 tong duy tan.p lam son.TH
28/02/2023 200,000.00 648694.280223.132252.Ung ho NCHCCCL
28/02/2023 200,000.00 963695.280223.130103.Ung ho MS 2023.047 ong Nguyen Quang Sy FT23059765728787
28/02/2023 200,000.00 118439.280223.125701.Ung ho MS 2003.047 ong Nguyen Quang Sy
28/02/2023 200,000.00 MBVCB.3159692508.ung ho MS 2023.047 (ong Nguyen Quang Sy).CT tu 9882828888 VU QUANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 200,000.00 128692.280223.123519.Ung ho MS 2023047
28/02/2023 200,000.00 896634.280223.122553.ung ho nchcccl nguyen thi hien 0373936897 FT23059110243937
28/02/2023 200,000.00 161927.280223.120037.Ung ho MS 2023 047 ong Nguyen Quang Sy
28/02/2023 200,000.00 303056.280223.115644.Ung ho NCHCCCL
28/02/2023 200,000.00 240346.280223.115407.ung ho MS 2023.047
28/02/2023 200,000.00 698593.280223.105828.Ung ho NCHCCCL - Kieu Oanh Le - 0934169110 FT23059219201620
28/02/2023 200,000.00 340789.280223.103931.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Huyen 0963708458
28/02/2023 200,000.00 MBVCB.3158752487.Ung ho MS 2023.047 (ong Nguyen Quang Sy).CT tu 0071002045340 NGUYEN THI VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 200,000.00 474779.280223.092440.UNG HO MS 2023.047(ONG NGUYEN QUANG SY)-280223-09:24:36 474779
28/02/2023 200,000.00 913559.280223.091042.ung ho NCHCCCL
28/02/2023 200,000.00 455750.280223.091031.Ung ho NCHCCCL FT23059420321271
28/02/2023 200,000.00 450290.280223.090744.Ung ho NCHCCCL ANH 0964265814 FT23059441163374
28/02/2023 200,000.00 742228.280223.084335.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL Ba Thanh 0393085075
28/02/2023 200,000.00 762118.280223.081033.NGUYEN TRONG DIEN Chuyen tien ung ho MS 2023047 ONG NGUYEN QUANG SY
28/02/2023 200,000.00 020097041502280805262023J3SE928342.30017.080527.LE THI THANH HUYEN ung ho MS 2023.047 (Nguyen Quang Sy)
28/02/2023 200,000.00 VCB.CTDK.29/04/2022.Ung ho NCHCCCL + Le Thi Duy Trang + 0933625010. CT tu 0481000475527 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 200,000.00 256085.280223.074127.Ung ho NCHCCCL
28/02/2023 200,000.00 690422.280223.073410.NGUYEN QUOC CHINH ung ho MS 2023047 Nguyen Quang Sy
28/02/2023 200,000.00 256408.280223.072628.ung ho MS 2023 047 ong Nguyen Quang Sy
28/02/2023 200,000.00 427923.280223.072323.Ung ho NCHCCCL - Van-0908925718
28/02/2023 200,000.00 579668.280223.001414.Ung ho MS2023.044
28/02/2023 20,000.00 884908.280223.223807.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Lan Vy 0848660660
28/02/2023 20,000.00 361202.280223.215508.Ung ho NCHCCCL 022023
28/02/2023 20,000.00 382389.280223.211900.Ung ho NCHCCCL Le Kim Thuy 0923101802
28/02/2023 20,000.00 MBVCB.3162131038.Ung ho NCHCCCL- Hoang thi Hoa- 0915691549.CT tu 1025176108 HOANG THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 20,000.00 723130.280223.152134.UNG HO MS 2023.047(ONG NGUYEN QUANG SY)-280223-15:21:33 723130
28/02/2023 20,000.00 183360.280223.111502.Ung ho NCHCCCL + Pham Vo Que Huong + 0866443147
28/02/2023 2,000,000.00 964331.280223.160830.Pham Gia Bach ung ho MS2023044 Hanh Phuc
28/02/2023 2,000,000.00 072473.280223.135058.Nchcccl tran ngoc van 0935769315 FT23059593694190
