Dừng nhiều dịch vụ đi lại, người dân có thể đi bằng gì?