CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

  Khát Máu/ Nợ Máu (W)

 • Sát thương tăng từ 45/80/115/150/185 lên 50/85/120/155/190.

  Lưỡi Gươm Đọa Đày (E)

 • Sát thương tăng từ 70/110/150/190/230 lên 75/115/155/195/235.

 • Lượng máu tăng từ  514.4 (+80 mỗi cấp) lên 526.4 (+92 mỗi cấp).

 • Giáp tăng từ 26.38 lên 31.38.
 • Lượng máu tăng từ 587.8 (+85 mỗi cấp) lên 592.8 (+90 mỗi cấp).

 • Giáp tăng từ 24.38 lên 44.38.

 • STVL tăng từ 53.384 lên 61.38.
 • Giáp tăng từ 23.544 lên 21.54.

 • Lượng máu tăng từ 467.6 (+70 mỗi cấp) lên 479.6 (+82 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 511.68 (+76 mỗi cấp) lên 523.68 (+88 mỗi cấp).

 • STVL tăng từ 76 lên 88.
 • Giáp tăng từ 21.212 lên 30.21.

 • Lượng máu tăng từ 550 (+80 mỗi cấp) lên 562 (+ 92 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 540 (+80 mỗi cấp) lên 552 (+92 mỗi cấp).

 • Giáp tăng từ 25 lên 34.

 • Giáp tăng từ 24.38 lên 44.38.

 • Lượng máu tăng từ 507.68 (+76 mỗi cấp) lên 519.88 (+88 mỗi cấp).

 • Lớp giáp tăng từ 26.72 lên 46.72.

 • STVL tăng từ 53.66 (+22.88 mỗi cấp) lên 61.66 (+31.88 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 525 (+75 mỗi cấp) lên 537 (+87 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 589.2 (+90 mỗi cấp) lên 594.2 (+95 mỗi cấp).
 • Giáp tăng từ 26.048 lên 31.05.

 • STVL tăng từ 55.8 lên 63.8.
 • Giáp tăng từ 25.544 lên 34.54.

 • STVL tăng từ 61.27 lên 69.27.
 • Giáp tăng từ 26.88 lên 35.88.

 • Giáp tăng từ 27 lên 32.
 • Lượng máu tăng từ 580 (+80 mỗi cấp) lên 585 (+85 mỗi cấp).

 • Giáp tăng từ 22.128 lên 27.13.
 • Lượng máu tăng từ 529.4 (+80 mỗi cấp) lên 534.4 (+85 mỗi cấp).

 • Giáp tăng từ 28 lên 37.

 • STVL tăng từ 55.66 lên 63.66.
 • Giáp tăng từ 21.88 lên 30.88.

 • Giáp tăng từ 20.88 lên 29.88.

 • Lượng máu tăng từ 558.48 (+86 mỗi cấp) lên 570.48 (+98 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 550 (+100 mỗi cấp) lên 562 (+112 mỗi cấp).

 • Lượng giáp tăng từ 26.05 lên 35.05.

 • STVL tăng từ 60.83 lên 68.83.
 • Lượng giáp tăng từ 24.376 lên 33.38.

 • STVL tăng từ 58 lên 66.
 • Giáp tăng từ 24.376 lên 33.38.

 • Lượng máu tăng từ 476 (+75 mỗi cấp) lên 488 (+87 mỗi cấp).

 • Lượng giáp tăng từ 22 lên 27.
 • Lượng máu tăng từ 580 (+90 mỗi cấp) lên 585 (+95 mỗi cấp).

 • Giáp tăng từ 19.384 lên 28.38.

 • STVL tăng từ  58.46 lên 66.46.
 • Lượng giáp tăng từ 22.88 lên 31.88.

 • Lượng máu tăng từ 522.44 (+83 mỗi cấp) lên 534.44 (+95 mỗi cấp).

 Karthus

 • Lượng máu tăng từ 516 (+75 mỗi cấp) lên 528 (+87 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 564.04 (+78 mỗi cấp) lên 576.04 (+90 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 590 (+82 mỗi cấp) lên 602 (+94 mỗi cấp).

 • Lượng giáp tăng từ 24.3 lên 29.3.
 • Lượng máu tăng từ 535.72 (+79 mỗi cấp) lên 540.72 (+84 mỗi cấp).

 • STVL tăng từ 57 lên 65.
 • Lượng giáp tăng từ 20 lên 29.

 • STVL tăng từ 57.46 lên 65.46.
 • Lượng giáp tăng từ 19.88 lên 28.88.

 • Lượng máu tăng từ 516 (+80 mỗi cấp) lên 528 (+92 mỗi cấp).

 Lissandra

 • Lượng máu tăng từ 506.12 (+75 mỗi cấp) lên 518.12 (+87 mỗi cấp).

 • STVL tăng từ 57.46 lên 65.46.
 • Giáp tăng từ 24.04 lên 33.04.

 • Giáp tăng từ 19.216 lên 28.22.

 • Lượng máu tăng từ 477.72 (+79 mỗi cấp) lên 489.72 (+91 mỗi cấp).

 • STVL tăng từ 61.97 lên 69.97.
 • Giáp tăng từ 28.3 lên 37.3.

 • Lượng máu tăng từ 525 (+75 mỗi cấp) lên 537 (+87 mỗi cấp).