28/02/2023 2,000,000.00 MBVCB.3158255590.Ung ho MS 2023.047 (ong Nguyen Quang Sy).CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 2,000,000.00 000184.280223.000011.Ung ho Ms 2023 045 be Trinh Hong Gia Linh
28/02/2023 150,000.00 234233.280223.221309.Ung ho MS 2023.046 anh Le Van Quyen FT23060820546871
28/02/2023 150,000.00 228904.280223.220935.Ung ho MS 2023.044 be Hanh Phuc FT23060013019827
28/02/2023 150,000.00 MBVCB.3158131607.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.047 (ong Nguyen Quang Sy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 15,000.00 MBVCB.3162333108.ms 2023.047 ong Nguyen quang sy, thon tay thuong liet, xa dong tan, huyen dong hung, tinh thai binh..CT tu 0721000519194 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 100,000.00 MBVCB.3162693699.UNG HO NCHCCCL Le Thu Thao 0961792495.CT tu 0111000308897 LE THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 100,000.00 018521.280223.225609.UNG HO NCHCCCL-280223-22:56:10 018521
28/02/2023 100,000.00 011225.280223.223539.UNG HO NCHCCCL THANH TUYEN 0362305323-280223-22:35:39 011225
28/02/2023 100,000.00 486900.280223.211546.Ung ho NCHCCCL
28/02/2023 100,000.00 MBVCB.3162146624.nhu nhu ung ho MS 2023.047 ( ong Nguyen Quang Sy ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 100,000.00 MBVCB.3162129256.nhu nhu ung ho MS 2023.044 ( be Hanh Phuc ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 100,000.00 MBVCB.3162112024.nhu nhu ung ho MS 2023.045 ( be Trinh Hong Gia Linh ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 100,000.00 MBVCB.3162083818.nhu nhu ung ho Ms 2023.046 ( anh Le Van Quyen ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 100,000.00 503740.280223.194445.Ung ho MS 2023 047 ong Nguyen Quang Sy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
28/02/2023 100,000.00 306310.280223.194111.Ung ho NCHCCCL PHAM THI KIM NGAN 0961359095
28/02/2023 100,000.00 304191.280223.193709.ung ho NCHCCCL Hoai 0778277828
28/02/2023 100,000.00 861369.280223.191915.IBFT ung ho NCHCCCL TRAN 0355875820
28/02/2023 100,000.00 847965.280223.190029.Ung ho NCHCCCL BK 0932099710 FT23059094630935
28/02/2023 100,000.00 MBVCB.3161193902.Ung ho NCHCCCL Bui thi luan0963667859.CT tu 9982476089 DUONG TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 100,000.00 388832.280223.164944.Ung ho MS 2023 047 ong NGUYEN QUANG SY
28/02/2023 100,000.00 020097041502281640482023XZ5p127010.50812.164048.Ung ho NCHCCCL Thao0388783788
28/02/2023 100,000.00 059676.280223.150825.ZP6HCGH2UDRM MS2023047
28/02/2023 100,000.00 182575.280223.144149.DANG THI KIM LOAN SN 1975 ung ho be TRINH HONG GIA LINH MS 2023.045 Chuc be mau khoe FT23059080367056
28/02/2023 100,000.00 176414.280223.143906.Ba PHAN THI HAY SN 1941 ung ho chau TRINH HONG GIA LINH MS 2023.045 Chuc chau mau khoe FT23059949140641
28/02/2023 100,000.00 625467.280223.141521.Ung ho NCHCCCL
28/02/2023 100,000.00 MBVCB.3159810004.Ubg ho NCHCCCL DANG THI THUY HANG 0904450989.CT tu 0011004012571 DANG THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 100,000.00 371392.280223.125652.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 047 ong nguyen quang sy
28/02/2023 100,000.00 IBVCB.3159666130.Giup ma so 2023.047 ong Nguyen Quang Sy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/02/2023 100,000.00 IBVCB.3159660721.Giup ma so 2923.046 anh Le Van Quyen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/02/2023 100,000.00 616884.280223.122726.VCB;0011002643148;NGUYEN THI TIEN chuyen khoan ung ho MS 2023047 ong Nguyen Quang Sy
28/02/2023 100,000.00 772065.280223.105616.ung ho MS 2023044 Be Hanh Phuc
28/02/2023 100,000.00 MBVCB.3159059583.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0591000351186 NGUYEN THI MINH CHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 100,000.00 806439.280223.102741.Ung ho MS 2023.041
28/02/2023 100,000.00 660425.280223.100448.gop cho chu sy chuc chu sy mau khoe manh
28/02/2023 100,000.00 657986.280223.100410.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thu Thuy 0363148750
28/02/2023 100,000.00 MBVCB.3158632287.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.047 Nguyen Quang Sy.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 100,000.00 MBVCB.3158536489.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0011004332550 LE VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 100,000.00 VCB.CTDK.27/02/2023.Ung Ho NCHCCCL + Luan + 0822588863. CT tu 0181003569035 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 100,000.00 433666.280223.083356.MS 2023 047 ong Nguyen Quang Sy
28/02/2023 100,000.00 759246.280223.081646.Thien nguyen NCHCCCL
28/02/2023 100,000.00 420815.280223.073516.UNG HO MS : 2023.047 ( ONG NGUYEN QUANG SY)-280223-07:35:16 420815
28/02/2023 100,000.00 748394.280223.064853.Ung ho NCHCCCL Dinh Manh Linh 0915639993
28/02/2023 100,000.00 304180.280223.001640.pham thi nga ung ho ttnccccl
28/02/2023 10,000.00 MBVCB.3161932315.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.047(ong Nguyen Quang Sy).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 10,000.00 MBVCB.3159117259.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.047 (ong Nguyen Quang Sy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/02/2023 10,000.00 261798.280223.072907.Vinh Nam ung ho ms 825 gia dinh chi Dan Thi Hiep
28/02/2023 1,000,000.00 916726.280223.052144.Minh Tam ung ho NCHCCCL
28/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3158330080.Ung ho MS 2023.043 (em Doan Thi Mai Hoa).CT tu 0621003787578 THAI KIM OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
20-02-2023 01:23:33 1.000.000,00 Ung ho MS 2023. 039 (be Vu Ha My); thoi gian GD:19/02/2023 22:55:14
20-02-2023 06:47:27 50.000,00 CT DEN:305123073209 MBVCB.3124179458.073209.Ung ho MS 2023.039 Be Vu Ha My.CT tu 0141000814129 PHAM QUOC THINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
20-02-2023 06:52:35 100.000,00 CT DEN:119459799488 ICB;114000161718;ms 2023039 be vu ha my
20-02-2023 07:01:09 50.000,00 ung ho ma so 2023.037
20-02-2023 07:01:35 50.000,00 ung ho ma so 2023.038
20-02-2023 07:02:28 50.000,00 ung ho ma so 2023.039