 • STVL tăng từ 63.54 lên 71.54.
 • Giáp tăng từ 30 lên 39.

 • Giáp tăng từ 20 lên 25.
 • Lượng máu tăng từ 525 (+73 mỗi cấp) lên 530 (+78 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 547.48 (+86 mỗi cấp) lên 559.48 (+98 mỗi cấp).

 • Lượng giáp tăng từ 19.72 lên 28.72.

 • STVL tăng từ 59.18 lên 67.18.
 • Lượng giáp tăng từ 24.88 lên 33.88.

 • STVL tăng từ 57.544 lên 65.54.
 • Giáp tăng từ 26.46 lên 35.46.

 • Giáp tăng từ 22.88 lên 27.88.
 • Máu tăng từ 540 (+80 mỗi cấp) lên 545 (+85 mỗi cấp).

 • Máu tăng từ 517.72 (+79 mỗi cấp) lên 529.72 (+91 mỗi cấp).

 Ornn

 • STVL tăng từ 59.72 lên 67.72.
 • Giáp tăng từ 24.04 lên 33.04.

 • STVL tăng từ 56 lên 64.
 • Giáp tăng từ 29 lên 38.

 • STVL tăng từ 54.46 lên 62.46.
 • Giáp tăng từ 23.38 lên 32.38.

 Rakan

 • STLV tăng từ 62 lên 70.
 • Giáp tăng từ 24 lên 36.

 • STVL tăng từ 55.88 lên 63.88.
 • Giáp tăng từ 31.384 lên 40.38.

 • STVL tăng từ 50.04 lên 64.04.
 • Giáp tăng từ 24.376 lên 33.38.

 • Giáp tăng từ 25.88 lên 30.88.
 • Máu tăng từ 584.4 (+80 mỗi cấp) lên 589.4 (+85 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 558.48 (+86 mỗi cấp) lên 570.48 (+98 mỗi cấp).

 • STVL tăng từ 56 lên 64.
 • Giáp tăng từ 27 lên 36.

 • STVl tăng từ 60 lên 68.
 • Giáp tăng từ 25 lên 34.

 • Giáp tăng từ 27.88 lên 36.88.

 • STVL tăng từ 59.72 lên 67.72.
 • Giáp tăng từ 23.04 lên 32.04.

 • Giáp tăng từ 20.544 lên 29.54.

 • Giáp tăng từ 29.384 lên 32.38.

 • Lượng máu tăng từ 516.04 (+90 mỗi cấp) lên 528.04 (+102 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 511.04 (+78 mỗi cấp) lên 523.04 (+90 mỗi cấp).

 • Giáp tăng từ 27 lên 47.

 • Máu tăng từ 520 (+75 mỗi cấp) lên 532 (+87 mỗi cấp).

 • Giáp tăng từ 25 lên 45.

 • STVL tăng từ 47.696 lên 55.7.
 • Giáp tăng từu 16 lên 28.

 • STVL tăng từ 56.96 lên 64.96.
 • Giáp tăng từ 22 lên 31.

 • STVL tăng từ 60.04 lên 68.04.

 • STLV tăng từ 61.376 lên 69.38.
 • Giáp tăng từ 24.108 lên 33.11.

  Chém Xoáy (E)

 • Sát thương tăng từ 70/100/130/160/190 lên 80/110/140/170/200.

 • Lượng máu tăng từ 521.76 (+82 mỗi cấp) lên 533.76 (+94 mỗi cấp).

 • STVL tăng từ 55.46 lên 63.46.
 • Giáp tăng từ 23.04 lên 32.04.

 • STVL tăng từ 54.66 lên 62.66.
 • Giáp tăng từ 23.212 lên 32.21.

 • STVL tăng từ 55.88 lên 63.88.
 • Giáp tăng từ 19.012 lên 28.01.

 • Lượng máu tăng từ 492.72 (+82 mỗi cấp) lên 504.76 (+94 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 507.68 (+76 mỗi cấp) lên 519.68 (+88 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 516.04 (+78 mỗi cấp) lên 528.04 (+90 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 525 (+84 mỗi cấp) lên 537 (+96 mỗi cấp).

 • STVL tăng từ 59.544 lên 67.54.
 • Giáp tăng từ 26.38 lên 35.38.

 Xayah

 • STVL tăng từ 56 lên 64.
 • Giáp tăng từ 24 lên 33.

 • Lượng máu tăng từ 514.4 (+80 mỗi cáp) lên 526.4 (+92 mỗi cấp).

 Yorick

 • STLV tăng từ 57 lên 65.
 • Giáp tăng từ 30 lên 39.

 • STVL tăng từ 60 lên 68.
 • Giáp tăng từ 24 lên 33.

 • Lượng máu tăng từ 524.4 (+80 mỗi cấp) lên 536.4 (+92 mỗi cấp).

 • Giáp tăng từ 19.134 lên 28.13.

 • Giáp tăng từ 20.04 lên 29.04.

  Rựa Thợ Săn

 • Nội tại DUY NHẤT – Vuốt:
  • Sát thương cộng thêm ở đòn đánh lên quái rừng giảm từ 30 xuống 20
  • Tốc độ đánh cộng thêm giảm từ 20% xuống 15%

Gnar_G