20-02-2023 07:26:13 50.000,00 CT DEN:305100026687 MBVCB.3124252629.026687.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.040 (ba Vo Thi Thanh Hang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
20-02-2023 07:42:54 200.000,00 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.040 ( ba vo thi thanh hang )
20-02-2023 07:44:44 300.000,00 ung ho ba Vo Thi Thanh Hang
20-02-2023 08:09:54 10.000,00 LE DUC ANH chuyen tien
20-02-2023 09:10:19 50.000,00 CT DEN:018127493441 ung ho MS 2023 039 be Vu Ha My
20-02-2023 09:38:45 100.000,00 VO XUAN VINH ung ho MS 2023.040 Vo Thi Thanh Hang
20-02-2023 09:39:44 100.000,00 VO XUAN VINH ung ho MS 2023.037 Be Ka Minh
20-02-2023 09:55:50 100.000,00 CT DEN:305102456696 ung ho MS 2023.040 (ba Vo Thi Thanh Hang)
20-02-2023 10:02:33 50.000,00 CT DEN:305103092595 MBVCB.3124856333.092595.Ms 2023.040( ba vo thi thanh hang).CT tu 0811000041608 TRUONG THI HOANG TRINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
20-02-2023 11:02:06 300.000,00 CT DEN:305104588384 MS 2023037
20-02-2023 11:02:32 300.000,00 CT DEN:305104589427 MS 2023040
20-02-2023 11:43:11 20.000,00 Ung ho MS 2023.040(ba Vo Thi Thanh Hang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
20-02-2023 12:09:38 100.000,00 CT DEN:305105020487 MBVCB.3125466009.020487.HA DINH LONG chuyen tien UNG HO MS 2023.037( BE KA MINH).CT tu 0501000091476 HA DINH LONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
20-02-2023 13:21:02 500.000,00 CT DEN:305106980690 MS 2023040 ba vo thi thanh hang mong gia dinh bac vuot qua benh tat
20-02-2023 15:40:58 50.000,00 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2023.040 (ba Vo Thi Thanh Hang)
20-02-2023 15:42:19 50.000,00 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2023.037 (Be Ka Minh)
20-02-2023 15:43:50 50.000,00 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2023.039 (be Vu Ha My)
20-02-2023 21:51:12 200.000,00 CT DEN:305114701847 ung ho MS 2023039 be Vu Ha My
21-02-2023 00:39:03 50.000,00 CT DEN:873895094472 ICB;114000161718;Ung ho ms 2023037; thoi gian GD:20/02/2023 22:55:34
21-02-2023 07:21:05 50.000,00 CT DEN:305200579231 NGUYEN THI CHUNG ung ho ms2023041
21-02-2023 07:22:46 200.000,00 ung ho em Ha Van Tiep MS 2023 041
21-02-2023 07:32:26 10.000,00 LE DUC ANH chuyen tien
21-02-2023 07:33:24 60.000,00 CT DEN:305200358866 Ung ho MS 2023 041 ha van tiep
21-02-2023 08:29:16 200.000,00 ung ho MS 2023.041 (em Ha Van Tiep)
21-02-2023 09:06:26 200.000,00 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.041 ( em ha van tiep )
21-02-2023 10:07:02 500.000,00 CT DEN:210440587028 Giup MS 2023 041 em Ha Van Tiep
21-02-2023 10:24:33 300.000,00 CT DEN:305203604417 MS 2023041
21-02-2023 11:24:47 100.000,00 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho ms 2023.040 (ba vo thi thanh hang)
21-02-2023 11:26:00 100.000,00 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho ms 2023.041 ( em ha van tiep)
21-02-2023 11:39:03 200.000,00 CT DEN:305204405693 ung ho MS 2023041 em Ha Van Tiep
21-02-2023 12:26:37 10.000,00 Ung ho MS 2023.041(em Ha Van Tiep). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21-02-2023 13:17:52 200.000,00 Ung ho MS 2023.041 (em Ha Van Tiep)
21-02-2023 13:37:49 100.000,00 ung ho MS 2023.041 (em Ha Van Tiep)
21-02-2023 14:01:29 100.000,00 CT DEN:305207778637 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023041 em Ha Van Tiep
21-02-2023 14:02:40 100.000,00 CT DEN:305207782413 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023039 be Vu Ha My
21-02-2023 14:04:21 100.000,00 CT DEN:305207785938 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023037 Be Ka Minh
21-02-2023 14:32:17 200.000,00 CT DEN:305207141291 HUYNH VAN PHAN ung ho tu thien FT23052244562037
21-02-2023 15:39:09 100.000,00 CT DEN:305208412283 ung ho MS 2023.036 (em Nguyen Tien Long). Nguoi ung ho - PVTN NEU
21-02-2023 18:25:12 1.000.000,00 CT DEN:126T2320ZP6UXXYG MBVCB.3131664626.054310.Ung ho MS 2023036 nguyen tien long.CT tu 0381000619655 TRAN NGOC THUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
21-02-2023 19:36:09 100.000,00 Ung ho MS 2023.041 (Ha Van Tiep)
21-02-2023 20:59:35 200.000,00 ung ho MS 2023036 ( em Nguyen Tien Dung )
22-02-2023 07:04:25 50.000,00 ung ho ma so 2023.041
22-02-2023 07:47:01 300.000,00 ung ho a Nguyen Van Noi
22-02-2023 08:20:32 10.000,00 LE DUC ANH chuyen tien
22-02-2023 09:34:00 50.000,00 CT DEN:305302049708 MBVCB.3133595692.049708.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.042 (anh Nguyen Van Noi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
22-02-2023 09:38:57 50.000,00 CT DEN:305302062246 MBVCB.3133612525.062246.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.041 (em Ha Van Tiep).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
22-02-2023 10:42:23 200.000,00 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.042 ( anh nguyen van noi )
22-02-2023 11:20:41 200.000,00 CT DEN:305304624670 ung ho ms 2023.041 FT23053280462917
22-02-2023 12:32:49 20.000,00 Ung ho MS 2023.042(anh Nguyen Van Noi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
22-02-2023 13:48:24 500.000,00 ung ho MS 2023.037 (be Ka Minh)
22-02-2023 22:25:42 300.000,00 CT DEN:305315034200 MS 2023.041 Ha Van Tiep FT23054117380039
23-02-2023 07:17:40 50.000,00 ung ho ma so 2023.042
23-02-2023 07:18:13 50.000,00 ung ho ma so 2023.043
23-02-2023 07:30:29 50.000,00 CT DEN:126T232127MG0CN3 MBVCB.3137392051.094098.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.043 (em Doan Thi Mai Hoa).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
23-02-2023 08:40:13 300.000,00 ung ho e Doan Thi Mai Hoa
23-02-2023 08:52:14 10.000,00 LE DUC ANH chuyen tien
23-02-2023 12:07:24 100.000,00 CT DEN:305405848142 LE PHU TRANG Chuyen tien ung ho 2023020 be luong cong dai
23-02-2023 12:17:19 10.000,00 Ung ho MS 2023.043(em Doan Thi Mai Hoa). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
23-02-2023 12:31:59 100.000,00 MS 2023.043
23-02-2023 16:34:51 200.000,00 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.043 ( em doan thi mai hoa )
23-02-2023 22:21:42 200.000,00 CT DEN:305415582786 2023043 mong em duoc ghep xuong va tiep tuc uoc mo cua minh
24-02-2023 07:27:42 100.000,00 CT DEN:126T23213VFCYHWY MBVCB.3141617823.051382.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.044 (be Hanh Phuc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
24-02-2023 07:47:13 10.000,00 LE DUC ANH chuyen tien
24-02-2023 08:06:47 200.000,00 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.044 ( be hanh phuc )
24-02-2023 09:32:42 200.000,00 CT DEN:305502990524 LE PHU TRANG Chuyen tien ung ho 2023043 em doan thi mai hoa
24-02-2023 09:42:53 3.000.000,00 CT DEN:305502409222 Ong Tu Van giup do ms 2023.044 be Hanh Phuc FT23055358726638
24-02-2023 10:04:54 300.000,00 CT DEN:305510303425 UNG HO MS 2023.044 (BE HANH PHUC) MONG CAC CHAU BINH AN-240223-10:04:54 303425
24-02-2023 10:17:29 100.000,00 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2023.044 be hanh phuc
24-02-2023 10:20:25 10.000,00 Ung ho MS 2023.044(Be Hanh Phuc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
24-02-2023 10:25:13 200.000,00 CT DEN:592862062001 ICB;114000161718;Ho tro anh Nguyen Van Hung ms 2023 027
24-02-2023 10:28:45 50.000,00 ung ho MS 2023.043 (chau Doan Thi Mai Hoa)
24-02-2023 10:34:09 100.000,00 STA ungho ms2023.044 (be Hanh Phuc)
24-02-2023 10:49:32 500.000,00 PHAN VAN KHANH Chuyen tien ung ho MS 2023.042
24-02-2023 13:53:46 300.000,00 ung ho MS 2023.044
24-02-2023 14:26:22 500.000,00 MS 2023.044
24-02-2023 15:16:47 200.000,00 CT DEN:305508934487 2023041 mong em som khoi benh kien cuong co gang
24-02-2023 16:36:17 100.000,00 CT DEN:305509781218 ung ho MS 2023.042 (anh Nguyen Van Noi). Mong anh som binh phuc. Namo Duoc Su Phat
25-02-2023 01:10:17 25.000,00 CT DEN:383211547566 LPT ung ho ms 2023 040 ba Vo Thi Thanh Hang; thoi gian GD:24/02/2023 23:49:44
25-02-2023 01:10:36 25.000,00 CT DEN:463457548896 LPT ung ho ms 2023 041 em Ha Van Tiep; thoi gian GD:24/02/2023 23:51:04
25-02-2023 01:10:59 25.000,00 CT DEN:558087550357 LPT ung ho ms 2023 042 anh Nguyen Van Noi; thoi gian GD:24/02/2023 23:52:38
25-02-2023 01:11:15 25.000,00 CT DEN:627446551460 LPT ung ho ms 2023 043 em Doan Thi Mai Hoa; thoi gian GD:24/02/2023 23:53:48
25-02-2023 01:11:30 40.000,00 CT DEN:697585005602 LPT ung ho ms 2023 044 be Hanh Phuc; thoi gian GD:24/02/2023 23:54:58
25-02-2023 07:20:44 200.000,00 CT DEN:305600070820 MBVCB.3146000078.070820.TAN MS2003.045(be trinh hong gia lai).CT tu 0421000458143 NGUYEN NGOC TAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
25-02-2023 07:26:32 200.000,00 ung ho ms 2023.045
25-02-2023 07:54:54 200.000,00 ung ho 2023.045 be trinh hong gia linh
25-02-2023 08:30:35 50.000,00 CT DEN:305601089044 MBVCB.3146186743.089044.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
25-02-2023 09:06:44 100.000,00 CT DEN:305602692840 LE PHU TRANG Chuyen tien ung ho 2023042 anh nguyen van noi
25-02-2023 09:12:53 120.000,00 MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh)
25-02-2023 09:25:33 250.000,00 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.045 ( be trinh hong gia linh )
25-02-2023 10:44:59 100.000,00 MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh)
25-02-2023 11:12:59 1.000.000,00 Ung ho ma so 2023.045 be Trinh Hong Gia Linh thuong be qua
25-02-2023 11:44:30 50.000,00 CT DEN:305604028468 UNGHO MS.2023.045 BE GIA LINH. CHUC CON MAU KHOE.
25-02-2023 13:34:00 10.000,00 Ung ho MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
25-02-2023 15:41:26 100.000,00 ung ho ms 2023.041
25-02-2023 16:49:22 10.000,00 LE DUC ANH chuyen tien
25-02-2023 19:18:48 200.000,00 DO VIET DUNG chuyen 2023045 be trinh hong gia linh
25-02-2023 22:24:51 50.000,00 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh)
25-02-2023 22:27:07 50.000,00 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2023.043 (em Doan Thi Mai Hoa)
26-02-2023 02:24:10 300.000,00 CT DEN:305619085353 Ung ho be Trinh Hong Gia Linh MS 2023.045 FT23058958831078
26-02-2023 07:16:03 50.000,00 CT DEN:232607142931 Ung ho MS 2023.042. Ung ho anh Nguyen Van Noi
26-02-2023 08:55:30 100.000,00 ung ho MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh)
26-02-2023 15:21:36 10.000,00 LE DUC ANH chuyen tien
26-02-2023 15:45:02 150.000,00 Ung ho MS 2023.044 (Be Hanh Phuc)
26-02-2023 16:41:15 200.000,00 CT DEN:305709092150 MBVCB.3151864523.092150.MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh).CT tu 0031000237899 BUI VAN MANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
26-02-2023 18:05:45 300.000,00 CT DEN:305711668808 MS 2023.042 (anh Nguyen Van Noi)
26-02-2023 18:06:59 300.000,00 CT DEN:305711671633 MS 2023.037 (Be Ka Minh)
27-02-2023 07:01:13 200.000,00 CT DEN:305800726643 HTMS 2023044 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
27-02-2023 07:38:45 50.000,00 CT DEN:305800057700 MBVCB.3153633152.057700.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.046 (anh Le Van Quyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
27-02-2023 07:42:37 10.000,00 LE DUC ANH chuyen tien
27-02-2023 09:02:25 200.000,00 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.046 ( anh le van quyen )
27-02-2023 10:35:08 200.000,00 CT DEN:305803843480 MS 2023044
27-02-2023 10:35:29 200.000,00 CT DEN:305803844735 MS 2023045
27-02-2023 10:35:55 200.000,00 CT DEN:305803845684 MS 2023046
27-02-2023 10:36:24 100.000,00 CT DEN:270445091576 ung ho MS 2023 046 anh Le Van Quyen Mong anh som binh phuc PVTN
27-02-2023 10:56:13 20.000,00 Ung ho MS 2023.046(anh Le Van Quyen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
27-02-2023 12:11:05 50.000,00 ung ho ma so 2023.045
27-02-2023 12:12:59 100.000,00 ung ho ma so 2023.044 va ma so 2023.046
27-02-2023 16:17:16 200.000,00 TRAN THI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2023.045( be Trinh Hong Gia Linh)
27-02-2023 22:15:06 100.000,00 Ung ho MS 2023.044(Be Hanh Phuc)
28-02-2023 02:25:42 39.955,00 Tra lai tai khoan DDA
28-02-2023 08:03:21 10.000,00 LE DUC ANH chuyen tien
28-02-2023 08:57:19 200.000,00 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.047 ( ong nguyen quang sy )
28-02-2023 09:16:52 300.000,00 CT DEN:305902944696 MS 2023047
28-02-2023 10:22:00 100.000,00 ung ho MS 2023.047 ong Nguyen Quang Sy
28-02-2023 11:40:21 200.000,00 ung ho ong Nguyen Quang Sy thon Tay Thuong Liet xa Dong Tan huyen Dong Hung tinh ThaiBinh MS2023047
28-02-2023 11:59:08 10.000,00 Ung ho MS 2023.047(ong Nguyen Quang Sy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
28-02-2023 14:53:50 50.000,00 CT DEN:126T2321AYGXZ27S MBVCB.3160222516.049968.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.047 (ong Nguyen Quang Sy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
28-02-2023 22:21:09 200.000,00 CT DEN:305915905550 ung ho MS 2023047 ong Nguyen Quang Sy
28-02-2023 22:31:12 100.000,00 CT DEN:305915406398 ung ho MS 2023.047 (ong Nguyen Quang Sy). Nguoi ung ho - Hien Toan

Ban Bạn đọc